28 вересня о 12.00 в сесійній залі обласної Ради (2 поверх) – відбудеться засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління соціально-гуманітарної політики Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління соціально-гуманітарної політики

виконавчого апарату обласної Ради

1. Загальні положення

1.1 Управління соціально-гуманітарної політики виконавчого апарату обласної Ради (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою здійснення організаційного, аналітичного, інформаційного забезпечення діяльності обласної Ради з питань аналізу та реалізації обласних програм, проєктів місцевого розвитку у сфері гуманітарної та освітньої політики, охорони здоров’я, соціальної політики та ветеранів області.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.8 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.9 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.10 Управління підпорядковується голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та  керуючому справами  виконавчого апарату обласної Ради.

1.11 Управління, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

2.1 Управління здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної Ради, депутатів обласної Ради з питань аналізу та реалізації обласних програм, проєктів місцевого розвитку у сфері гуманітарної та освітньої політики, а також надає консультативно-методичну допомогу місцевим радам з цих питань.

2.2 Здійснює наглядові та координаційні функції щодо належного виконання структурними підрозділами облдержадміністрації реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з питань, віднесених до відання управління. Розробляє проєкти розпорядчих актів (рішення та розпорядження голови обласної Ради), в тому числі нормативного характеру.

2.3 В межах своєї компетенції надає допомогу депутатам та постійним комісіям обласної Ради у здійсненні ними своїх повноважень. Готує депутатам обласної Ради довідково - інформаційні та інші матеріали з питань, віднесених до компетенції управління.

2.4 Бере безпосередню участь у формуванні бюджетів у галузях, що віднесені до компетенції управління, здійснює супровід, моніторинг та аналіз стану виконання заходів обласних програм, які фінансуються та співфінансуються за рахунок коштів обласного бюджету з метою забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів.

2.5 Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради з питань аналізу та реалізації обласних програм, в тому числі в галузях гуманітарної та освітньої політики, охорони здоров’я, соціальної політики та ветеранів, проєктів місцевого розвитку та міжнародного співробітництва, стратегічного розвитку, інвестицій.

2.6 Готує пропозиції, висновки, рекомендації, проєкти рішень обласної Ради та відповідних комісій, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції управління.

2.7 Готує пропозиції спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та обласної державної адміністрації про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили чинність, рішень обласної Ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради.

2.8 Перевіряє на відповідність вимогам законодавства проєкти рішень, розпоряджень голови обласної Ради та інших документів, що відносяться до компетенції управління і вносяться на розгляд обласної Ради, його виконавчого апарату, а також візує їх.

2.9 Бере участь у засіданнях комісій обласної Ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться за участю обласної Ради з питань, які відносяться до компетенції управління.

2.10 За дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної Ради з питань, які відносяться до компетенції управління.

2.11 Забезпечує супровід постійних комісій обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту.

2.12 Проводить попередній аналіз проєктів рішень та передає їх з відповідним висновком на розгляд постійної комісії обласної ради, контроль за їх прийняттям та виконанням.

2.13 Здійснює контроль за обов’язковим наданням обласними комунальними підприємствами, що відносяться до відання управління та входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до обласної Ради на затвердження річних фінансових планів.

2.14 Здійснює моніторинг та контролює щоквартальне звітування обласними комунальними підприємствами, що відносяться до відання управління та входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області щодо виконання показників фінансових планів.

2.15 Надає пропозиції щодо затвердження зазначених фінансових планів голові обласної Ради, голові постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету.

2.16 Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали з питань, що відносяться до компетенції управління.

2.17 Одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від обласної державної адміністрації, окремих обласних управлінь, департаментів, структурних підрозділів обласної Ради, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств (незалежно від форм власності та господарювання) з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, освіти, культури, молоді та спорту.

2.18 Здійснює спільно супровід, організацію та проведення конкурсів на керівників комунальних підприємств, закладів, (установ, організацій) у сфері гуманітарної та освітньої політики, охорони здоров’я, соціальної сфери та ветеранів.

2.19 Співпрацює з Агенцією регіонального розвитку та Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування з метою ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування області щодо сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.

2.20 Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради забезпечує підготовку сесій обласної Ради, а також засідань постійних комісій обласної Ради, нарад та інших заходів

2.21 За погодженням із керівництвом обласної Ради управління залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради до підготовки проєктів документів

2.22 Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції управління.

2.23 Готує (в межах повноважень управління) інформаційні матеріали, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації.

2.24 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

Управління має право:

2.25 Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування області документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, з питань, що відносяться до компетенції управління, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.26 Інформувати голову обласної Ради, у разі покладення на управління виконання завдань та функцій, що не належать чи виходять за межі компетенції управління, а також у випадках ненадання інформації, необхідної для вирішення порушених питань.

2.27 Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до вирішення питань щодо підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, проєктів на залучення грантів, позабюджетних коштів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків.

2.28 Брати участь у засіданнях сесій обласної Ради, колегій, постійних комісій, інших дорадчих і колегіальних органів Ради, нарадах, які проводяться в обласній Раді з питань, які відносяться до компетенції управління.

2.29 Одержувати для виконання своїх обов’язків необхідні матеріально-технічні засоби, обладнання, сучасну офісну техніку та засоби зв’язку, доступ до мережі Інтернет.

 

3. Начальник управління

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує його виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати їх роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності управління. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників управління.

3.4 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради подання про приймання, переведення і звільнення працівників управління, заохочення і накладання стягнень.

3.5 Забезпечує виконання працівниками управління розпоряджень та доручень голови обласної Ради.

3.6 Аналізує результати роботи управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.7 Візує проєкти рішень до розгляду постійною комісією обласної Ради.

3.8 Візує прийняті обласною Радою рішення та кожну сторінку додатків до рішення із зазначенням прізвища.

3.9 Протягом 10 робочих днів після пленарного засідання, формує текст рішення обласної Ради, з врахуванням всіх прийнятих обласною Радою до нього змін і доповнень, візує рішення і кожну сторінку додатків до рішення (із зазначенням прізвища) та оприлюднює рішення на офіційному сайті обласної Ради.

3.10 Начальник управління:

- за дорученням керівництва розробляє проєкти нормативно-правових актів, аналітичні звіти, довідкові, інші матеріали та опрацьовує документи, які надходять до обласної Ради та її виконавчого апарату і відносяться до компетенції управління;

- готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради;

- бере участь у підготовці та роботі пленарних засідань сесії обласної Ради, нарад, семінарів;

- організовує підготовку необхідних матеріалів (проєктів рішень, розпоряджень, листів, довідок) з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, освіти, релігії, культури, молоді та спорту до пленарних засідань обласної Ради та засідань тимчасових комісій;

- забезпечує надання методичної і практичної допомоги депутатам обласної Ради в організації їх діяльності, забезпеченні їх інформаційно-довідковими матеріалами з питань, що відносяться до компетенції управління;

- бере участь у підготовці проєктів обласних програм, перспективних і поточних планів роботи обласної Ради, проводить аналіз та здійснює контроль за їх виконанням, розробляє проєкти нормативно-правових актів обласної Ради;

- проводить аналіз проєктів рішень, розпоряджень та інших документів з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, освіти, релігії, культури, молоді та спорту для забезпечення їх цільового та ефективного використання;

- контролює супровід, проведення та організацію обласного конкурсу на керівників комунальних підприємств, закладів, установ та організацій у сфері гуманітарної та освітньої політики, охорони здоров’я та соціальної сфери;

- сприяє постійним комісіям, фракціям, депутатським групам, депутатам в межах повноважень управління та за потребою бере участь у роботі постійних комісій з питань, віднесених до повноважень управління;

- за дорученням керівництва обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад;

- організовує та вживає заходи щодо виконання управлінням, іншими структурними підрозділами обласної Ради, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування рішень обласної Ради з охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Інформує голову обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради про стан виконання цієї роботи.

- підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

 

3.11 Начальник управління має право:

- брати участь у пленарних засіданнях сесії обласної Ради та постійних комісій обласної Ради, нарадах, що проводяться в інших структурних підрозділах обласної Ради та органах місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції управління;

- знайомитись з рішеннями обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, обласними програмами, з питань, що відносяться до компетенції управління, вносити пропозиції з цих питань, готувати проєкти розпоряджень;

- одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції управління;

- повертати на доопрацювання документи оформлені з порушенням Регламенту обласної Ради 8 скликання та інструкції з діловодства;

- інформувати керівництво обласної Ради про факти порушень встановленого Регламентом роботи обласної Ради 8 скликання, інструкцією з діловодства порядку оформлення документів працівниками виконавчого апарату обласної Ради, іншими службовими особами;

- вносити пропозиції щодо усунення недоліків;

- представляти за дорученням керівництва обласної Ради інтереси управління в інших органах місцевого самоврядування з питань його компетенції.

3.12 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ виконавчого апарату обласної Ради, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву.

3.13 Готує (в межах повноважень управління) інформаційні матеріали, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації.

3.14 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.15 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.16 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.17 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.18 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.19 На період тимчасової відсутності начальника управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника управління.

 

4. Відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту

4.1 Супроводжує роботу постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту.

4.2 Здійснює організаційне, аналітичне, інформаційне забезпечення постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту.

4.3. Готує необхідні матеріали (проекти рішень, розпоряджень, листів) до засідання постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту.

4.4 Готує матеріали, висновки, пропозиції, рекомендації, проєкти рішень обласної Ради відповідної комісії, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції відділу.

4.5 Забезпечує надання методичної і практичної допомоги депутатам обласної Ради в організації їх діяльності, забезпеченні їх інформаційно-довідковими матеріалами з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.6 Опрацьовує та візує проєкти рішень, рішень сесії, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які відносяться до відома постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту.

4.7 За дорученням керівництва обласної Ради, за погодженням з головою постійної комісії та відповідно до Регламенту обласної Ради, запрошує для участі в роботі комісії посадових осіб, представників громадський організацій, спеціалістів, організовує проведення засідань комісій, підготовку необхідних інформаційних матеріалів.

4.8 Сприяє виконанню прийнятих рішень сесій і розпоряджень голови обласної Ради з питань, що відносяться до повноважень постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту.

4.9 Здійснює аналіз проектів рішень та розпоряджень голови обласної Ради, з питань, що відносяться до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

4.10 Отримує та використовує в роботі інформацію, яка надходить від структурних підрозділів виконавчої влади, окремих обласних управлінь, структурних підрозділів обласної Ради та органів місцевого самоврядування.

4.11 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.12 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.13 Відповідає за обробку персональних даних у секторі.

4.14 Розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян з питань, освіти, релігії, культури, молоді та спорту.

4.15 Забезпечує виконання інших доручень начальника начальника управління.

 

5. Сектор з питань освіти, науки, культури та релігії

5.1 Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних програм, віднесених до сфери відання сектору з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

5.2 За дорученням начальника управління, заступника начальника управління та/або керівництва обласної Ради розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян.

 

5.3 Одержує у встановленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.4 Здійснює супровід та організацію обласного конкурсу на керівників комунальних підприємств, закладів (установ, організацій) у галузі гуманітарної та освітньої політики.

5.5 Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції сектору.

5.5 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.6 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.7 Відповідає за обробку персональних даних у секторі.

5.8 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.9 Забезпечує виконання інших доручень начальника начальника управління.

 

6. Сектор з питань молоді та спорту

6.1 Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних програм, віднесених до сфери відання сектору з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

6.2 За дорученням начальника управління, заступника управління, начальника відділу та/або керівництва обласної Ради розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян, які відносяться до компетенції сектору.

6.3 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

6.4 Бере участь у роботі постійних комісій з питань, віднесених до повноважень сектору.

6.5 Здійснює аналіз проєктів програм, віднесених до повноважень сектору, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

6.6 Здійснює супровід та організацію обласного конкурсу на керівників комунальних підприємств у галузі охорони здоров’я.

6.7 Співпрацює з Агенцією регіонального розвитку та Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування з метою ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування області щодо сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.

6.8 Одержує у встановленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.9 Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

6.10 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

6.11 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

6.12 Відповідає за обробку персональних даних у секторі.

6.13 Забезпечує виконання інших доручень начальника начальника управління.

 

7. Відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів

7.1 Супроводжує роботу постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів.

7.2 Здійснює організаційне, аналітичне, інформаційне забезпечення постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів.

7.3 Готує необхідні матеріали (проекти рішень, розпоряджень, листів) до засідання постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів.

7.4 Готує матеріали, висновки, пропозиції, рекомендації, проєкти рішень обласної Ради відповідної комісії, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції відділу.

7.5 Забезпечує надання методичної і практичної допомоги депутатам обласної Ради в організації їх діяльності, забезпеченні їх інформаційно-довідковими матеріалами з питань, що відносяться до компетенції відділу.

7.6 Опрацьовує та візує проєкти рішень, рішень сесії, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які відносяться до відома  постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів.

7.7 За дорученням керівництва обласної Ради, за погодженням з головою постійної комісії та відповідно до Регламенту обласної Ради, запрошує для участі в роботі комісії посадових осіб, представників громадський організацій, спеціалістів, організовує проведення засідань комісій, підготовку необхідних інформаційних матеріалів.

7.8 Сприяє виконанню прийнятих рішень сесій і розпоряджень голови обласної Ради з питань, що відносяться до повноважень постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів.

7.9 Здійснює аналіз проектів рішень та розпоряджень голови  обласної Ради, з питань, що відносяться до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

7.10 Отримує та використовує в роботі інформацію, яка надходить від структурних підрозділів виконавчої влади, окремих обласних управлінь, структурних підрозділів обласної Ради та органів місцевого самоврядування.

7.11 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

7.12 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

7.13 Відповідає за обробку персональних даних у секторі.

7.14 Розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян з питань, освіти, релігії, культури, молоді та спорту.

7.15 Забезпечує виконання інших доручень начальника управління.

 

8. Сектор з питань охорони здоров’я

8.1 Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних програм, віднесених до сфери відання сектору з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

8.2 За дорученням начальника управління, заступника управління та/або керівництва обласної Ради розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян, які відносяться до компетенції сектору.

8.3 Забезпечує надання методичної і практичної допомоги депутатам, постійним комісіям обласної Ради в організації їх діяльності, забезпеченні їх інформаційно-довідковими матеріалами з питань, що відносяться до компетенції сектору.

8.4 Бере участь у роботі постійних комісій з питань, віднесених до повноважень сектору.

8.5 Здійснює аналіз проєктів програм, віднесених до повноважень сектору, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

8.6 Здійснює супровід та організацію обласного конкурсу на керівників комунальних підприємств у галузі охорони здоров’я.

8.7 Співпрацює з Агенцією регіонального розвитку та Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування з метою ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування області щодо сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.

8.8 Одержує у встановленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

8.9 Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

8.10 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

8.11 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

8.12 Відповідає за обробку персональних даних у секторі.

8.13 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

8.14 Забезпечує виконання інших доручень начальника начальника управління.

 

9. Сектор з питань соціального захисту населення

та ветеранів

9.1 Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних програм, віднесених до сфери відання сектору з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

9.2 За дорученням начальника управління, заступника начальника управління та/або керівництва обласної Ради розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян.

9.3 Одержує у встановленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

9.4 Здійснює супровід та організацію обласного конкурсу на керівників комунальних підприємств, закладів (установ, організацій) у галузі гуманітарної та освітньої політики.

9.5 Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції сектору.

9.6 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

9.7 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

9.8 Відповідає за обробку персональних даних у секторі.

9.9 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

9.10 Забезпечує виконання інших доручень начальника начальника управління.

 

10. Відповідальність

Управління несе відповідальність за:

10.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

10.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

10.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 30 березня 2021 року, 10:00 Переглядів: 378

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація