Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної Ради Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління юридичного забезпечення 
виконавчого апарату обласної Ради 

 Основними завданнями управління є:
-  правове забезпечення діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату;
- забезпечення супроводу постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики;
- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів обласною Радою та її виконавчим апаратом, їх керівниками та працівниками, депутатами та постійними комісіями обласної Ради під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

 Управління відповідно до покладених на нього завдань:
- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації регіональної правової політики в діяльності обласної Ради,  правильного застосування законодавства в обласній Раді та її виконавчому апараті; 
- аналізує проєкти рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради і при їх відповідності чинному законодавству за наявності віз керівників відповідних управлінь виконавчого апарату обласної Ради або осіб, що їх заміщають та ініціаторів проєктів – візує; 
- безпосередньо розробляє за дорученням голови обласної Ради проєкти нормативно-правових актів, що належать до компетенції обласної Ради та її виконавчого апарату,  а також бере участь у розробці таких актів; 
- веде облік угод про передачу субвенцій, а також додаткових угод до договорів про міжбюджетні трансфери між місцевими бюджетами; 
-  проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу для перегляду актів обласної Ради з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;
- спільно із структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради за дорученням голови обласної Ради готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань повноважень органів місцевого самоврядування; 
- проводить попередній аналіз проєктів рішень та їх передає з відповідним висновком на розгляд постійних комісій обласної Ради;
- координує забезпечення супроводу постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики;
-  сприяє  своєчасному  вжиттю  заходів  по ухвалам суду, рішеннях, постанов,  відповідним документам інших правоохоронних і контролюючих органів;
- аналізує матеріали,  що  надійшли  від  правоохоронних  і контролюючих  органів, результати позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності  в діяльності обласної Ради;   
- здійснює на умовах самопредставництва представлення в установленому законодавством порядку інтересів обласної Ради в судах та інших органах; 
-  готує висновки з правових питань; 
- надає методичну допомогу та сприяє в роботі юридичних служб місцевих рад області;
- консультує працівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради з правових пи¬тань, які виникають в їх діяльності;
- надає правову допомогу постійним комісіям обласної Ради в підготовці проєктів рішень, консультує депутатів обласної Ради з цих питань;
- розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції управління; 
- бере участь у семінарах, зустрічах, круглих столах з правових питань;
- виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
 Покладання на управління обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються правової роботи, не допускається.
 Управління має право:
- одержувати від посадових осіб органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних органів, міністерств та відомств, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на управління завдань;
- здійснювати на умовах самопредставництва представлення в установленому законодавством порядку інтересів обласної Ради в судах та інших органах;
- брати участь у проведенні семінарів, інших занять з правових питань з депутатами, працівниками органів місцевого самоврядування;
- інформувати голову обласної Ради у разі покладення на управління виконання роботи, що не належить до функцій управління чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи виконавчого апарату обласної Ради або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;
- залучати за згодою керівника структурного підрозділу виконавчого апарату обласної Ради спеціалістів цих підрозділів для підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків;
- брати участь у засіданнях комісій Ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в обласній Раді, у разі розгляду на них питань, які відносяться до компетенції управління.


__________________________
 

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація