Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

  • На підтримку сил оборони з обласного бюджету Вінниччини спрямують понад 75 млн грн

    На засіданні 46 сесії обласної Ради депутати заслухали інформацію про виконання протокольного доручення 43 сесії від 25 серпня 2023 року. У ньому йшлося про першочергове спрямування коштів обласного бюджету на підтримку військових частин Збройних Сил України, зокрема тих, що дислокуються на території Вінницької області та виконують завдання в зоні ....

  • Відбулася 46 чергова сесія Вінницької обласної Ради

    24 листопада Вячеслав Соколовий провів чергову 46 сесію Вінницької обласної Ради. На початку сесійного засідання депутати хвилиною мовчання вшанували пам’ять захисників, захисниць та мирного населення, які загинули у війні з росією. Першим питанням депутати заслухали інформацію про хід виконання Обласної цільової програми соціального захис ....

  • Посилення співпраці та партнерства: делегація Вінниччини перебуває у Свєнтокшиському воєводстві

    19-22 листопада з робочою поїздкою у Польщі перебуває делегація Вінниччини на чолі з головою обласної Ради Вячеславом Соколовим. У Кельце відбулася зустріч із маршалеком Анджеєм Бентковскі, головою крайової ради Аркадіушем Бонком та членом воєводської ради Томашем Ямкою. У складі делегації від Вінниччини – депутат обласної Ради, радник гол ....

Типове положення про агенцію регіонального розвитку Роздрукувати

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 258

Київ

Про затвердження Типового положення
про агенцію регіонального розвитку

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 19 Закону України “Про засади державної регіональної політики” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Типове положення про агенцію регіонального розвитку, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                            А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 лютого 2016 р. № 258

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про агенцію регіонального розвитку

1. Агенція регіонального розвитку (далі — агенція) є неприбутковою установою, що утворюється з метою ефективної реалізації державної регіональної політики.

2. Агенції можуть засновувати Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (далі — засновники).

Співзасновниками агенцій можуть бути регіональні торгово-промислові палати, регіональні відділення всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, місцеві асоціації органів місцевого самоврядування відповідного регіону, громадські об’єднання, які діють у відповідному регіоні, вищі навчальні заклади, наукові установи (далі — співзасновники).

3. У регіоні може бути утворена одна агенція.

4. Положення про агенцію, затверджене її засновниками і співзасновниками (у разі їх залучення) відповідно до цього Типового положення, одночасно є установчим актом агенції.

5. Агенція є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в установах банків, печатку та бланк із своїм найменуванням.

Агенція не є бюджетною установою.

6. Агенція може мати та використовувати власну символіку, порядок затвердження та використання якої визначається відповідно до положення про агенцію.

7. Агенція несе фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність та не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників і співзасновників, а засновники і співзасновники не несуть відповідальності за зобов’язаннями агенції.

8. Агенція може утворювати на території регіону філії і представництва без статусу юридичної особи відповідно до законодавства.

9. Агенція у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та положенням про агенцію.

10. Основними функціями агенції є:

1) проведення аналізу соціально-економічної ситуації, проблем розвитку відповідного регіону, подання Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям пропозицій щодо шляхів їх розв’язання;

2) вивчення досвіду інших держав щодо реалізації регіональної політики та підготовка пропозицій щодо використання позитивного досвіду в регіоні;

3) сприяння, у тому числі шляхом організації та проведення консультаційної роботи, у:

реалізації суб’єктами регіонального розвитку регіональної стратегії розвитку та виконанні плану заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку;

підвищенні інвестиційної привабливості регіону, залученні інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку;

створенні умов для інституційного та інфраструктурного розвитку регіону;

4) участь у:

проведенні моніторингу стану виконання у регіоні завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку, плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку, програм і проектів регіонального розвитку;

розробленні пропозицій щодо правового регулювання питань регіонального розвитку;

5) інформування громадськості про діяльність агенції, зокрема шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті відповідної інформації та в інший прийнятний спосіб.

11. Агенція має право:

1) взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, юридичними та фізичними особами;

2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інформацію, необхідні для провадження своєї діяльності;

3) утворювати у разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради для виконання покладених на неї завдань;

4) набувати, орендувати і відчужувати в установленому законодавством порядку необхідне для провадження своєї діяльності нерухоме та рухоме майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у судах.

12. Органами управління агенції є:

1) наглядова рада;

2) виконавчий орган в особі директора агенції.

13. Наглядова рада є вищим органом управління агенції, що в межах повноважень, визначених положенням про агенцію та законодавством, контролює діяльність директора агенції.

14. Положення про наглядову раду затверджують засновники і співзасновники (у разі їх залучення).

15. Наглядова рада складається з представників засновників і співзасновників (у разі їх залучення) в пропорційному співвідношенні. Кожен засновник і співзасновник (у разі його залучення) самостійно визначає представника згідно із законодавством та своїм положенням (статутом).

16. Члени наглядової ради у складі не менш як п’ять осіб призначаються засновниками і співзасновниками (у разі їх залучення) на три роки.

17. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади члена наглядової ради, у тому числі дострокового, визначається положенням про наглядову раду.

18. Порядок обрання голови наглядової ради з числа її членів та припинення його повноважень, у тому числі дострокового, визначається положеннями про агенцію та про наглядову раду.

19. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається положеннями про агенцію та про наглядову раду, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.

20. Член наглядової ради не може бути працівником агенції.

21. Одна і та сама особа може призначатися до складу наглядової ради неодноразово.

22. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може їх передавати іншій особі.

23. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) призначення на три роки директора агенції у порядку, визначеному положенням про агенцію, укладення з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту) та його припинення згідно із Кодексом законів про працю України;

2) утворення за пропозиціями директора агенції на території відповідного регіону її філій і представництв;

3) проведення перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності агенції та звітування перед засновниками і співзасновниками (у разі їх залучення) про результати їх проведення;

4) здійснення інших повноважень, крім тих, що віднесені до повноважень директора агенції.

24. У разі неможливості здійснення головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положеннями про агенцію або про наглядову раду.

25. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені положеннями про агенцію та про наглядову раду.

26. Формою роботи наглядової ради є засідання, які веде її голова.

27. Засідання наглядової ради скликаються її головою не менш як чотири рази на рік. На вимогу директора агенції чи члена наглядової ради її голова скликає позачергове засідання наглядової ради протягом 10 днів з дня отримання такої вимоги. Засідання наглядової ради можуть проводитися шляхом особистої присутності членів наглядової ради або їх участі в режимі відеоконференції.

28. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало, у тому числі в режимі відеоконференції, більш як половина присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

29. Директор агенції та запрошені наглядовою радою особи можуть брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

30. Директор агенції призначається наглядовою радою на три роки.

31. З директором агенції укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), за умовами якого йому виплачується винагорода.

32. Директор агенції на вимогу наглядової ради зобов’язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність агенції.

33. Порядок прийняття рішень директором агенції встановлюється положенням про агенцію.

34. Директор агенції має право без довіреності діяти від її імені, в тому числі представляти інтереси агенції, вчиняти правочини від її імені, видавати накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками агенції.

35. Директор агенції здійснює управління її поточною діяльністю, крім питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради.

36. До повноважень директора агенції належить:

1) управління та розпорядження коштами і майном агенції в межах, визначених положенням про агенцію;

2) відкриття і закриття банківських рахунків агенції;

3) призначення на посаду та звільнення з посади працівників агенції, здійснення контролю за їх роботою;

4) організація:

ведення бухгалтерського обліку та звітності агенції;

розроблення та подання на затвердження наглядової ради річного бюджету агенції, річних балансів та фінансових звітів, планів роботи і звітів про їх виконання;

5) здійснення інших повноважень, передбачених положенням про агенцію.

37. Директор агенції має заступника, який ним призначається на посаду та звільняється з посади.

38. Організаційна структура агенції складається з підрозділів з питань фінансів та обліку, планування, управління проектами та інших структурних підрозділів.

39. Агенція має право:

1) володіти, користуватися і розпоряджатися будь-якими коштами, рухомим і нерухомим майном, включаючи приміщення, транспортні засоби, кошти в національній та іноземній валюті, цінні папери, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, що передані засновниками і/або співзасновниками та одержані як безповоротна фінансова допомога, добровільні внески юридичних і фізичних осіб — резидентів України та юридичних і фізичних осіб — нерезидентів, міжнародну технічну і гуманітарну допомогу, відповідно до законодавства;

2) отримувати пасивні доходи відповідно до законодавства.

40. Перелік майна і коштів, які передаються засновниками і/або співзасновниками, визначається положенням про агенцію.

41. Майно і кошти агенції використовуються виключно для досягнення її мети та здійснення функцій, визначених положенням про агенцію.

42. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед органів управління та працівників агенції (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) забороняється.

43. Агенція веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітність в установленому порядку.

44. Агенція оприлюднює плани та звіти про надходження коштів і майна та про напрями їх використання не менш як один раз на рік.

45. Агенція припиняється шляхом її ліквідації.

46. Рішення про припинення агенції та утворення комісії з її припинення приймається засновниками і співзасновниками (у разі їх залучення).

47. З моменту утворення комісії з припинення агенції до неї переходять повноваження наглядової ради та директора агенції. Ліквідаційний баланс, складений такою комісією, підлягає затвердженню засновниками і співзасновниками (у разі їх залучення).

48. Активи агенції, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються до доходу відповідного місцевого бюджету в установленому законодавством порядку.

49. Припинення агенції вважається завершеним, а агенція такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення агенції.

 

Створено: 26 квітня 2017 року, 17:23

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація