Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

методичні метеріали Роздрукувати

Бібліографічний список
нової літератури з питань місцевого самоврядування, що надійшла до
Вінницької універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва протягом 2006 року.Батанов О. В. Муніципальна влада та проблеми реалізації прав людини у мі-сцевому самоврядуванні // Часопис Київського університету права. - 2006. - № 2. - C. 3-9
Бойко В. Одержали мандати? Мерщій - за парти! // Віче. - 2006. - № 13-14. - C. 57-58.
Бойко В. Організаційно-кадрова робота органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (на прикладі Чернігівської області)/ В. Бойко, М. Верес // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 2. - C. 95-103.
Бондарук Т. Щодо визначення фінансів місцевого самоврядування // Еконо-міст. - 2006. - № 6. - C. 44-46.
Борденюк В. Народ не може бути джерелом двох влад : Проблеми розвитку місцевого самоврядування у контексті конституційно-правової реформи // Віче. - 2006. - № 15-16. - C. 29-30.
Боршевский А.П. Историческое развитие и современное состояние местно-го самоуправления в Молдове // Право и политика. - 2005. - № 9. - C. 44-51.
Васюков Г. Основні положення програми залучення інвестицій для економі-чного розвитку органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя // Управління сучасним містом.– 2005.– № 1-2.– С.225-229.
Вербицький В. Григорій Заболотний: «Самоврядування набиратиме сили»: [Про перебування голови Вінниц. Облради в Бершпрадському районі з метою вивчення стану справ у територіальних громадах // Вінницька газ.– 2006.– 14 червня.– С.5.]
Вибори в розрізі регіонів : Тематична добірка // Віче. - 2006. - № 9-10. - C. 65-77.
Вивчення шведського досвіду місцевого самоврядувння та можливості його використання в Україні // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 5-6. - C. 51-55.
Воловодова О. Касперович О. Розширення соціальної бази стратегічного планування місцевого розвитку як умова підвищення його ефективності // Управління сучасним містом.– 2005.– № 1-2.– С.256-262.
Волосюк М. Підвищення ефективності регіонального управління інновацій-ним розвитком // Економіст. - 2006. - № 8. - C. 58-61.
Волошина Т. Рецепти оздоровлення шукає громада: [Про роботу органу са-моврядування с. Голдашівка Бершадського району] // Бершадський край.– 2006.– 9 серпня.
Волошинський Б. Перші сесії новообраних місцевих рад. Як їх провести? // Віче. - 2006. - № 5-6. - C. 41-43.
Гладунов О. Структура витрат домогосподарств в районних центрах та сіль-ських населених пунктах // Маркетинг в Україні. - 2006. - № 5. - C. 24-26
Гладуняк І. "І найменший досвід, насамперед сільський, важливіший за тео-рії", - у цьому твердо переконаний голова Хмельницької обласної ради Іван Гладуняк/ Інтерв'ю вів В. Гай // Віче. - 2006. - № 15-16. - C. 61-62.
Голенко В. Якого кольору надія? // Віче. - 2006. - № 15-16. - C. 62-63.
Гриневецький С. Великі проблеми малої влади // Дзеркало тижня. - 2006. - 22 квітня (№15). - C. 3.
Грицюк А. "Політизованість відійде, бо мета в усіх спільна" // Віче. - 2006. - № 13-14. - C. 60.
Гулидов П.В. Органы местного самоуправления как органы опеки и попечи-тельства: основные проблемы и перспективы реформирования // Право и поли-тика. - 2005. - № 12. - C. 124-135
Давиденко Л. Підвищення ефективності взаємодії органів місцевого само-врядування з суб"єктами, що здійснюють туристичну діяльність // Вісник Наці-ональної академії державного управління при Президентові України. - 2005. - № 3. - C. 316-324.
Демків О. Новий методичний підхід до розподілу міжбюджетних трансфер-тів на основі формульного підходу // Регіональна економіка. - 2006. - № 1. - С.148-154.
Демченко Т. Роль місцевих бюджетів у розвитку регіонів / Т. Демченко , В. Калусенко // Регіональна економіка. - 2005. - № 4. - С.93-99.
Дмитренко Т. З чого почати перший робочий день на посаді голови? // Віче. - 2006. - № 5-6. - C. 44.
Дончик Т. Ходаки: [Щодо прийому громадян Г.Заболотним – головою Він-ниц. Облради: Спостереження, висновки] // Вінниччина.– 2006.– 26 травня.
Дрозд І. Шляхи удосконалення муніципального фінансового контролю // Економіст. - 2005. - № 10. - C. 42-46.
[Закарпаття: до 60-річчя з часу утворення області] // Віче. - 2006. - № 3-4. - C. 10-17.
Журавель Я. Щодо питання про участь негромадян у здійсненні місцевого самоврядування в Україні // Право України. - 2006. - № 8. - С.75-78.
Журавський В. Питання реформи місцевого самоврядування в Україні/ В. Журавський // Право України. - 2005. - № 11. - С.24-27.
Заболотний Г. Все тече, все змінюється…на краще: [Про програму регіон. Розвитку області на 2007 р.] // Вінницька газета.– 2006.– 14 вересня.– С.1.
Заболотний Г. «Дідівськими методами область не піднімемо, життя вимагає від влади бути сучасною і професійною» // 33 канал.– 2006.– 11 жовтня.– С.5.
Заболотний Г. Спершу людина, а вже потім – цифри: [Інтерв’ю голови обла-сної ради про принцип побудови нової концепції регіонального розвитку] // По-гляд.– 2006.– 14-20 листопада.– С.1-3.
Калина М. Євроінтеграційна політика як чинник оптимізації місцевого самоврядування та регіонального розвитку України // Управління сучасним міс-том.– 2005.– № 1-2.– С. 218-224.
Калиновський Б. Інституційні гарантії здійснення місцевого самоврядуван-ня в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 10. - C. 97-100.
Кічковський М. Закарпаття наблизилося до європейської спільноти // Віче. - 2006. - № 13-14. - C. 61.
Ковальчук А. Законодавче забезпечення фінансових запозичень у місцеві бюджети // Вісник Академії правових наук України. - 2006 . - № 2. - C. 106-113.
Колтун В. Формування етичного ресурсу місцевого самоврядування // Управління сучасним містом.– 2005.– №1-2.– С.214-217.
Кравчук О. Адміністративно-правове регулювання внутрішньої організації органів місцевого самоврядування // Юридична Україна. - 2006. - № 3. - C. 27-33.
Кравчук О. Визначення правової природи повноважень органів місцевого самоврядування // Юридична Україна. - 2006. - № 1. - C. 23-28.
Кравчук О. Теоретичний та історичний аспекти адміністративно-правового регулювання комунального управління // Юридична Україна. - 2006. - № 6. - C. 14-18.
Лукашова В. Європейські принципи управління в системі місцевого само-врядування: організаційно-правовий аспект // Право України. - 2006. - № 8. - С.123-126.
Лучка В.П. Місцева влада самоврядування та її роль у розвитку соціального облаштування села // Економіка АПК. - 2005. - № 11. - С.76-79.
Любченко П. Реформа територіального устрою як чинник розвитку місцево-го самоврядування в Україні // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - № 4. - C. 187-197. -
Лялюк О. Перспективи розвитку територіальної основи місцевого самовря-дування в період реформування територіального устрою в Україні // Підприєм-ництво, господарство і право. - 2006. - № 1. - C. 74-76.
Майбоженко В. Київщина вже крокує до реформи / Інтерв'ю з головою об-ласної ради провів Я. Гальченко // Віче. - 2006. - № 15-16. - C. 65-66.
Місюра В. Особливості формування моделі взаємодії суб"єктів політичного процесу щодо реалізації права територіальної громади на місцеву ініціативу // Вісник академії державного управління при Президентові України. - 2005. - № 4. - C. 365-372.
Нефедов О. "Хто хоче працювати, шукає засоби, решта - причини", - згадує слова Корольова Олександр Нефедов, голова Запорізької обласної ради // Віче. - 2006. - № 15-16. - C. 64.
Ославський М. Правові проблеми визначення природи місцевого самовря-дування/ М. Ославський, М. Козлов // Юридична Україна. - 2006. - № 2. - C. 26-33.
Остапенко Т. Рік села: відродження чи крах? // Прибузькі новини.– 2006.– 8 липня.
Павко А. Мати "страх Божий, правду, мудрость, расторопность, умеренность и милость для всех равную..." // Віче. - 2006. - № 9-10. - C. 61-64.
Пашков Господарська компетенція органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо управління комунальними закладами охорони здоров'я // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 3. - C. 28-31.
Переверзєв В.М. Зміцнення ролі місцевого самоврядування у соціальному захисті населення як фактор розвитку соціального потенціалу території // Ме-неджер. Вісник Донецького державного університету управління. - 2005. - № 4. - C. 87-90.
Перевертнюк Я. Якщо вирішувати, то разом з громадою // Вітчизна. - 2006. - № 9-10. - С.95
Перерва Г. Державне регулювання ринку муніципальних запозичень // Віс-ник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 2. - C. 290-298.
Плющ Р. Критерії оцінки праці посадових осіб місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові Украї-ни. - 2006. - № 2. - C. 116-122.
Плющ Р. Критерії оцінки праці посадових осіб місцевого самоврядування // Економіка та держава. - 2006. - № 7. - C. 75-77.
Плющ Р. Методологічні підходи до побудови структури органів місцевого самоврядування // Економіка та держава. - 2006. - № 6. - C. 55-58.
Плющ Р. .Механізми координації в організації місцевого самоврядування // Економіка та держава. - 2006. - № 3. - C. 71-74.
Плющ Р. Організаційна структура та розподіл повноважень у місцевому са-моврядуванні// Економіка та держава. - 2006. - № 5. - C. 19-21
Плющ Р. Регламентування діяльності посадових осіб місцевого самовряду-вання // Економіка та держава. - 2006. - № 4. - C. 78-80.
Плющ Р. Текстологія системи місцевого самоврядування // Управління су-часним містом.– 2005.– № 1-2.– С.229-234.
Плющ Р. Угрупування повноважень у системі місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові Украї-ни. - 2006. - № 1. - C. 254-260.
Прокопенко О. Ю. Досвід та сучасна практика управління сільськими посе-леннями // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 12. - C. 142 - 151.
Пухтинський М. Осердя реформи: людина - громада - держава // Урядовий кур'єр. - 29 березня. - C. 13.
Пухтинський М.О. Вибір оптимальної моделі місцевого самоврядування для України/ М.О. Пухтинський; О.В.Власенко // Законодавство України: нау-ково-практичні коментарі. - 2006. - № 7. - C. 13-19.
Роль міських Інтернет-ресурсів в інформаційному забезпеченні розвитку мі-ських громад в Україні // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 7-8. - C. 53-56.
Сеник М. Готові формувати виконавчі органи. Було б конституційне рішен-ня... // Віче. - 2006. - № 13-14. - C. 63.
Сівков С. Концептуальне визначення сутності поняття «місцеве самовряду-вання» // Управління сучасним містом.– 2005.– № 1-2.– С.235-241.
Стефанович Д. Дитя "сімох няньок..." // Віче. - 2006. - № 9-10. - C. 59-60.
Сухінін Д. Якість муніципальних послуг у контексті становлення громадян-ського суспільства/ Д. Сухінін, Ю. Шаров // Вісник академії державного управ-ління при Президентові України. - 2005. - № 4. - C. 290-297.
Федчун Н. Сучасний стан та оптимізація розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник академії державного управління при Президентові України. - 2005. - № 4. - C. 325-333.
Фінська модель місцевого самоврядування та можливості її застосування в Україні // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 7-8. - C. 42-45.
Чайка В. Нам потрібні інноваційні підходи та рішення // Економіст. - 2006. - № 6. - C. 20-22.
Черевко О. Виклики, породжені часом // Урядовий кур'єр. - 2006. - 23 берез-ня. - C. 7.
Черепін Ю. Т. Аналітичні складові СІАЗ регіональних органів виконавчої влади // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 10. - C. 207 - 219.
Чихладзе Л.Т. Историко-теоретические аспекты развития местного самоуп-равления и местного управления в государствах Европы // Право и политика. - 2005. - № 9. - C. 52-80.
Шаповалов О. Надаймо самостійності, вивільнімо динамізм та енергію // Ві-че. - 2006. - № 5-6. - C. 39-40.
Шугрина Е.С. Дисциплинарная ответственность выборных должносных лиц органов местного самоуправленияа // Право и политика. - 2006. - № 3. - C. 31-38.

Підготувала
зав.відділом літератури та інформації
з питань економіки і права
О.І.Кізян
32-16-24

Створено: 29 січня 2007 року, 15:14 Переглядів: 747

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація