Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління внутрішнього аудиту Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ
про управління внутрішнього аудиту 
виконавчого апарату обласної Ради


1. Основним завданням управління є підготовка та надання голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради об’єктивних та незалежних висновків і рекомендацій щодо ефективності діяльності та дотримання чинного законодавства підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління обласної Ради, іншими суб’єктами господарювання, в частині використання ними об’єктів (майна, коштів тощо) спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області в частині:
- функціонування існуючої системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
- удосконалення системи управління;
- запобігання фактам незаконного, неефективного та нецільового використання бюджетних коштів;
- запобіганню виникненню порушень чинного законодавства чи інших недоліків.
Управління:
2. Проводить оцінку щодо: 
 - стану фінансової і господарської діяльності;
- ефективності планування і виконання бюджетних програм, управління бюджетними коштами;
- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних (операційних) планах діяльності;
- запобігання порушенням чинного законодавства, фактам незаконного, нецільового та неефективного використання бюджетних коштів, з метою досягнення їх економії, шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
- управління майном спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;
- збереження і використання активів;
- правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової та інших видів звітності;
- ефективності функціонування існуючої системи внутрішнього контролю;
- наявності ризиків, які негативно впливають на виконання завдань і функцій;
- виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами чинного законодавства та нормативно-правовими актами;
- надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій.
3. Планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює моніторинг результатів виконання (впровадження) аудиторських рекомендацій. 
4.  Подає голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради аудиторські звіти, висновки і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень. 
5. Надає допомогу у запровадженні внутрішнього контролю, діяльності з управління ризиками, шляхом методологічної підтримки, формування заходів контролю для зменшення впливу ризиків на досягнення мети та цілей діяльності.
6. Звітує голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради і Міністерству фінансів України про результати діяльності відповідно до вимог Порядку № 1001, Стандартів та цього Положення. 
7. Готує проєкти рішень обласної Ради, висновки відповідних комісій, розпоряджень голови обласної Ради, розробляє проєкти законодавчих та нормативно-правових актів, з питань віднесених до компетенції управління.
8. Спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради бере участь у підготовці пропозицій про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили чинність рішень обласної Ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради.
9. Перевіряє на відповідність вимогам чинного законодавства, здійснює аналіз, експертизу та готує висновки до проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради та інших документів, в частині компетенції управління, а також візує їх.
10. За погодженням з головою обласної Ради, першим заступником голови обласної Ради залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради до підготовки проєктів документів, віднесених до компетенції управління.
11. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради з питань, що відносяться до компетенції управління. 
12. Бере участь у засіданнях постійних комісій обласної Ради та консультаційно-дорадчих органів, нарадах, які проводяться за участю представників обласної Ради з питань, віднесених до компетенції управління.
13. Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, приймає участь у підготовці матеріалів до сесій обласної Ради.
14. За дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад з питань, які відносяться до компетенції управління.
    15. В межах компетенції відпрацьовує питання та готує матеріали щодо виконання запитів на інформацію, яка відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесена до публічної.
16. Виконує інші функції відповідно до компетенції управління.

17. Управління відповідно до визначених основних завдань має право: 
- розробляти та подавати на затвердження внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту в обласній Раді;
- при плануванні діяльності з внутрішнього аудиту застосовувати норми чинного законодавства та затверджену в обласній Раді систему управління ризиками, а у разі її відсутності - результати аналізу та моніторингу, після відповідного погодження з головою обласної Ради, першим заступником голови обласної Ради, іншими посадовими особами обласної Ради, які безпосередньо відповідають за функції, процеси, що охоплюються внутрішнім аудитом;
- ініціювати перед головою обласної Ради, першим заступником голови обласної Ради питання щодо залучення до проведення внутрішнього аудиту експертів, фахівців відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних фондів, підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб за письмовим погодженням з їх керівниками;
- під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту проводити анкетування, опитування, інтерв’ювання працівників за їх згодою;
- готувати запити та одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення внутрішнього аудиту;
- у разі надходження звернень від органів державної влади, правоохоронних органів тощо, за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, надавати відповідну інформацію про результати внутрішнього аудиту відповідно до вимог чинного законодавства;
- за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, надавати службову інформацію та документи, іншим структурним підрозділам обласної Ради;
- використовувати всю наявну в обласній Раді інформацію загального користування, з метою виконання завдань, покладених на управління, а також інформаційні бази, засоби зв’язку та комунікацій, інші технічні та інформаційні засоби; 
- за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради представляти інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної Ради, державними органами, правоохоронними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, науковими та міжнародними організаціями.
 - за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради брати участь у засіданнях постійних комісій, консультаційно-дорадчих органів обласної Ради, нарадах, які проводяться в обласній Раді з питань, віднесених до компетенції управління, а також бути присутнім на засіданнях сесій обласної Ради; 
- одержувати для виконання своїх обов’язків необхідні матеріально-технічні засоби, обладнання, сучасну офісну техніку та засоби зв’язку, доступ до мережі Інтернет.
3.18 Обов’язки управління:
- постійно удосконалювати знання працівників управління, підвищувати їх кваліфікацію, у тому числі шляхом самоосвіти; 
- складати та вести базу даних, яка містить дані щодо суб’єктів внутрішнього аудиту;
- готувати пропозиції щодо проведення планових внутрішніх аудитів відповідно до критеріїв відбору суб’єктів та об’єктів внутрішнього аудиту, періодичності їх здійснення, які подавати на затвердження голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради; 
- формувати плани діяльності з внутрішнього аудиту на підставі оцінки ризиків у діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної Ради; 
- подавати на затвердження голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради стратегічні та операційні плани діяльності з внутрішнього аудиту, а також, в разі необхідності, вносити пропозиції щодо внесення змін до них;
- оприлюднювати затверджені плани діяльності із внутрішнього аудиту та зміни до них на офіційному вебсайті обласної Ради, а також надавати відповідну інформацію Міністерству фінансів України згідно з чинним законодавством; 
- проводити планові та позапланові внутрішні аудити за напрямами, визначеними Стандартами, відповідно до чинного законодавства, рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради; 
- проводити повторні внутрішні аудити для перевірки фактів, викладених у скаргах на дії працівників управління (оскарження результатів внутрішніх аудитів);
- здійснювати моніторинг виконання (впровадження) рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів, а також заходів щодо усунення виявлених Міністерством фінансів України недоліків та порушень, установлених за результатами оцінки функціонування існуючої в обласній Раді системи внутрішнього аудиту;
- звітувати про результати діяльності управління в терміни, визначені головою обласної Ради, першим заступником голови обласної Ради. Міністерству фінансів України - згідно з чинним законодавством;
- вносити пропозиції щодо розгляду результатів внутрішнього аудиту один раз на півріччя (рік) на засіданнях консультаційно-дорадчих органів обласної Ради, а також здійснювати моніторинг стану виконання прийнятих на таких засіданнях рішень;
- надавати пропозиції голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради для прийняття рішення про необхідність інформування правоохоронних органів, або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту, у разі виявлення під час його проведення фактів нецільового використання бюджетних коштів, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, шахрайства або марнотратства, зловживання службовим становищем, правопорушень, пов’язаних з корупцією тощо;
- письмово інформувати голову обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню працівниками та/або начальником управління їх обов’язків, втручання у діяльність управління посадових та/або інших осіб обласної Ради, для здійснення заходів відповідно до чинного законодавства;
- дотримуватися вимог актів чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту;
- не розголошувати інформацію, яка стала відома під час виконання покладених на управління завдань, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- не допускати виникнення конфлікту інтересів відповідно до чинного законодавства.


________________________
 

Створено: 30 березня 2021 року, 09:31

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація