Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Інформація Роздрукувати

Головам районних рад
Головам райдержадміністрацій
Міським головам міст обласного значення
Депутатам обласної Ради

Просимо ознайомитись з проектом рекомендацій громадських (депутатських) слухань „ Про стан та перспективи розвитку загальної середньої освіти Вінниччини” та надати свої пропозиції до 23 травня 2011 року за телефонами (факсами): 61-15-86; (232)2-21-30,2-12-88

 

 

 

Заступник голови обласної Ради                                            Ю.Медведєв

 

 

 

 

 

 

 


Проект

РЕКОМЕНДАЦІЇ
громадських (депутатських) слухань
„ Про стан та перспективи розвитку загальної середньої освіти Вінниччини”

Учасники громадських (депутатських) слухань відзначають, що, реалізовуючи основні напрями державної політики щодо забезпечення якісної і конкурентоспроможної загальної середньої освіти відповідно до Конституції України, яка проголошує повну загальну середню освіту обов’язковою, на виконання вимог Закону України від 6 липня 2010 року „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”, Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, рішення 24 сесії обласної Ради 5 скликання від 23 квітня 2009 року №781 „Про створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в навчальних закладах області”, розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 28 березня 2011 року № 138 „Про першочергові заходи сталого розвитку освіти у 2011 році”, здійснюється консолідація зусиль органів виконавчої влади та міських рад, профспілок, громадськості, учительських та батьківських колективів щодо подальшого розвитку загальної середньої освіти у Вінницькій області.
Існуюча мережа дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів: 704 дошкільних навчальних закладів (46,2 тис. дітей), 973 загальноосвітніх навчальних закладів (160,1 тис. учнів), в основному, забезпечує потреби територіальної громади області. Однак, через демографічну ситуацію зростає потреба у розширенні мережі дошкільних навчальних закладів, а через відсутність учнівських контингентів зменшується наповнюваність шкіл та класів, що призводить до здорожчання вартості навчання одного учня.
Позитивною є динаміка відновлення роботи дошкільних навчальних закладів. За останніх п’ять років відновили свою роботу 82 дошкільні навчальні заклади, з них у 2010 році – 19 закладів.
А в системі загальної середньої освіти назріло питання перегляду існуючої мережі навчальних закладів, її оптимізація.
Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів сприятиме:
1. Підвищенню якості та доступності освіти;
2. Забезпеченню здобуття якісної освіти з урахуванням здібностей, інтересів, нахилів та індивідуальних особливостей дітей, їх подальших професійних прагнень;
3. Подальшому розвитку державно-громадського управління освітою, залученню громад, активних суб’єктів господарювання до вирішення проблем навчальних закладів;
4. Використанню різних джерел фінансування навчальних закладів та зміцненню їх навчально-матеріальної бази.
Учасники слухань відзначають, що заходи щодо пріоритетного розвитку загальної середньої освіти в області проводяться системно та послідовно.
Однак, для вирішення загальнодержавних проблем, перетворення українського суспільства у розвинену цивілізовану націю, виховання високоосвіченої еліти, назріла необхідність визначити напрями, пріоритети, принципи розвитку загальної середньої освіти на основі збереження існуючих традицій, освітянської спадщини регіону, економічних реалій та потреб суспільства.
Для цього потрібно розв’язати такі проблеми:
1. Створити в області оптимальну мережу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, яка б реально враховувала освітні запити територіальної громади, забезпечувала ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів.
Шляхи оптимізації мережі навчальних закладів:
- відновлення дошкільних навчальних закладів, які тимчасово призупинили свою діяльність;
- реорганізація окремих навчальних закладів;
- створення навчальних закладів нового типу;
- відкриття нових навчальних закладів;
- формування освітніх округів, визначення базових (опорних) шкіл.
2. Покращити умови для здобуття учнями якісної освіти, особливо у сільській місцевості;
3. Забезпечити усіх дітей 5-річного віку дошкільною підготовкою;
4. Покращити навчально-матеріальну базу загальноосвітніх навчальних закладів, особливо у сільській місцевості;
5. Підвищити активність громадськості в моніторингу стану загальної середньої освіти, вирішенні питань фінансування та виконання галузевих програм;
6. Забезпечити підвищення рівня комп’ютерної грамотності вчителів, використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі.
Враховуючи значимість стану загальної середньої освіти, перспективи її розвитку, необхідність зміцнення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів, створення умов для здобуття учнями якісної освіти, учасники громадських (депутатських) слухань

РЕКОМЕНДУЮТЬ:
1.Обласній Раді, обласній державній адміністрації:
1.1 Взяти до неухильного виконання вимоги Закону України від 6 липня 2010 року „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”, Указів Президента України від 30 вересня 2010 року № 226/2010 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, від 30 вересня 2010 р. № 927/2010 „Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді”, документів облдержадміністрації та обласної Ради, спрямованих на подальший розвиток загальної середньої освіти.
Постійно
2. Місцевим органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування:
2.1. Взяти під особливий контроль стан виконання законодавства України про загальну середню освіту, звернувши увагу на вирішення таких завдань, як вжиття заходів щодо формування гнучкої мережі загальноосвітніх закладів у сільській місцевості на основі аналізу демографічної ситуації.
Постійно
2.2. Забезпечити функціонування у кожному населеному пункті, де є діти шкільного віку, початкової школи.
Постійно
2.3. Поліпшити підвезення дітей, педагогічних працівників до місць навчання та додому.
Постійно
2.4. Провести капітальні та поточні ремонти шкільних приміщень і будівель, забезпечити школи паливом, належним водо- та газопостачанням, впровадити енергозберігаючі технології, оснащити лічильниками води, природного газу, теплової енергії та приладами регулювання електроспоживання.
Постійно
2.5. Модернізувати технологічне обладнання шкільних їдалень.
Постійно
2.6. Забезпечити 65 відсоткове охоплення дітей дошкільного віку дошкільним суспільним вихованням, дітей 5-річного віку-95 відсотків.
До 1 вересня 2011 року
2.7. Відновити роботу 20 дошкільних навчальних закладів, які входять у статистичні дані, але тимчасово не працюють упродовж декількох років та відкрити 47 дошкільних навчальних закладів у пристосованих приміщеннях.
2011-2016 роки
2.8. За рахунок державного бюджету завершити будівництво Томашпільської СЗШ І-ІІІ ст. та Соснівецької СЗШ І-ІІІ ст. Шаргородського району.

До 1 вересня 2011 року

2.9. Закриття, реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів проводити лише за згодою територіальних громад.
Постійно

3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації:
3.1. Забезпечити контроль за виконаннями Державних, обласних та регіональних програм, які стосуються подальшого розвитку загальної середньої освіти.
Постійно
3.2. Подати на розгляд сесії обласної Ради Програму розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в освіті області на 2011-2015 роки.
ІІІ квартал 2011 року
3.3. Після прийняття на державному рівні розробити та затвердити на сесії обласної Ради обласні програми:
 Підвищення якості шкільної природно-математичної освіти на період до 2015 року.
 Розвитку дошкільної освіти до 2017 року.
ІІІ квартал 2011 року

4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад, загальноосвітніх навчальних закладів:
4.1. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 „Про затвердження Положення про освітній округ”:
- створити у кожному районі освітні округи, визначити опорні (базові) школи.
- створити умови для охочення дітей 5-річного віку дошкільним суспільним вихованням.
До 1 вересня 2011 року
4.2. Запроваджувати інтегроване та інклюзивне навчання для дітей з особливими потребами, поширювати сімейні форми виховання.
Постійно
4.3. Продовжувати демократизацію освітнього процесу, подальший розвиток державно-громадської моделі управління.
Постійно
4.4. Провести звітування керівників закладів освіти перед педагогічними колективами та громадськістю.
Червень-липень 2011 року
5. Обласному інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, спільно з органами управління освітою райдержадміністрацій та міських рад:
5.1. Спрямовувати діяльність обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, відповідних методичних служб на вдосконалення структури і змісту методичної роботи з педагогічними працівниками, поліпшення курсової перепідготовки, забезпечення сучасними інформаційними , дидактичними засобами навчання.
Постійно
5.2. Провести дослідження якості природничо-математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.
Упродовж 2011-2012 навчального року

Повернутись Створено: 19 травня 2011 року, 00:00 Переглядів: 1289

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація