28 вересня о 12.00 в сесійній залі обласної Ради (2 поверх) – відбудеться засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Положення про управління з питань запобігання та виявлення корупції Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань запобігання та виявлення корупції

виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

 1.1 Управління з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної Ради (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції в обласній Раді та її виконавчому апараті.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі начальника управління, заступника начальника управління – начальника відділу з питань контролю за дотриманням антикорупційного законодавства. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Управління з питань здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції в обласній Раді та її виконавчому апараті підпорядковується голові обласної Ради.

1.11 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.12 Управління при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

1.13 Покладення на управління обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняються

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

 

Основними завданнями управління є:

2.1  Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2.2 Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідального суб’єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення голові обласної Ради відповідних пропозицій;

2.3 Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам виконавчого апарату,  депутатам обласної Ради та керівникам підприємств, установ та організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області.

2.4  Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови обласної Ради та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

2.5 Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку.

2.6 Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі підприємствах, установах та організаціях – об’єктів спільної власності територіальних громад області.

2.7  Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

2.8 Інформування голови обласної Ради, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.9 Розробляє план заходів щодо запобігання корупції та здійснює контроль за їх виконанням.

2.10 Проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

2.11 Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.

2.12 Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства працівникам виконавчого апарату,  депутатам обласної Ради та керівникам підприємств, установ та організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області.

2.13 Взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, постійними комісіями, органами місцевого самоврядування, департаментами, управліннями, відділами органів виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції управління.

2.14 Бере участь у роботі сесій обласної Ради, засіданнях постійних комісій обласної Ради, робочих групах, дорадчих органах, нарадах та інших заходах, з питань, що відносяться до компетенції управління.

Працівники управління мають право:

- користуватися правами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України.

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

- на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоюється, досвіду та стажу роботи.

- на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи.

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

- на соціальний і правовий захист.

- на отримання в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватись з іншими документами, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення.

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних  звинувачень або підозри щодо них.

- захищати свої законні права та інтереси в органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

3. Начальник управління

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує його виконання.

3.3 Інформує голову обласної Ради, Національне агентство з питань запобігання корупції, інші спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками виконавчого апарату обласної Ради, депутатами обласної Ради.

3.4 Організовує проведення перевірки фактів подання декларацій працівниками (колишніми працівниками) виконавчого апарату, керівниками підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області, членами конкурсної комісії утвореної обласною Радою та повідомляє голову обласної Ради про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.

3.5 Повідомляє у письмовій формі голову обласної Ради про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог законодавства про запобігання корупції працівниками виконавчого апарату, керівниками підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

3.6 Інформує голову обласної Ради у разі не направлення управлінням з питань персоналу виконавчого апарату обласної Ради завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

3.7 Організовує розробку проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції управління, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції.

3.8 Візує проєкти рішень, розпоряджень голови обласної Ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти розпоряджень з кадрових питань.

3.9 Взаємодіє з органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень при розгляді питань, що стосуються компетенції управління.

3.10 Вносить на розгляд голови обласної Ради пропозиції щодо вдосконалення роботи управління з питань, що стосуються його діяльності.

3.11 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату

3.12 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.13 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.14 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

 

4. Відділ з питань контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1 Здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».

4.2 Розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції в обласній Раді та її виконавчому апараті.

4.3 Забезпечує підготовку антикорупційної програми в обласній Раді, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання.

4.4 Здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду.

4.5 Надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

4.6 Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує голову обласної Ради та Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

4.7 Проводить перевірку факту подання декларацій працівниками (колишніми працівниками) виконавчого апарату, керівниками підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області, членами конкурсної комісії, утвореної обласною Радою та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.

4.8 Надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

4.9 Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.

4.10 Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.

4.11 Надає депутатам обласної Ради, працівникам виконавчого апарату обласної Ради, керівникам підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області, членам конкурсної комісії, утвореної обласною Радою, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань.

4.12 Здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом.

4.13 У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення депутатами обласної Ради, працівниками виконавчого апарату, керівниками підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.

4.14 Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.

4.15 Щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону.

4.16 Взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

4.17 Веде облік працівників виконавчого апарату, депутатів обласної Ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

4.18 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.19 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.20 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

 

5. Відповідальність

Управління несе відповідальність за:

5.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

5.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

5.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 26 квітня 2021 року, 09:21 Переглядів: 176

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація