Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

           «Затверджено»

Рішенням Загальних зборів уповноважених представників органів місцевого самоврядування -

членів Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування

Протокол № 2 від  05.12.2016 року

 

 

 

СТАТУТ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОРЯДУВАННЯ

(нова редакція)

 1. Загальні положення

 

1.1. ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (далі – Асоціація) є добровільним неприбутковим об’єднанням місцевих рад, з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування області щодо захисту прав та інтересів територіальних громад відповідних територій, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.

1.2. Асоціація створюється на невизначений термін,  має місцевий статус та поширює свою діяльність через членів Асоціації, її органи управління на всю територію Вінницької області.

1.3. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості й публічності.

1.4. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, законами України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про засади державної регіональної політики», іншими законодавчими актами України та цим Статутом, а також рішеннями, прийнятими органами управляння, у межах своїх повноважень.

1.5. Взаємовідносини Асоціації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями,  громадськими організаціями  будуються на принципах рівноправності і взаємоповаги, відповідно до вимог чинного законодавства та на підставі угод про співпрацю, які не суперечать чинному законодавству.

1.6. Повне найменування Асоціації:

українською мовою:

 • ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ;

російською мовою:

 • ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ;

англійською мовою:

 • VINNYTSIA REGIONAL ASSOCIATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES.

Скорочене найменування:

українською мовою:

 • ВОАОМС

російською мовою:

 • ВОАОМС

англійською мовою:

 • VRALSGB

1.7. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців».

1.8. Асоціація має поточні рахунки в установах банків, бланк, печатку з власним найменуванням та інші реквізити.

1.9. Місцезнаходження Асоціації: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця, 21001.

 

2. Мета створення та завдання Асоціації

     

2.1. Метою створення Асоціації є сприяння розвитку сильного місцевого самоврядування як основи єдиної, суверенної, незалежної, демократичної Української держави, ефективному здійсненню місцевими радами Вінницької області своїх повноважень,  місцевому і регіональному розвитку, узгодження дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад. 

2.2. Основними завданнями Асоціації є сприяння:

 • захисту прав, інтересів територіальних громад області,  їх мешканців  та органів місцевого самоврядування;
 • децентралізації влади та впровадженню реформи системи місцевого самоврядування в Україні та у Вінницькій області;
 • розширенню повноважень органів місцевого самоврядування області;
 • чіткому розмежуванню повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів та між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади області;
 • формуванню фінансово та економічно спроможних територіальних громад області, забезпеченню їх сталого розвитку;
 • добровільному об’єднанню територіальних громад сіл, селищ, міст області;
 • підвищенню активності територіальних громад та органів місцевого самоврядування щодо розвитку територій сіл, селищ, міст області та добробуту їх мешканців;
 • децентралізації фінансів та зміцненню матеріально – фінансової основи місцевого самоврядування;
 • запровадженню дієвого самоврядування на рівні району і області, створенню виконавчих органів районних і обласних рад;
 • подальшому впровадженню стратегічного планування розвитку сіл, селищ, міст області;
 • врегулюванню повноважень самоврядних органів щодо управління комунальною власністю;
 • розширенню функцій органів місцевого самоврядування в частині надання адміністративних послуг;
 • поглибленню зв’язків та створенню ефективного механізму обміну інформацією між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування;
 • міжрегіональному співробітництву органів місцевого самоврядування;
 • проведенню заходів щодо навчання депутатів місцевих рад області, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування;
 • інформаційному, методичному та юридичному забезпеченню діяльності органів місцевого самоврядування;
 • запровадженню сучасних форм врядування (створення та наповнення сайтів територіальних громад, сільських, селищних, міських міст районного значення рад, впровадження е-врядування, системи «електронне село»);
 • залученню позабюджетних коштів, в тому числі грантових коштів та іноземних інвестицій для розвитку  інфраструктури територіальних громад області;
 • забезпеченню державних гарантій місцевого самоврядування, прав територіальних громад на самостійне вирішення питань місцевого значення;
 • взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими, профспілковими та іншими організаціями, об’єднаннями;
 • розвитку співробітництва з міжнародними організаціями, регіональними структурами місцевого самоврядування іноземних держав, їх асоціаціями.

2.3. З метою співробітництва з міжнародними та іноземними організаціями, неурядовими міжнародними та громадськими організаціями, виконання статутних цілей Асоціації можуть укладатися відповідні угоди.

2.4. Асоціація вирішує інші питання в межах чинного законодавства України.

2.5. В процесі реалізації своєї мети і завдань, Асоціація не втручається в діяльність органів місцевого самоврядування, не бере на себе будь-яких їхніх повноважень та не обмежує їхньої діяльності.

2.6. Створення в Асоціації фракцій за політичними ознаками не допускається.

 

3. Повноваження та права Асоціації

 

3.1. Повноваження щодо розвитку місцевого самоврядування:

 • об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування – членів Асоціації щодо захисту їх прав і законних інтересів, розв’язання спільних для територіальних громад області проблем;
 • аналіз проблем розвитку системи місцевого самоврядування в області;
 • постійний моніторинг проектів нормативно-правових актів у сфері місцевого самоврядування, що перебувають на розгляді у Президента України, Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, вивчення думки органів місцевого самоврядування області щодо таких проектів;
 • підготовка та внесення на розгляд, в установленому порядку, висновків, пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань децентралізації влади в Україні та реформи місцевого самоврядування з точки зору інтересів органів місцевого самоврядування області;
 • взаємодія з народними депутатами України, обраними від Вінниччини, з метою лобіювання проходження законопроектів, які спрямовані на зміцнення правових, організаційних, матеріальних та фінансових основ місцевого самоврядування в Україні;
 • проведення просвітницької кампанії та інформування громадськості про події в системі місцевого самоврядування області;
 • проведення консультацій, круглих столів, семінарів, конференцій за участі органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, громадськості з питань місцевого самоврядування, місцевого та регіонального розвитку;
 • узагальнення та поширення кращих практик діяльності органів місцевого самоврядування області;
 • надання консультаційної та правової допомоги посадовим особам органам місцевого самоврядування – членам Асоціації у здійсненні ними своїх повноважень;
 • надання методичної та інформаційної допомоги органам місцевого самоврядування – членам Асоціації з питань місцевого самоврядування, місцевого та регіонального розвитку, розробці статутів територіальних громад, регламентів місцевих рад, положень про виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, органи самоорганізації населення тощо;
 • сприяння професійному розвитку посадових осіб, які працюють в органах місцевого самоврядування, навчанню депутатів місцевих рад області, розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування області;
 • підготовка пропозицій щодо структури та штату виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, виконавчих апаратів районних та обласної рад, а також умов оплати праці їх працівників;
 • формування банку даних з питань діяльності органів місцевого самоврядування, з метою забезпечення обміну досвідом щодо впровадження ефективних систем управління;
 • координація діяльності членів Асоціації в межах статутних повноважень;
 • підготовка та направлення звернень за фактами порушень прав та законних інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування області та їх посадових осіб;
 • відстоювання, захист інтересів територіальних громад за зверненням органів місцевого самоврядування – членів Асоціації із суспільно важливих питань;
 • взаємодія з органами влади з питань розвитку місцевого самоврядування, представлення в цих органах інтересів Асоціації;
 • участь у консультаціях з місцевими регіональними відділеннями всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади;
 • розробка та реалізація програм, спрямованих на співпрацю з асоціаціями місцевого самоврядування інших регіонів України, участь у спільних з ними заходах;
 • сприяння налагодженню міжрегіонального та міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування – членів Асоціації з самоврядними органами інших областей України та зарубіжних країн.

3.2. Повноваження щодо сприяння соціально-економічному розвитку територіальних громад:

 • надання допомоги у підготовці та реалізації стратегій збалансованого розвитку територіальних громад області, інших регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку, підтримки місцевого самоврядування та співробітництва;
 • сприяння у розв’язанні спільних для територіальних громад соціально-економічних проблем, визначенні фінансової та економічної спроможності територіальних громад;
 • надання допомоги органам місцевого самоврядування – членам Асоціації у підготовці проектів їх рішень з питань бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку, збереження та розвитку закладів соціальної сфери територіальних громад, впровадження в цих закладах енергозберігаючих технологій;
 • сприяння процесу добровільного об’єднання територіальних громад відповідно до чинного законодавства України;
 • участь у консультаціях з місцевими органами виконавчої влади щодо проектів регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку;
 • сприяння у проведенні аналізу та складанню прогнозів соціально-економічного розвитку територіальних громад;
 • участь у консультаціях з місцевими органами виконавчої влади щодо показників проекту обласного бюджету в частині розподілу інвестиційних субвенцій на соціально-економічний розвиток територій та інші програми;
 • участь у консультаціях з органами виконавчої влади щодо показників проектів місцевих бюджетів;
 • сприяння формуванню привабливого інвестиційного середовища в територіальних громадах області;
 • надання органам місцевого самоврядування - членам Асоціації методичної допомоги у підготовці та реалізації інвестиційних проектів;
 • розвиток зв’язків з вітчизняними, міжнародними організаціями з питань участі у грантових проектах, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування області;
 • виконання функцій адміністратора обласного та інших конкурсів проектів розвитку територіальних громад, в т.ч. організація і проведення експертних оцінок конкурсних проектів;
 • участь у грантових проектах, пов’язаних з розвитком місцевого самоврядування області, в якості грантоотримувача або партнера.

 3.3. Повноваження щодо аналітичної та інформаційної діяльності:

 • аналіз стану місцевого самоврядування, а також політичних, економічних та інших чинників, що впливають на його розвиток у цілому. Підготовка аналітичних матеріалів, довідок з питань стану та потреб органів місцевого самоврядування області;
 • участь в організації експертиз з правових, економічних, фінансових та інших питань;
 • залучення науковців, фахівців, практичних працівників до проведення дослідницьких робіт з проблем місцевого самоврядування;
 • організація і проведення наукових, практичних та міжнародних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів з питань місцевого самоврядування;
 • проведення аналізу потреб у навчанні посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад області, визначення актуальних напрямів для розробки навчальних програм, форм та термінів їх навчання;
 • розробка, підготовка та видавництво наукових, методичних та інформаційних посібників, інших періодичних видань з питань місцевого самоврядування;
 • проведення опитувань та досліджень з метою отримання статистичних даних щодо територіальних громад області;
 • забезпечення оприлюднення через офіційний сайт Асоціації інформації про її діяльність, поширення інформації про стан і проблеми розвитку місцевого самоврядування області, налагодження інтерактивного зв’язку з органами місцевого самоврядування – членами Асоціації

3.4. Повноваження щодо організаційної діяльності:

 • розробка та реалізація перспективного плану роботи Асоціації в контексті реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні;
 • вдосконалення організаційної структури Асоціації, залучення нових членів, забезпечення виконання членами Асоціації статутних вимог;
 • проведення щорічних Загальних зборів Асоціації, засідань Правління Асоціації, інших органів управління Асоціації;
 • організація консультацій з керівниками органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади для обговорення нагальних питань, пов’язаних з реформуванням та розвитком місцевого самоврядування;
 • участь в заходах, що проводяться консультативно – дорадчими органами з питань місцевого та регіонального розвитку, створеними при органах місцевого самоврядування, місцевих органах виконавчої влади області;
 • участь в громадських, депутатських слуханнях, конференціях, форумах з питань місцевого самоврядування, місцевого та регіонального розвитку;
 • організація та проведення стажувань, обмінів для представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації з метою поширення кращого самоврядного та управлінського досвіду;
 • здійснення інших повноважень в межах Статуту Асоціації та чинного законодавства України.

3.5. Для досягнення статутної мети і виконання статутних завдань Асоціація в установленому порядку має право:

 • представляти і захищати свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів в судових, правоохоронних органах, органах юстиції, органах державної влади, адвокатурі, на підприємствах, в установах, громадських організаціях та інших об’єднаннях громадян України, іноземних і міжнародних урядових і неурядових організаціях;
 • проводити незалежні громадські обговорення та соціологічні опитування стосовно актуальних питань місцевого самоврядування;
 • брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації та в інший спосіб, не заборонений законом;
 • звертатися до органів влади із пропозиціями з питань статутної діяльності;
 • одержувати від органів влади інформацію, необхідну для реалізації мети, цілей та завдань Асоціації;
 • підтримувати міжнародні зв’язки, брати участь у міжнародних заходах, проектах і програмах, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації, підприємства, установи, організації, у тому числі фонди, агенції регіонального розвитку та соціальної підтримки працівників органів місцевого самоврядування, необхідні для виконання статутних завдань та досягнення визначеної мети.

3.6. Асоціація може входити до складу інших асоціацій, організацій, об’єднань, в тому числі міжнародних, за рішенням Правління Асоціації..

 

4. Умови членства в Асоціації, права та обов’язки її членів, представництво членів Асоціації, порядок прийняття нових членів, підстави та форми відповідальності членів у разі невиконання ними статутних обов’язків

 

4.1. Членами Асоціації можуть бути органи місцевого самоврядування Вінницької області (сільські, селищні, районні, міські ради та Вінницька обласна рада), у разі прийняття ними відповідного рішення, які дотримуються положень цього Статуту, сплачують членські внески і беруть участь у виконанні статутних завдань.

4.2. Членство в Асоціації є добровільним.

4.3. Представництво членів Асоціації в її органах управління здійснюють сільський, селищний, міський голова, голова районної і обласної ради або інша особа, уповноважена відповідною радою.

4.4. Прийом у члени здійснюється Правлінням Асоціації на підставі рішення відповідної ради. Рішення Правління щодо членства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління.

4.5. Член Асоціації має право:

 • брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, на Загальних зборах та у складі її органів управління в порядку, визначеному цим Статутом;
 • брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією;
 • за відповідним рішенням органів управління Асоціації бути присутнім та брати участь від імені Асоціації у засіданнях органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо вирішення питань, які стосуються місцевого і регіонального розвитку;
 • отримувати інформацію про діяльність органів управління Асоціації;
 • обирати та бути обраними до складу органів управління Асоціації;
 • вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;
 • одержувати методичну, правову та інформаційну допомогу у вирішенні питань, що стосуються інтересів територіальної громади та органів місцевого самоврядування;
 • ініціювати внесення змін до цього Статуту у встановленому порядку;
 • припинити своє членство в Асоціації в установленому порядку згідно з цим статутом та чинним законодавством України.

4.6. Члени Асоціації зобов’язані:

 • сприяти досягненню мети та реалізації цілей і завдань Асоціації;
 • виконувати рішення  органів управління Асоціації, в межах своїх повноважень;
 • надавати інформаційні та статистичні матеріали органам управління, які необхідні для виконання статутних завдань Асоціації;
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;
 • попередити Правління про намір вийти зі складу Асоціації не пізніше як за три місяці до виходу з Асоціації.

4.7. Член Асоціації може в будь-який час припинити членство за рішенням відповідної ради. Зазначене рішення в установленому порядку доводиться до відома Правління Асоціації.

4.8. Представництво Асоціації в органах влади, інших організаціях, в тому числі міжнародних, здійснюється її Головою або керівником Секретаріату, а також особами, уповноваженими органами управління Асоціації відповідно до цього Статуту.

4.9. Членство припиняється з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації. Про прийняте рішення у п’ятиденний термін повідомляється відповідному органу місцевого самоврядування.

4.10.Припинення членства можливе в разі, якщо:

 • протягом року Член Асоціації не бере участі в діяльності Асоціації;
 • не дотримується вимог щодо сплати членських внесків;
 • вчиняє дії, що завдають шкоди чи дискредитують Асоціацію, порушують вимоги Статуту Асоціації.

 

5. Органи управління

 

5.1. Органами управління та структури Асоціації є:

 • Загальні збори уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації (далі – Загальні збори);
 • Правління Асоціації;

Постійно діючим виконавчим органом є Секретаріат Асоціації.

Контрольним органом є Ревізійна комісія Асоціації.

5.2. Органи управління Асоціації, їх посадові особи при здійсненні повноважень несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.3. Повноваження посадових осіб органів управління Асоціації припиняються достроково у разі:

 • їх добровільної відставки;
 • рішення загальних зборів Асоціації;
 • рішення місцевої ради, яку вони представляють.

 

6. Порядок утворення та організаційні форми діяльності органів управління Асоціації, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень

 

6.1. Загальні збори Асоціації.

6.1.1. Вищим органом Асоціації є Загальні збори уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації, які скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання Загальних зборів, перелік питань (порядок денний) приймається Правлінням Асоціації, або на вимогу 1/3 членів Асоціації.

6.1.2. Загальні збори проводяться відкрито і гласно.

6.1.3. Загальні збори є повноважними за умови участі в них більше половини уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації від загального складу членів Асоціації.

6.1.4. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: один член Асоціації – один голос.

6.1.5. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо воно підтримано більше ніж половиною голосів представників членів Асоціації, які беруть участь у Загальних зборах.

6.1.6. Повідомлення про скликання Загальних зборів із зазначенням дати, часу й місця їх проведення, проекту порядку денного з питань порядку денного, доводяться до відома членів Асоціації не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення.

6.1.7. Будь-який член Асоціації має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 5 (п’ять) днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням Асоціації.

6.1.8. Для вирішення невідкладних питань повідомлення про зміни в проекті порядку денного доводиться до відома членів Асоціації не пізніше, як за 2 (два) дні до проведення Загальних зборів.

6.1.9. В окремих випадках, якщо цього вимагають інтереси Асоціації, зміни до порядку денного Загальних зборів можуть бути внесені під час їх проведення. При цьому, зміни в порядку денному здійснюються шляхом голосування присутніми уповноваженими представниками Загальних зборів.

6.1.10. Протоколи Загальних зборів підписуються головуючим та секретарем Загальних зборів і зберігаються у Секретаріаті Асоціації.

6.1.11. Копії протоколів та витяги з них надаються на вимогу будь-якого з членів Асоціації (їх уповноважених представників) протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового запиту.

6.1.12. У випадку, якщо Загальні збори, що були скликані відповідно до п. 6.1.6 не мали права на прийняття рішень через відсутність кворуму, про який зазначено в п. 6.1.3. Статуту, Правління визначає нову дату, час та місце проведення Загальних зборів без застосування умов про терміни повідомлення Членів Асоціації.

 

6.2. Загальні збори:

 • затверджують Статут Асоціації, вносять зміни та доповнення до нього;
 • затверджують порядок денний Загальних зборів;
 • визначають основні напрями, розглядають і затверджують довгострокові програми діяльності Асоціації;
 • формують чисельність та склад Правління Асоціації;
 • обирають та відкликають Голову Асоціації, Першого заступника та заступників Голови Асоціації;
 • визначають кількісний склад та обирають і відкликають членів Ревізійної комісії;
 • встановлюють розміри та порядок сплати щорічних членських внесків;
 • розглядають та затверджують звіти Голови, Правління та Ревізійної комісії;
 • приймають рішення про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації;
 • затверджують бюджет Асоціації на черговий фінансовий рік;
 • приймають інші рішення з питань діяльності Асоціації.

6.2.1. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації, у тому числі тих, що віднесені Статутом до відання Правління або Секретаріату Асоціації.

6.3. Правління Асоціації

6.3.1. Правління Асоціації – орган управління, що створюється для оперативного вирішення питань у період між засіданнями Загальних зборів. Правління приймає рішення з усіх питань статутної діяльності Асоціації, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Правління є постійно діючим керівним органом Асоціації, який представляє інтереси членів Асоціації та здійснює захист їх прав у період між Загальними зборами.

6.3.2. Правління організує поточну роботу Асоціації, контролює та регулює діяльність Секретаріату Асоціації в межах повноважень, визначених цим Статутом.

6.3.3. Члени Правління обираються Загальними зборами на строк дії представницького мандата відповідного органу місцевого самоврядування – члена Асоціації. До складу Правління обов’язково обираються представники всіх рівнів органів місцевого самоврядування області (від сільських, селищних, міських, районних та обласної ради).

До складу Правління за посадою входять Голова, Перший заступник та заступники голови Асоціації.

6.3.4.Членами Правління не можуть бути працівники Секретаріату Асоціації, Голова та члени Ревізійної комісії Асоціації.

6.3.5. Роботою Правління керує Голова Асоціації. Рішення про скликання Правління, порядок денний, дату, час і місце проведення його засідання приймає Голова Асоціації.

6.3.6. Засідання Правління проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. В засіданнях Правління з правом дорадчого голосу беруть участь керівник Секретаріату Асоціації та Голова Ревізійної комісії Асоціації.

6.3.7. До компетенції Правління належить:

 • затвердження щорічних та квартальних планів роботи – Правління та Секретаріату Асоціації;
 • затвердження проекту звіту про роботу Правління Асоціації та його внесення на затвердження Загальних зборів;
 • прийняття рішень щодо перевірок діяльності Асоціації Ревізійною комісією;
 • призначення та звільнення за пропозицією Голови Асоціації керівника Секретаріату;
 • затвердження за пропозицією Голови Асоціації структури, граничної чисельності, штатного розпису, посадових окладів працівників Секретаріату;
 • прийняття рішень про прийом нових членів та про припинення членства в Асоціації;
 • затвердження зразків печатки, штампа, бланка та символіки Асоціації, яка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку;
 • ініціювання внесення змін до цього Статуту у встановленому порядку.
 • затвердження опису та порядку використання символіки, положення про відзнаки Асоціації;
 • прийняття рішень про нагородження відзнаками Асоціації тощо;
 • прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення проекту порядку денного, а також розгляд пропозицій щодо змін до проекту порядку денного, проектів рішень, які виносяться на затвердження Загальних зборів;
 • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Секретаріату;
 • розгляд щорічних та квартальних звітів керівника Секретаріату, інших виконавчих структур Асоціації;
 • створення та ліквідація секцій, спілок, центрів та інших органів Асоціації, затвердження положення про них;
 • прийняття рішення про входження до складу інших асоціацій, організацій, об’єднань, в тому числі, міжнародних;
 • прийняття рішень про заснування засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, у тому числі агентств, фондів регіонального та місцевого розвитку та соціальної підтримки працівників органів місцевого самоврядування, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
 • прийняття рішень про укладення меморандумів та інших угод про співробітництво;
 • прийняття рішень про надання безповоротної фінансової допомоги територіальним громадам, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та іншим підприємствам, установам, організаціям для реалізації статутних завдань Асоціації;
 • внесення змін до бюджету Асоціації в період між скликаннями Загальних зборів;
 • прийняття рішень з інших питань, які не віднесені до виключної компетенції інших органів управління Асоціації.

6.3.8. При голосуванні кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Правління. При рівності голосів, голос Голови Асоціації є вирішальним.

6.3.9. З ініціативи Голови Асоціації, за наявності особливих причин, що вимагають оперативності, рішення Правління можуть бути прийняті шляхом опитування членів Правління з наступним підтвердженням прийняття рішення в письмовій формі.

6.3.10. Рішення Правління оформлюються протоколами, обов’язки ведення яких покладаються на працівника Секретаріату.

6.3.11. Протокол засідання Правління підписується Головою Асоціації та зберігається у Секретаріаті.

6.3.12. Копії протоколів та витяги з них повинні бути надані на вимогу будь-якого з членів Правління (їх уповноважених представників) протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового запиту.

 

6.4. Голова Асоціації

 

6.4.1. Найвищою посадовою особою Асоціації є Голова Асоціації.

6.4.2. Голова Асоціації обирається Загальними зборами строком на термін дії представницького мандату органу місцевого самоврядування з правом переобрання на наступний термін.

Головою Асоціації може бути обраний уповноважений представник органу місцевого самоврядування – члена Асоціації, який є депутатом однієї з місцевих рад – члена Асоціації.

6.4.3. Голова Асоціації здійснює свої повноваження на громадських засадах.

6.4.4. Голова здійснює наступні повноваження:

 • вносить на затвердження Загальних зборів пропозиції щодо основних напрямів діяльності Асоціації;
 • організовує діяльність Правління Асоціації та виконання рішень Загальних зборів;
 • без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями й установами, громадськими і профспілковими, міжнародними та іноземними організаціями;
 • веде засідання Правління та Загальні збори;
 • підписує рішення Правління та Загальних зборів;
 • підписує від імені Асоціації угоди і договори;
 • за рішенням Правління надає для затвердження на Загальних зборах проект бюджету Асоціації на черговий фінансовий рік;
 • вносить на розгляд Загальних зборів пропозиції щодо кандидатур Першого заступника, заступників голови Асоціації, персонального складу Правління, дострокового припинення повноважень членів Правління;
 • вносить на затвердження Правління пропозиції щодо структури, штатної чисельності Секретаріату, кандидатури керівника Секретаріату Асоціації та встановлення йому і працівникам Секретаріату посадових окладів, додаткових доплат та преміальних, до тих, які передбачені в договорах (контрактах) між керівником Секретаріату та Головою Асоціації, керівником Секретаріату та працівниками Секретаріату;
 • ініціює внесення змін до цього Статуту у встановленому порядку.
 • доповідає Загальним зборам про діяльність Правління в період між зборами.

6.4.5. Повноваження Голови Асоціації можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

 • добровільної відмови;
 • втрати представницького мандата депутата місцевої ради;
 • припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляє;
 • порушення вимог Статуту Асоціації.

6.4.6. У разі відсутності або дострокового припинення повноважень Голови Асоціації, його повноваження за рішенням Правління на термін до проведення Загальних зборів, виконує Перший заступник голови, а у разі його відсутності – один із заступників Голови.

6.4.7. Перший заступник та заступники голови Асоціації обираються Загальними зборами за поданням Голови Асоціації строком на термін дії представницького мандата відповідного органу місцевого самоврядування та здійснюють свої повноваження на громадських засадах. 

6.4.8. Заступники Голови Асоціації координують діяльність робочих органів Асоціації, готують окремі питання для розгляду на Загальних зборах та на засіданнях Правління, виконують доручення Загальних зборів, Голови Асоціації, Правління та здійснюють інші повноваження згідно зі Статутом.

6.4.9. Питання про дострокове припинення повноважень Першого заступника Голови та заступників Голови Асоціації, може бути ініційоване Головою Асоціації, Правлінням, за власною ініціативою чи на вимогу не менше як однієї третини повноважних представників членів Асоціації.

 

6.5. Ревізійна комісія.

6.5.1. Ревізійна комісія Асоціації здійснює контроль за дотриманням статутних вимог органами управління та її посадовими особами, виконанням рішень загальних зборів, фінансово-господарською діяльністю Секретаріату.

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації строком на термін дії представницького мандата відповідного органу місцевого самоврядування.

Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за рішенням Загальних зборів. У цьому випадку Загальні збори обирають нового члена Ревізійної комісії.

Члени Правління, керівник Секретаріату та працівники Секретаріату не можуть бути членами Ревізійної комісії.

6.5.2. Кількісний склад Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами.

Роботою Ревізійної комісії керує Голова, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа.

Голова Ревізійної комісії (або за його дорученням член комісії) може брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

6.5.3. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Ревізійної комісії.

При голосуванні кожний з членів Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії, та оформляються протоколами, які підписують усі присутні на засіданні члени Ревізійної комісії.

При рівності голосів вирішальним є голос голови Ревізійної комісії.

6.5.4. Перевірки діяльності Асоціації проводяться Ревізійною комісією:

 • за рішенням Загальних зборів;
 • за рішенням Правління;
 • з власної ініціативи Ревізійної комісії;
 • на вимогу не менш як однієї третини членів Асоціації.

6.5.5. При проведенні перевірок Ревізійній комісії надаються всі матеріали, бухгалтерські або інші документи й особисті пояснення посадових осіб та працівників Секретаріату Асоціації.

6.5.6. Ревізійна комісія Асоціації проводить не рідше ніж один раз на рік перевірку статутної діяльності Асоціації.

6.5.7. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Правлінню, Загальним зборам та членам Асоціації, які ініціювали перевірку.

6.5.8. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози статутним завданням Асоціації або виявлення зловживань, які здійснені (вчинені) посадовими особами органів управління Асоціації.

 

6.6. Секретаріат.

6.6.1 Секретаріат є виконавчим  органом Асоціації. Його структура, штатний розпис затверджуються Правлінням Асоціації.

6.6.2 Основними функціями та повноваженнями Секретаріату є:

 • забезпечення ефективної діяльності та виконання Асоціацією визначених Статутом та чинним законодавством завдань і повноважень;
 • планування та проведення необхідних організаційних заходів: Загальних зборів Асоціації, засідань Правління, форумів, конференцій, днів діалогу з місцевими органами влади, семінарів та ін..;
 • проведення комплексного аналізу проблем місцевого самоврядування, моніторингу та експертиз, на відповідність законодавству з питань місцевого самоврядування, рішень органів місцевого самоврядування, наказів та розпоряджень місцевих органів виконавчої влади, підготовка висновків та пропозицій до них;
 • ведення діалогу з обласною радою, обласною державною адміністрацією, місцевими органами влади з метою представлення та захисту інтересів членів Асоціації;
 • підготовка або участь в розробці стратегій, проектів, програм місцевого і регіонального розвитку, залучення для розвитку громад інвестицій, інноваційних технологій, позабюджетних, грантових та інших фінансових, матеріально – технічних ресурсів;
 • участь в координації діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з формування та реалізації регіональної політики і стратегії регіонального розвитку, внесення пропозицій щодо врахування при цьому проблем і можливостей територіальних громад та окремих територій області;
 • сприяння збільшенню фінансової спроможності територіальних громад, добровільному їх об’єднанню та ефективному використанню ними нових можливостей від реформування самоврядності і децентралізації;
 • здійснення правозахисної роботи, спрямованої на надання юридичної підтримки членам Асоціації, посадовим особам, депутатам місцевих рад щодо захисту їх прав та законних інтересів;
 • сприяння формуванню професійного корпусу посадових осіб органів місцевого самоврядування та запровадженню сучасних форм та методів місцевого управляння, підготовці фахівців для об’єднаннях громад, виконавців додаткових функцій, у зв’язку з децентралізацією та реформуванням місцевого самоврядування;
 • збір та формування бази даних про ефективні шляхи і позитивні досягнення органів самоврядування регіону, країни та зарубіжжя, використання різноманітних форм і методів для їх розповсюдження та запровадження в практику діяльності членів Асоціації;
 • забезпечення членів Асоціації поточною інформацією про діяльність Асоціації, законодавчі зміни щодо розвитку і діяльності органів самоврядування, довідковими, консультативними, методичними та іншими матеріалами з використанням існуючих комунікаційних можливостей;
 • проведення активної інформаційної роботи із використанням присутніх в регіоні засобів масової інформації, соціальних мереж та власних можливостей з метою зміцнення репутації і авторитету Асоціації, зростання її впливовості на теренах області
 • налагодження ділових стосунків та співпраці із загальнодержавними та регіональними асоціаціями, об’єднаннями, агенціями, утвореними органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, зарубіжними та міжнародними організаціями, які опікуються проблемами місцевого самоврядування;
 • підготовка проекту бюджету та кошторису витрат Асоціації на черговий рік, внесення їх на розгляд і затвердження Правління, Загальних Зборів та забезпечення їх виконання;
 • здійснення від імені Асоціації функції власника коштів та майна;
 • розвиток матеріально – технічної бази Асоціації, забезпечення ефективного використання її для виконання Асоціацією Статутних завдань і повноважень;
 • здійснення, за дорученням Зборів і Правління Асоціації, інших функцій і повноважень,

6.6.3 Секретаріат очолює керівник Секретаріату, який призначається (на контрактній основі на термін не більше терміну каденції місцевих рад – членів Асоціації) та звільняється Правлінням Асоціації.

6.6.4. Керівник Секретаріату Асоціації:

 • організовує і забезпечує роботу Секретаріату відповідно до його функцій і повноважень, місячних, квартальних та річних планів;
 • спрямовує роботу на збільшення фінансової спроможності громад, сприянню їх добровільному об’єднанню та ефективному використанню ними економічних і фінансових можливостей від реформування органів місцевого самоврядування і децентралізації; максимальному залученню для розвитку громад інвестицій, інноваційних технологій, позабюджетних, грантових та інших фінансових і матеріально – технічних ресурсів; запровадженню в діяльність органів місцевого самоврядування і розвитку територіальних громад позитивного внутрішнього і зарубіжного досвіду,
 • забезпечує юридичну підтримку і захист прав і інтересів членів Асоціації, їх посадових осіб, депутатів;
 • працює над створенням і функціонуванням, на основі використання можливостей новітніх Інтернет – технологій, електронного зв’язку та стійкої корпоративної комунікаційної мережі для забезпечення ефективних комунікацій між членами Асоціації, оперативного і своєчасного інформування їх з питань діяльності Асоціації;
 • розробляє і вносить на затвердження Правління Асоціації пропозиції щодо структури, штатного розпису, посадових окладів, доплат і преміальних працівникам Секретаріату;
 • розробляє положення про структурні підрозділи Секретаріату, організовує і контролює їх виконання;
 • здійснює керівництво Секретаріатом, призначає і звільняє працівників Секретаріату, розробляє посадові інструкції для них, заохочує та накладає дисциплінарні стягнення;
 • забезпечує службову і фінансово – господарську діяльність Секретаріату, цільове виконання бюджету, дотримання законності, трудової дисципліни та розпорядку роботи працівниками Секретаріату;
 • за погодженням з Правлінням Асоціації розпоряджається фінансами та майном Асоціації, є розпорядником коштів та кредитів, від імені Асоціації укладає необхідні угоди та договори, відкриває банківські рахунки.
 • залучає на платній або безоплатний основі для розробки програм, проектів місцевого і регіонального розвитку, науково методичних матеріалів, проведення експертиз та інших заходів науковців, спеціалістів, консультантів, учбові та наукові заклади, громадські організації;
 • представляє Асоціацію у відносинах із органами влади, господарюючими, громадськими, міжнародними і іноземними суб’єктами;
 • організовує навчання, підвищення кваліфікації та професійного рівня працівників Секретаріату;
 • проводить роботу по збільшенню членів Асоціації;
 • здійснює організаційне забезпечення щодо скликання та проведення Зборів Асоціації, засідань її Правління;
 • сприяє в роботі Ревізійної комісії;
 • забезпечує формування і збереження документації Асоціації;
 • контролює надходження членських внесків від членів Асоціації;
 • несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів та Правління Асоціації;
 • подає від імені Асоціації претензії та позови до підприємств, установ, закладів, організацій та громадян у відповідності до чинного законодавства;
 • здійснює інші повноваження в межах визначених цим Статутом і рішеннями Загальних Зборів та Правління Асоціації.

6.6.5. На працівників Секретаріату поширюються вимоги трудового законодавства.

Контракт між керівником Секретаріату Асоціації і Асоціацією підписується Головою Асоціації з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Контракт між працівником Секретаріату і Асоціацією (Секретаріатом) підписується працівником та керівником Секретаріату з урахуванням вимог чинного законодавства України.

6.6.6. На Секретаріат Асоціації покладається координація діяльності секцій, спілок, центрів, агенцій та інших органів Асоціації, їх інформаційне, організаційне та матеріально-технічне забезпечення.

  

7. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Асоціації, порядок ведення звітності та здійснення контролю

7.1. Джерелами формування коштів і майна Асоціації є:

 • членські внески;
 • цільові внески на виконання окремих заходів та реалізацію окремих проектів (відрахування з місцевих бюджетів членів Асоціації);
 • благодійні та спонсорські внески фізичних та юридичних осіб що співпрацюють з Асоціацією, у грошовій і майновій формі;
 • кошти або майно, що надходять безоплатно або як безповоротна фінансова допомога;
 • добровільні пожертвування, подарунки, спадщина, безкоштовна передача об’єктів, що надходять від юридичних та фізичних осіб;
 • доходи від використання інтелектуальної власності Асоціації;
 • кошти та майно, які надходять у порядку компенсації вартості отриманих послуг, надання яких передбачено законодавством для установ і організацій, створених органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
 • бюджетні субсидії;
 • пасивні доходи, дивіденди, страхові виплати та відшкодування, а також роялті;
 • кошти, отримані від діяльності госпрозрахункових організацій, що засновані Асоціацією;
 • кошти, які надходять для виконання та від реалізації грантових проектів;
 • кошти які надходять у порядку компенсації витрат, пов’язаних з виконанням функцій адміністратора конкурсу проектів розвитку територіальних громад;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

7.2. Майно та кошти Асоціації є її власністю. У власності Асоціації можуть перебувати будівлі, споруди (житловий і нежитловий фонд), обладнання, транспортні засоби, інвентар, майно виробничого, культурно-освітнього й оздоровчого призначення, земельні ділянки, кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріально-технічного забезпечення статутної діяльності Асоціації.

7.3. Майно та кошти Асоціації використовуються виключно для виконання її Статутних повноважень і не можуть бути спрямовані на іншу мету.

7.4. У разі припинення членства в Асоціації майно та кошти, передані у власність Асоціації її членами, не повертаються.

7.5. Асоціація користується послугами фінансових установ, веде бухгалтерський облік і встановлену державну звітність, сплачує податки відповідно до чинного законодавства, формує та веде архів.

7.6. Асоціація не відповідає за зобов’язання своїх членів, юридичних осіб, засновником яких вона є, а члени Асоціації і вказані юридичні особи не несуть відповідальність по зобов’язаннях Асоціації.

7.7. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

7.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

8. Розмір та порядок сплати членських внесків

 

8.1. Розмір та порядок сплати членських внесків визначається Загальними зборами окремо для сільських, селищних, міських (окремо для міст районного та обласного значення), районних рад та обласної ради.

8.2. Члени Асоціації сплачують членські внески щорічно у встановлений термін. Розмір членських внесків на поточний рік та термін їх сплати встановлюється з урахуванням фінансового стану її членів, інфляційних процесів тощо.

 

9. Порядок затвердження та використання символіки Асоціації

 

9.1. Власна символіка Асоціації затверджується Правлінням, реєструється у встановленому чинним законодавством України порядку та використовується  на бланку Асоціації.

9.2. Символіка зображується на друкованій та рекламно-інформаційній продукції, відео, фотоматеріалах, що видаються (виготовляються) Асоціацією або на її замовлення.

 

10. Порядок внесення змін до Статуту Асоціації

 

10.1. Зміни до цього Статуту, можуть вноситися за ініціативою будь-якого члена Асоціації, голови Асоціації чи Правління Асоціації.

Правління Асоціації на своєму засіданні розглядає проект змін до Статуту та затверджує проект рішення змін до Статуту, яке виносить на затвердження Загальними зборами Асоціації.

Зміни до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.2. Зміни до установчих документів Асоціації підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру.

10.3. Після державної реєстрації змін до статуту Асоціація зобов’язана опублікувати оголошення в друкованих засобах масової інформації, що публікують відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, про зміну свого найменування.

 

11.Порядок припинення діяльності Асоціації.

Вирішення майнових питань у разі її ліквідації.

 

11.1. Асоціація припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або її ліквідації

11.2.  Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до її Статуту. Державна реєстрація новоствореної асоціації (асоціацій) проводиться згідно з чинним законодавством.

11.3. Ліквідація асоціації здійснюється у випадках, передбачених її статутом, або за рішенням суду у випадках, визначених законодавством. Ліквідаційна комісія призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.4. Припинення діяльності можливе за рішенням Загальних зборів у разі, якщо це рішення підтримують 2/3 учасників Загальних зборів.

11.5. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію Асоціації Загальними зборами приймається рішення про порядок використання майна та коштів Асоціації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків (з оплати праці працівників, виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами), на статутні цілі та призначається ліквідаційна комісія.

11.6. У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів, розподіляється між однією або кількома неприбутковими організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

11.7. У разі ліквідації Асоціації документи передаються в архівні установи Вінницької області.

11.8. У разі припинення Асоціації вона підлягає виключенню з Реєстру асоціацій органів місцевого самоврядування та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Голова Вінницької обласної Асоціації

органів місцевого самоврядування                                                  А.Д. Олійник

 

 

Створено: 27 грудня 2012 року, 15:44

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація