Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • До завершення карантину обмежується допуск до приміщень обласної Ради та переноситься проведення чергової сесії

    Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», з урахуванням рішення Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуац ....

  • Уряд продовжив на всій території України дію адаптивного карантину до 22 червня

    З 22 травня в Україні стартує другий етап виходу з карантину. Обмежувальні заходи будуть скасовуватися за принципом адаптивності (тобто у кожному регіоні окремо), в залежності від ситуації на місці. Це дозволить тримати ситуацію з розповсюдженням вірусу під контролем. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на щоденному бри ....

  • Карантин в Україні продовжено до 22 травня

    Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 22 травня, але вже 11 травня буде скасована частина обмежувальних заходів. У кожному регіоні відбудуться різні послаблення, в залежності від епідеміологічної ситуації. Відповідне рішення було прийняте сьогодні 4 травня на позачерговому засіданні Уряду. – Пом’якшення, які ми за ....

Положення про Студентський Парламент Вінниччини Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про Студентський Парламент Вінниччини

1. Загальні положення

1.1. Студентський Парламент Вінниччини (далі – Парламент) – є координаційним та консультативно-дорадчим органом при голові Вінницької обласної ради.

1.2. Мета роботи Парламенту – створення сприятливого середовища для задоволення соціальних, інтелектуальних, творчих, духовних, економічних та інших інтересів студентської молоді Вінницької області.

1.3. Завданнями Парламенту є:

підготовка та внесення на підставі аналізу проблем і потреб молоді, суспільної та соціально-економічної ситуації в області пропозицій та рекомендацій своїх керівних органів голові обласної ради щодо вироблення та реалізації державної молодіжної політики в області у сферах освіти, праці, культури, охорони здоров’я, сім’ї, дітей материнства й батьківства, соціального становлення та розвитку молоді;

розвиток студентського руху та студентського самоврядування на Вінниччині;

налагодження ефективної взаємодії між студентством області, органами місцевого самоврядування, іншими органами, закладами, установами, організаціями, що працюють із студентами;

захист прав та інтересів студентської молоді області;

активізація громадської активності студентів Вінниччини;

розвиток наукового, інтелектуального та творчого потенціалу студентської молоді області;

підвищення рівня правової освіти та правової культури студентів;

формування національних і загальнолюдських цінностей у студентської молоді області;

пропагування здорового способу життя та змістовних форм дозвілля у студентському середовищі;

залучення студентів до участі у програмах міжнародних фондів, в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах та обмінах молодіжного спрямування.

1.4. Парламент керується у своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації цим Положенням.

1.5. Парламент здійснює свою діяльність в інтересах студентства  області.

1.6. Парламент у своїй діяльності керується принципами демократичності, законності, гласності, толерантності, гуманності, колегіальності, відкритості.

1.7. Парламент та його голова при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед головою обласної ради.

 

 

1.8. Голова Парламенту інформує голову обласної ради, щорічно звітує перед управліннями облдержадміністрації: у справах сім’ї та молоді, освіти і науки про виконання Парламентом покладених на нього повноважень, вносить пропозиції з питань удосконалення роботи Парламенту та його взаємодії із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, установами, закладами.

1.9. Парламент при здійсненні своїх повноважень взаємодіє з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення, іншими органами влади, установами, закладами, організаціями.

 

2. Порядок формування Парламенту

2.1. Парламент складається із депутатів, які обираються шляхом проведення прямих загальних демократичних виборів студентами вищих навчальних закладів області усіх типів та рівнів акредитації.

2.2. Балотуватись в депутати Парламенту має право особа, яка навчається у вищому навчальному закладі області і має передвиборчу програму та створила команду на вибори.

2.3. Умови та порядок проведення виборів розробляються управліннями облдержадміністрації: у справах сім’ї та молоді, освіти і науки та затверджуються профільним заступником голови облдержадміністрації.

2.4. Персональний склад Парламенту затверджується головою облради.

 

3. Права та обов’язки депутатів Парламенту

3.1. Права та обов’язки депутатів Парламенту реалізуються у порядку, визначеному Конституцією України, чинним законодавством України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням.

3.2. Кожен депутат Парламенту має право:

брати участь у діяльності Парламенту;

висувати кандидатів, обирати та бути обраним на керівні посади;

вносити на розгляд сесії питання, пов’язані з діяльністю Парламенту, вживати заходів для їх вирішення;

безпосередньо брати участь у виробленні і реалізації поставлених завдань;

вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання;

вносити пропозиції щодо покращення діяльності Парламенту;

отримувати інформацію щодо діяльності Парламенту;

подавати пропозиції, звернення та скарги;

з власної ініціативи припинити членство в Парламенті.

3.3. Кожен депутат зобов’язаний:

дотримуватися мети, завдань та принципів діяльності Парламенту;

сприяти поширенню ідей та цінностей Парламенту;

брати участь в організації заходів Парламенту, спрямованих на реалізацію поставлених завдань;

відвідувати сесії Парламенту;

брати участь в обговоренні проектів рішень Парламенту;

дбати про зміцнення авторитету Парламенту та його органів;

дотримуватися норм моралі та етики;

виконувати рішення керівних органів Парламенту, прийнятих в межах їхньої компетенції;

виконувати інші обов’язки, передбачені цим Положенням та іншими документами, виданими Парламентом.

 

4. Керівні органи Парламенту та їх діяльність

4.1. Вищим органом Парламенту є сесія Парламенту.

4.1.1. Сесія Парламенту проводиться щорічно.

4.1.2. Дата проведення чергової, за необхідністю – позачергової сесії, визначається рішенням Президії Парламенту.

4.1.3. Сесія Парламенту є правомочною в разі участі у ній простої більшості від складу Парламенту.

4.1.4. Рішення сесії приймаються простою більшістю голосів присутніх на сесії депутатів та підписуються головою Парламенту.

4.1.5. Повноваження сесії:

затвердження пропозицій щодо внесення змін до Положення;

прийняття рішень та рекомендацій, спрямованих на виконання мети, завдань і організації діяльності Парламенту;

проведення громадських обговорень проектів нормативно-правових актів, студентських слухань із соціально важливих питань, що стосуються студентів;

заслуховування та затвердження звітів голови Парламенту про діяльність Парламенту та керівних органів;

обрання голови Парламенту, його заступника;

призначення секретаря Парламенту за поданням голови Парламенту;

формування комітетів Парламенту та призначення їх голів за поданням голови Парламенту;

внесення пропозиції 2/3 складу депутатів Парламенту щодо усунення голови Парламенту із займаної посади;

зняття голови Парламенту з посади за його проханням, а також у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

4.1.6. Рішення Парламенту носять рекомендаційний характер і приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів Парламенту.

4.1.7. Питання на розгляд сесії можуть вносити голова Парламенту, його заступник, депутати Парламенту.

4.1.8. Голова обласної ради, його заступники, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та інших органів, установ, організацій, які здійснюють роботу зі студентами, переможці обласного етапу всеукраїнського мультифестивалю «Студентська республіка», представники громадських організацій студентів області можуть ініціювати внесення додаткових питань на розгляд Парламенту та бути присутніми на сесіях Парламенту.

4.2. У міжсесійний період працює виконавчий орган Парламенту – Президія Парламенту.

4.2.1. До складу Президії Парламенту входять за посадами голова Парламенту, заступник голови, керівники комітетів та секретар.

4.2.2. Повноваження Президії Парламенту:

призначення дати проведення чергової, за необхідністю – позачергової сесії;

затвердження питань для розгляду на сесії та проектів рішень Парламенту;

затвердження планів та звітів роботи комітетів Парламенту;

визначення форм і методів діяльності щодо виконання мети та завдань Парламенту;

розгляд та вирішення інших питань, не віднесених до повноважень сесії Парламенту.

4.3. Парламент очолює Голова, який здійснює керівництво його діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на Парламент завдань  і за здійснення ним своїх повноважень.

4.3.1. Голова Парламенту обирається терміном на рік і шість місяців шляхом відкритого голосування на сесії Парламенту більшістю голосів з числа присутніх.

4.3.2. Повноваження Голови Парламенту:

головування на сесіях Парламенту та на засіданнях Президії Парламенту;

представлення Парламенту у відносинах із іншими органами студентського самоврядування, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими органами, установами, закладами;

здійснення заяв, звернень, публічних виступів від імені Парламенту, що не суперечать меті та завданням Парламенту та цьому Положенню;

координація роботи заступників та голів комітетів;

внесення пропозицій Президії Парламенту щодо скликання чергової та позачергової сесії Парламенту;

підпис прийнятих документів Президією та сесією Парламенту;

ініціювання розгляду питань та прийняття рішень для їх схвалення Президією, сесією Парламенту;

внесення пропозиції на сесії Парламенту про своє усунення із займаної посади за власною письмовою заявою;

порушення перед сесією Парламенту питань щодо призначення позачергових виборів депутатів Парламенту на підставі їх незадовільної роботи;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

4.3.3. Голова Парламенту може бути в будь-який час відкликаний сесією Парламенту за його письмовою заявою, за зверненням 2/3 депутатів Парламенту чи управлінь облдержадміністрації: у справах сім’ї та молоді, освіти і науки у випадках:

за власним бажанням;

у зв’язку з його незадовільною роботою на цій посаді;

через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

4.3.4. Голова Парламенту продовжує свої повноваження до моменту його переобрання на сесії Парламенту.

4.4. Заступник голови призначається за поданням голови Парламенту терміном на рік і шість місяців з числа депутатів Парламенту.

4.4.1. Рішення про призначення заступника голови затверджується на сесії Парламенту.

4.4.2. Заступник голови виконує за дорученням голови Парламенту окремі функції голови Парламенту та заміщає його в разі відсутності.

4.5. Для здійснення підготовки, попереднього розгляду питань та організації роботи за окремими напрямами, віднесеними до повноважень Парламенту, у Парламенті створюються комітети:

4.5.1. Комітет зв’язків з громадськістю та владою – співпраця з обласною державною адміністрацією, обласною радою, молодіжними та громадськими організаціями, засобами масової інформації тощо.

4.5.2. Комітет з питань навчально-виховної діяльності – наукові проекти, тренінги, семінари, конференції тощо.

4.5.3. Комітет культурно-масової роботи – організація студентського дозвілля та сприяння реалізації інтересів молоді шляхом створення гуртів, товариств (проведенням мистецьких вечорів, розважальних конкурсів, спортивних заходів, дискотек тощо).

4.5.4. Комітет із соціальних питань – залучення молоді до організації та проведення заходів благодійного, соціального, екологічного, патріотичного змісту тощо.

4.5.5. Комітет правової роботи – захист прав студентів, підвищення правової освіти та культури студентської молоді тощо.

4.5.6. Комітет з міжнародної діяльності – доручення студентства Вінниччини до міжнародних студентських організацій, сприяння міжнародній співпраці та обміну студентів, сприяння отриманню та участь в реалізації грантів міжнародних фондів тощо.

4.5.7. Депутати розподіляються між комітетами за власним бажанням.

4.5.8. Персональний склад комітетів затверджується на сесії Парламенту.

4.6. Комітет очолює голова комітету, який призначається сесією Парламенту, за поданням Голови.

4.6.1. Голова комітету за своєю посадою входить до складу Президії Парламенту.

4.6.2. Голова комітету відповідно до напрямку роботи комітету:

організовує роботу комітету та звітує про її виконання;

інформує голову Парламенту про поточну діяльність комітетів;

ініціює розгляд питань на Президії;

вносить питання  та доповідає на сесії Парламенту;

здійснює інші заходи, спрямовані на виконання мети та завдань Парламенту.

4.7. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Парламенту здійснює Секретар Парламенту, який призначається Президією Парламенту за поданням голови терміном на рік і шість місяців.

 

5. Організація роботи Студентського Парламенту

5.1. Сесія Парламенту проводиться не рідше одного разу на рік.

5.2. Дата проведення чергової, за необхідністю – позачергової сесії, визначається за рішенням Президії Парламенту, за поданням Голови.

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються сесією Парламенту не менше 2/3 голосів та вступають в силу після їх затвердження на сесії обласної ради.

5.4. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Парламенту покладається на управління облдержадміністрації: у справах сім’ї та молоді, освіти і науки.

 

 

Створено: 15 січня 2014 року, 15:07
Оновлено: 3 червня 2016 року, 14:37
Переглядів: 2129

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація