Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

 • ВИБОРИ-2020. Списки кандидатів у депутати до Вінницької обласної Ради

  Вінницька обласна територіальна виборча комісія прийняла низку постанов щодо реєстрації кандидатів у депутати до Вінницької обласної Ради по багатомандатному виборчому округу, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від: ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» Вінницької регіональної організ ....

 • 336 студентів вінницьких вишів отримають компенсацію за навчання

  Під час чергового 45 сесійного засідання 44 депутати обласної Ради прийняли рішення «Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їхніх дітей для здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І-ІІ семестру 2019-2020 навчального року». Згідно із прийнятим рішенням компенсаційні виплати отримають 336 студентів із 26 ....

 • Членам сімей загиблих військовослужбовців надаватимуть матеріальну допомогу

  Сьогодні, 24 вересня, депутати обласної Ради розглянули зміни до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року № 392 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам’ятних дат створення військових час ....

Юридичний відділ Роздрукувати

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Вінницької  обласної Ради

______________________С. СВИТКО

П О Л О Ж  Е Н Н Я

про юридичний відділ виконавчого апарату

Вінницької обласної Ради

1.Загальні засади

1.1 Юридичний  відділ  виконавчого апарату Вінницької обласної Ради (надалі - відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та регламентом роботи Вінницької обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Відділ утворюється для правового забезпечення діяльності обласної Ради, її постійних комісій, депутатів, виконавчого апарату, а також організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне додержання вимог законодавчих і нормативних  актів при здійсненні наданих повноважень.

1.4 Робота відділу планується у відповідності до плану роботи виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед відділом.

1.5 Положення про відділ затверджується  головою  обласної Ради, а посадові інструкції його працівників заступником керівника виконавчого апарату обласної Ради - керуючим справами.

1.6 Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом виконавчого апарату обласної Ради.

 1.7 Відділ утворюється у складі: заступника керуючого справами - начальника відділу та консультантів  (2- працівники).

 1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Відділ очолює заступник керуючого справами - начальник відділу, який здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

1.10 Вінницька обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

 1.11 Відділ, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

2. Основні завдання, обов’язки та права відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:

-  правове забезпечення діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів обласною Радою та її виконавчим апаратом, їх керівниками та працівниками, депутатами та постійними комісіями обласної Ради під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації регіональної правової політики в діяльності обласної Ради,  правильного застосування законодавства в обласній Раді та її виконавчому апараті;

- попередньо вивчає, аналізує проекти рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради і при їх відповідності чинному законодавству за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів виконавчого апарату Ради або осіб, що їх заміщають та ініціаторів проектів – візує. У разі невідповідності проекту рішення, розпорядження чи іншого акта чинному законодавству та якщо внесені до нього юридичним відділом зауваження не враховано, відділ  подає письмовий висновок керівництву обласної Ради з пропозиціями щодо правомірного вирішення відповідного питання;

- безпосередньо розробляє за дорученням голови обласної Ради проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції обласної Ради та її виконавчого апарату,  а також бере участь у розробці таких актів;

- проводить правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, іншими зацікавленими особами. Юридичний відділ не проводить правової експертизи нормативно-технічної документації, актів, статутів, положень, не здійснює офіційне тлумачення норм законодавчих і нормативних актів;

 -  проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу для перегляду актів обласної Ради з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

 - разом із заінтересованими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради за дорученням голови обласної Ради готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань повноважень органів місцевого самоврядування;

-  сприяє  своєчасному  вжиттю  заходів  по  поданнях  прокуратури,   окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами,  ухвалами    господарського    суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

- аналізує матеріали,  що  надійшли  від  правоохоронних  і контролюючих  органів, результати позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності  в діяльності обласної Ради;  

- представляє в установленому законом порядку інтереси обласної Ради в судових та інших органах;

  - за дорученням голови обласної Ради готує висновки з правових питань;

 - надає методичну допомогу та сприяє в роботі юридичних служб та виконавчих апаратів місцевих рад;

- консультує працівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради з правових пи­тань, які виникають в їх діяльності;

- надає правову допомогу постійним комісіям обласної Ради в підготовці проектів рішень, консультує депутатів обласної Ради з цих питань;

- за дорученням голови обласної Ради розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

- організує облік і зберігання текстів законодавчих та інших норматив­но-правових актів України, підтримує їх у контрольному стані, з використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства;

- виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

2.3. Покладання на відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються правової роботи, не допускаються.

2.4. Юридичний відділ має право:

- одержувати від посадових осіб органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних органів, міністерств та відомств, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

 •  представляти в установленому законодавством порядку інтереси обласної Ради, виконавчого апарату в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
 •  брати участь у проведенні семінарів, інших занять з правових питань з депутатами, іншими працівниками органів місцевого самоврядування;
 •  інформувати голову обласної Ради у разі покладення на відділ виконання роботи, що не належить до функцій юридичного відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;
 •  залучати за згодою керівника структурного підрозділу обласної Ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;
 •  брати участь у засіданнях комісій Ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в обласній Раді, у разі розгляду на них питань, які відносяться до компетенції відділу.
 1. Структура і функціональні обов’язки працівників відділу

Відділ утворюється у складі: заступника керуючого справами - начальника відділу, консультантів відділу (два працівники).

 Заступник керуючого справами - начальник відділу:

3.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

3.2. Планує роботу відділу і забезпечує його виконання.

3.3. Розробляє положення та посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, аналізує результати їх роботи і  вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників відділу.

3.4. Вносить на розгляд керівництва обласної Ради подання про приймання, переведення і звільнення працівників відділу, заохочення і накладання стягнень.

3.5. Забезпечує виконання працівниками відділу розпоряджень, доручень голови обласної Ради.

3.6. Аналізує результати роботи відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.7. Організовує роботу працівників відділу з надання методичної та практичної допомоги постійним комісіям, депутатам обласної Ради, працівникам виконавчого апарату обласної Ради, органам місцевого самоврядування з юридичних питань.

3.8. За дорученням голови обласної Ради бере участь у роботі комісій, консультативних рад, робочих груп під головуванням голови обласної Ради.

3.9. За дорученням голови обласної Ради, безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів.

3.10. Забезпечує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами обласної Ради та її виконавчого апарату, управлінь, відділів, іншими підрозділами облдержадміністрації.

3.11.  Бере участь у підготовці проектів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, розробляє проекти нормативних-правових актів та проводить експертизу проектів таких актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції обласної Ради, готує разом з відповідними структурними підрозділами проекти письмових висновків чи зауважень до них.

 

3.12. Заступник керуючого справами - начальник відділу візує всі проекти рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради у разі відповідності їх діючому законодавству за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів виконавчого апарату Ради або осіб, що їх заміщають та ініціаторів проектів.

У випадку, коли зауваження і пропозиції про приведення проектів документів у відповідність з діючим законодавством не враховані, заступник керуючого справами - начальник відділу, завізувавши проект, подає керівництву обласної Ради письмовий висновок з пропозиціями щодо правомірного вирішення питання.

3.13. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси обласної Ради в судах.

3.14. Вносить голові обласної Ради пропозиції з питань удосконалення роботи відділу.

3.15. Надає методичну допомогу та сприяє в роботі юридичних служб та виконавчих апаратів місцевих рад.

3.16. Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ відділу, у загальний відділ для зберігання та передачі до державного архіву.

3.17. Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.18. Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.19. Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій відділу.

Консультант відділу

3.1. Бере участь у забезпеченні реалізації регіональної правової політики в діяльності обласної Ради,  правильного застосування законодавства в обласній Раді та її виконавчому апараті.

3.2. Безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів.

3.3. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси обласної Ради в судах.

3.4. Аналізує матеріали,  що  надійшли  від  правоохоронних  і контролюючих  органів,  результати позовної роботи, дані статистичної звітності,  що характеризують стан законності  в діяльності обласної Ради.  

3.5. Інформує заступника керуючого справами - начальника відділу про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

3.6. Консультує працівників відділів виконавчого апарату обласної Ради з правових пи­тань, які виникають в їх діяльності.

3.7. За дорученням заступника керуючого справами - начальника відділу готує висновки з правових питань.

3.8. Надає правову допомогу постійним комісіям обласної Ради в підготовці проектів рішень, консультує депутатів обласної Ради з цих питань.

3.9.  Надає методичну допомогу та сприяє в роботі юридичних служб та виконавчих апаратів місцевих рад.

3.10. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

3.11. Бере участь у розробці пропозицій до проектів нових законів та у наукових заходах з правової тематики.

3.12. Розробляє проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції обласної Ради та її виконавчого апарату,  а також бере участь у розробці таких актів.

3.13. Готує звернення в органи прокуратури при встановленні фактів порушення інтересів обласної Ради.

3.14. Проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу по перегляду актів обласної Ради з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

3.15. Сприяє відповідним структурним підрозділам виконавчого апарату обласної Ради правильному застосуванню законодавства про працю.

3.16. Розглядає скарги, заяви органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує за ними відповіді.

3.17. Веде облік і зберігання текстів законодавчих та інших норматив­но-правових актів України, підтримує їх у контрольному стані.

3.18. Узагальнює результати розгляду судових справ, готує інформаційні матеріали з даних питань.

3.19. Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.20. Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.21. Виконує інші завдання з питань правової  роботи за дорученням начальника відділу.

______________________________________________________________

Створено: 5 травня 2015 року, 13:02 Переглядів: 1150

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація