Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

  • Обласна Рада створила сім постійних комісій

    Впродовж роботи першої сесії обласної Ради депутати розглянули та прийняли 65 голосами питання про утворення та склад постійних комісій. Постійні комісії є органами Ради та обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії Ради діють відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту та н ....

  • Вячеслава Соколового обрано головою обласної Ради 8 скликання

    Під час засідання першої сесії обласної Ради 8 скликання до бюлетеня для таємного голосування з виборів голови обласної Ради були включені кандидатури від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Вячеслав Соколовий та від політичної партії «Європейська солідарність» Андрій Гижко. За результатами таємного голосув ....

  • Прийнято новий Регламент обласної Ради 8 скликання

    На першій сесії обласної Ради 8 скликання депутати розглянули та затвердили новий Регламент обласної Ради. Пропозицію щодо нової редакції вніс депутат Володимир Кістіон. Перед присутніми виступив депутат Владислав Скальський. – Новий регламент збільшує частоту проведення сесій – депутатам доведеться працювати більше. Підвищується які ....

Управління юридичного забезпечення Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління юридичного забезпечення

виконавчого апарату обласної Ради

 

1.Загальні засади

 

1.1 Управління юридичного забезпечення виконавчого апарату Вінницької обласної Ради (надалі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та регламентом роботи Вінницької обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється для правового забезпечення діяльності обласної Ради, її постійних комісій, депутатів, виконавчого апарату, а також організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне додержання вимог законодавчих і нормативних  актів при здійсненні наданих повноважень обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням  голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом виконавчого апарату обласної Ради.

1.7 Управління утворюється у складі: заступника керуючого справами - начальника управління, заступника начальника управління, завідувача сектору правового аналізу та представництва.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює заступник керуючого справами - начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.11  Управління підпорядковується голові обласної Ради, а з питань організації роботи виконавчого апарату обласної Ради  керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.12 Управління, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

 

2.1. Основними завданнями управління є:

-  правове забезпечення діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів обласною Радою та її виконавчим апаратом, їх керівниками та працівниками, депутатами та постійними комісіями обласної Ради під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації регіональної правової політики в діяльності обласної Ради,  правильного застосування законодавства в обласній Раді та її виконавчому апараті;

- попередньо вивчає, аналізує проекти рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради і при їх відповідності чинному законодавству за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів виконавчого апарату Ради або осіб, що їх заміщають та ініціаторів проектів – візує. У разі невідповідності проекту рішення, розпорядження чи іншого акта чинному законодавству та якщо внесені до нього управлінням юридичного забезпечення зауваження не враховано, управління  подає письмовий висновок керівництву обласної Ради з пропозиціями щодо правомірного вирішення відповідного питання;

- безпосередньо розробляє за дорученням голови обласної Ради проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції обласної Ради та її виконавчого апарату,  а також бере участь у розробці таких актів;

- проводить правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, іншими зацікавленими особами. Управління не проводить правової експертизи нормативно-технічної документації, актів, статутів, положень, не здійснює офіційне тлумачення норм законодавчих і нормативних актів;

-  проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу для перегляду актів обласної Ради з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

- спільно із структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради за дорученням голови обласної Ради готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань повноважень органів місцевого самоврядування;

-  сприяє  своєчасному  вжиттю  заходів  по ухвалам суду, рішеннях, постанов,  відповідним документам інших правоохоронних і контролюючих органів;

- аналізує матеріали,  що  надійшли  від  правоохоронних  і контролюючих  органів, результати позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності  в діяльності обласної Ради;  

- представляє в установленому законом порядку інтереси обласної Ради в судових та інших органах;

- за дорученням голови обласної Ради готує висновки з правових питань;

- надає методичну допомогу та сприяє в роботі юридичних служб місцевих рад області;

- консультує працівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради з правових пи­тань, які виникають в їх діяльності;

- надає правову допомогу постійним комісіям обласної Ради в підготовці проектів рішень, консультує депутатів обласної Ради з цих питань;

- за дорученням голови обласної Ради розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції управління;

- бере участь у семінарах, зустрічах, круглих столах з правових питань;

- виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

2.3 Покладання на управління обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються правової роботи, не допускається.

2.4. Управління має право:

- одержувати від посадових осіб органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних органів, міністерств та відомств, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на управління завдань;

- представляти в установленому законодавством порядку інтереси обласної Ради, виконавчого апарату в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

- брати участь у проведенні семінарів, інших занять з правових питань з депутатами, іншими працівниками органів місцевого самоврядування;

- інформувати голову обласної Ради у разі покладення на управління виконання роботи, що не належить до функцій управління чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

- залучати за згодою керівника структурного підрозділу обласної Ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків;

- брати участь у засіданнях комісій Ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в обласній Раді, у разі розгляду на них питань, які відносяться до компетенції управління.

 

3.  Заступник керуючого справами - начальник управління

 

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує його виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати їх роботи і  вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності управління. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників управління.

3.4 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради подання про приймання, переведення і звільнення працівників управління, заохочення і накладання стягнень.

3.5 Забезпечує виконання працівниками управління розпоряджень, доручень голови обласної Ради.

3.6 Аналізує результати роботи управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.7 Організовує роботу працівників управління з надання методичної та практичної допомоги постійним комісіям, депутатам обласної Ради, працівникам виконавчого апарату обласної Ради, органам місцевого самоврядування з юридичних питань.

3.8 За дорученням голови обласної Ради бере участь у роботі комісій, консультативних рад, робочих груп під головуванням голови обласної Ради.

3.9 За дорученням голови обласної Ради, безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів.

3.10 Забезпечує взаємодію управління з іншими структурними підрозділами обласної Ради та її виконавчого апарату, управлінь, департаментів, відділів, іншими підрозділами облдержадміністрації

3.11 Бере участь у підготовці проектів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, розробляє проекти нормативних-правових актів та проводить експертизу проектів таких актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції обласної Ради, готує разом з відповідними структурними підрозділами проекти письмових висновків чи зауважень до них.

3.12 Заступник керуючого справами - начальник управління візує всі проекти рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради у разі відповідності їх діючому законодавству за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів виконавчого апарату Ради або осіб, що їх заміщають та ініціаторів проектів. У випадку, коли зауваження і пропозиції про приведення проектів документів у відповідність з діючим законодавством не враховані, заступник керуючого справами - начальник управління, завізувавши проект, надає голові обласної Ради пропозиції щодо правомірного вирішення питання.

3.13 Представляє в установленому законодавством порядку інтереси обласної Ради в судах.

3.14 Вносить голові обласної Ради пропозиції з питань удосконалення роботи управління.

3.15 Надає методичну допомогу та сприяє в роботі юридичних служб місцевих рад області.

3.16 Забезпечує виконання в управлінні  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.17 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.18 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.19 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ управління, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву області.

3.20 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.21 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.22 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.23 На період тимчасової відсутності заступника керуючого справами - начальника управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника управління.

 

4. Заступник  начальника  управління

 

4.1 Бере участь у забезпеченні реалізації регіональної правової політики в діяльності обласної Ради,  застосування законодавства в обласній Раді та її виконавчому апараті.

4.2 Безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів.

4.3 Представляє в установленому законодавством порядку інтереси обласної Ради в судах.

4.4 Аналізує матеріали,  що  надійшли  від  правоохоронних  і контролюючих  органів,  результати позовної роботи, дані статистичної звітності,  що характеризують стан законності  в діяльності обласної Ради.  

4.5 Інформує заступника керуючого справами - начальника управління про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

4.6 Консультує працівників управлінь, відділів виконавчого апарату обласної Ради з правових пи­тань, які виникають в їх діяльності.

4.7 За дорученням заступника керуючого справами - начальника управління готує висновки з правових питань.

4.8 Надає правову допомогу постійним комісіям обласної Ради в підготовці проектів рішень, консультує депутатів обласної Ради з цих питань.

4.9 Надає методичну допомогу та сприяє в роботі юридичних служб та виконавчих апаратів місцевих рад.

4.10 Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації, дають правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

4.11 Бере участь у розробці пропозицій до проектів нових законів та у наукових заходах з правової тематики.

4.12 Розробляє проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції обласної Ради та її виконавчого апарату, а також бере участь у розробці таких актів.

4.13 Готує звернення в органи прокуратури при встановленні фактів порушення інтересів обласної Ради.

4.14 Проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу по перегляду актів обласної Ради з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

4.15 Сприяє відповідним структурним підрозділам виконавчого апарату обласної Ради правильному застосуванню законодавства про працю.

4.16 Розглядає скарги, заяви органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує за ними відповіді.

4.17 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.18 Узагальнює результати розгляду судових справ, готує інформаційні матеріали з даних питань.

4.19 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.20 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.21 Виконує інші завдання з питань правової роботи за дорученням заступника керуючого справами - начальника управління.

 

5. Завідувач сектору правового аналізу  та представництва

 

5.1 Безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів.

5.2 Представляє в установленому законодавством порядку інтереси обласної Ради в судах.

5.3 Аналізує матеріали,  що  надійшли  від  правоохоронних  і контролюючих  органів, результати позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності  в діяльності обласної Ради.  

5.4 Консультує працівників управлінь, відділів виконавчого апарату обласної Ради з правових пи­тань, які виникають в їх діяльності.

5.5 Інформує заступника керуючого справами - начальника управління про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

5.6 За дорученням заступника керуючого справами - начальника управління готує висновки з правових питань.

5.7 Надає правову допомогу постійним комісіям обласної Ради в підготовці проектів рішень, консультує депутатів обласної Ради з цих питань.

5.8 Надає методичну допомогу та сприяє в роботі юридичних служб та виконавчих апаратів місцевих рад.

5.9 Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

5.10 Бере участь у розробці пропозицій до проектів нових законів та у наукових заходах з правової тематики.

5.11 Розробляє проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції обласної Ради та її виконавчого апарату,  а також бере участь у розробці таких актів.

5.12 Готує звернення в органи прокуратури при встановленні фактів порушення інтересів обласної Ради.

5.13 Проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу по перегляду актів обласної Ради з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

5.14 Бере участь у забезпеченні реалізації регіональної правової політики в діяльності обласної Ради,  правильного застосування законодавства в обласній Раді та її виконавчому апараті.

5.15 Сприяє відповідним структурним підрозділам виконавчого апарату обласної Ради в правильному застосуванню законодавства про працю.

5.16 Розглядає скарги, заяви органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує за ними відповіді.

5.17 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.18 Узагальнює результати розгляду судових справ, готує інформаційні матеріали з даних питань.

5.19 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.20 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.21 Виконує інші завдання з питань правової  роботи за дорученням заступника керуючого справами - начальника управління та заступників начальника управління.

 

6. Відповідальність

 

Управління несе відповідальність за:

6.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

6.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

6.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01
Оновлено: 23 березня 2020 року, 12:10
Переглядів: 356

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація