28 вересня о 12.00 в сесійній залі обласної Ради (2 поверх) – відбудеться засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління внутрішнього аудиту Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної Ради

 

Загальні положення

 

1.1 Управління внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної Ради (надалі - управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», іншими законами України, указами Президента України, Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 (надалі - Порядок № 1001), іншими постановами Кабінету Міністрів України, Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 (надалі - Стандарти), Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та діючим Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління є організаційно та функціонально незалежним, що забезпечується шляхом:

- затвердження головою обласної Ради цього Положення та планів діяльності з внутрішнього аудиту;

- інформування начальником управління голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради про стан виконання планів діяльності внутрішнього аудиту та інших завдань, а також про наявність обмежень в проведенні внутрішнього аудиту;

- недопущення виконання працівниками управління функцій, не пов’язаних зі здійсненням внутрішнього аудиту.

1.4 Управління в установленому чинним законодавством порядку та у межах компетенції взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної Ради, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту.

1.5 Управління діє в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та не підміняє контрольних функцій будь-яких державних органів.

Здійснення державними органами заходів державного нагляду (контролю) не виключає проведення управлінням внутрішнього аудиту інших заходів внутрішнього контролю.

1.6 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - першим заступником голови обласної Ради.

1.7 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.8 Управління утворюється у складі: начальника управління, заступника начальника управління, начальника відділу операційного аудиту та головного спеціаліста відділу.

1.9 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.10 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, законодавчими та нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.11 Управління безпосередньо підпорядковується і є підзвітним голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради.

1.12 Голова обласної Ради, перший заступник голови обласної Ради забезпечує вжиття заходів згідно чинного законодавства щодо запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати.

 

2. Основні завдання та функції

 

2.1 Основним завданням управління є підготовка та надання голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради об’єктивних та незалежних висновків і рекомендацій щодо ефективності діяльності та дотримання чинного законодавства підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління обласної Ради, іншими суб’єктами господарювання, в частині використання ними об’єктів (майна, коштів тощо) спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області в частині:

- функціонування існуючої системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

- удосконалення системи управління;

- запобігання фактам незаконного, неефективного та нецільового використання бюджетних коштів;

- запобіганню виникненню порушень чинного законодавства чи інших недоліків.

Управління:

2.2 Проводить оцінку щодо:

 - стану фінансової і господарської діяльності;

- ефективності планування і виконання бюджетних програм, управління бюджетними коштами;

- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних (операційних) планах діяльності;

- запобігання порушенням чинного законодавства, фактам незаконного, нецільового та неефективного використання бюджетних коштів, з метою досягнення їх економії, шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

- управління майном спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- збереження і використання активів;

- правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової та інших видів звітності;

- ефективності функціонування існуючої системи внутрішнього контролю;

- наявності ризиків, які негативно впливають на виконання завдань і функцій;

- виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами чинного законодавства та нормативно-правовими актами;

- надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій.

2.3 Планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює моніторинг результатів виконання (впровадження) аудиторських рекомендацій.

2.4 Подає голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради аудиторські звіти, висновки і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

2.5 Надає допомогу у запровадженні внутрішнього контролю, діяльності з управління ризиками, шляхом методологічної підтримки, формування заходів контролю для зменшення впливу ризиків на досягнення мети та цілей діяльності.

2.6 Звітує голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради і Міністерству фінансів України про результати діяльності відповідно до вимог Порядку № 1001, Стандартів та цього Положення.

2.7 Готує проєкти рішень обласної Ради, висновки відповідних комісій, розпоряджень голови обласної Ради, розробляє проєкти законодавчих та нормативно-правових актів, з питань віднесених до компетенції управління.

2.8 Спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради бере участь у підготовці пропозицій про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили чинність рішень обласної Ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради.

2.9 Перевіряє на відповідність вимогам чинного законодавства, здійснює аналіз, експертизу та готує висновки до проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради та інших документів, в частині компетенції управління, а також візує їх.

2.10 За погодженням з головою обласної Ради, першим заступником голови обласної Ради залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради до підготовки проєктів документів, віднесених до компетенції управління.

2.11 Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради з питань, що відносяться до компетенції управління.

2.12 Бере участь у засіданнях постійних комісій обласної Ради та консультаційно-дорадчих органів, нарадах, які проводяться за участю представників обласної Ради з питань, віднесених до компетенції управління.

2.13 Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, приймає участь у підготовці матеріалів до сесій обласної Ради.

2.14 За дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад з питань, які відносяться до компетенції управління.

         2.15 В межах компетенції відпрацьовує питання та готує матеріали щодо виконання запитів на інформацію, яка відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесена до публічної.

2.16 Виконує інші функції відповідно до компетенції управління.

 

3. Основні права та обов’язки

 

3.1 Управління відповідно до визначених основних завдань має право:

- розробляти та подавати на затвердження внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту в обласній Раді;

- при плануванні діяльності з внутрішнього аудиту застосовувати норми чинного законодавства та затверджену в обласній Раді систему управління ризиками, а у разі її відсутності - результати аналізу та моніторингу, після відповідного погодження з головою обласної Ради, першим заступником голови обласної Ради, іншими посадовими особами обласної Ради, які безпосередньо відповідають за функції, процеси, що охоплюються внутрішнім аудитом;

- ініціювати перед головою обласної Ради, першим заступником голови обласної Ради питання щодо залучення до проведення внутрішнього аудиту експертів, фахівців відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних фондів, підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб за письмовим погодженням з їх керівниками;

- під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту проводити анкетування, опитування, інтерв’ювання працівників за їх згодою;

- готувати запити та одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення внутрішнього аудиту;

- у разі надходження звернень від органів державної влади, правоохоронних органів тощо, за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, надавати відповідну інформацію про результати внутрішнього аудиту відповідно до вимог чинного законодавства;

- за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, надавати службову інформацію та документи, іншим структурним підрозділам обласної Ради;

- використовувати всю наявну в обласній Раді інформацію загального користування, з метою виконання завдань, покладених на управління, а також інформаційні бази, засоби зв’язку та комунікацій, інші технічні та інформаційні засоби;

- за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради представляти інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної Ради, державними органами, правоохоронними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, науковими та міжнародними організаціями.

 - за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради брати участь у засіданнях постійних комісій, консультаційно-дорадчих органів обласної Ради, нарадах, які проводяться в обласній Раді з питань, віднесених до компетенції управління, а також бути присутнім на засіданнях сесій обласної Ради;

- одержувати для виконання своїх обов’язків необхідні матеріально-технічні засоби, обладнання, сучасну офісну техніку та засоби зв’язку, доступ до мережі Інтернет.

3.2 Обов’язки управління:

- постійно удосконалювати знання працівників управління, підвищувати їх кваліфікацію, у тому числі шляхом самоосвіти;

- складати та вести базу даних, яка містить дані щодо суб’єктів внутрішнього аудиту;

- готувати пропозиції щодо проведення планових внутрішніх аудитів відповідно до критеріїв відбору суб’єктів та об’єктів внутрішнього аудиту, періодичності їх здійснення, які подавати на затвердження голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради;

- формувати плани діяльності з внутрішнього аудиту на підставі оцінки ризиків у діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної Ради;

- подавати на затвердження голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради стратегічні та операційні плани діяльності з внутрішнього аудиту, а також, в разі необхідності, вносити пропозиції щодо внесення змін до них;

- оприлюднювати затверджені плани діяльності із внутрішнього аудиту та зміни до них на офіційному вебсайті обласної Ради, а також надавати відповідну інформацію Міністерству фінансів України згідно з чинним законодавством;

- проводити планові та позапланові внутрішні аудити за напрямами, визначеними Стандартами, відповідно до чинного законодавства, рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради;

- проводити повторні внутрішні аудити для перевірки фактів, викладених у скаргах на дії працівників управління (оскарження результатів внутрішніх аудитів);

- здійснювати моніторинг виконання (впровадження) рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів, а також заходів щодо усунення виявлених Міністерством фінансів України недоліків та порушень, установлених за результатами оцінки функціонування існуючої в обласній Раді системи внутрішнього аудиту;

- звітувати про результати діяльності управління в терміни, визначені головою обласної Ради, першим заступником голови обласної Ради. Міністерству фінансів України - згідно з чинним законодавством;

- вносити пропозиції щодо розгляду результатів внутрішнього аудиту один раз на півріччя (рік) на засіданнях консультаційно-дорадчих органів обласної Ради, а також здійснювати моніторинг стану виконання прийнятих на таких засіданнях рішень;

- надавати пропозиції голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради для прийняття рішення про необхідність інформування правоохоронних органів, або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту, у разі виявлення під час його проведення фактів нецільового використання бюджетних коштів, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, шахрайства або марнотратства, зловживання службовим становищем, правопорушень, пов’язаних з корупцією тощо;

- письмово інформувати голову обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню працівниками та/або начальником управління їх обов’язків, втручання у діяльність управління посадових та/або інших осіб обласної Ради, для здійснення заходів відповідно до чинного законодавства;

- дотримуватися вимог актів чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту;

- не розголошувати інформацію, яка стала відома під час виконання покладених на управління завдань, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

- не допускати виникнення конфлікту інтересів відповідно до чинного законодавства.

 

4. Начальник управління

 

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою обласної Ради в установленому чинним законодавством порядку.

Начальник управління підпорядковується і звітує безпосередньо
голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради. За рішенням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради може входити до складу консультаційно-дорадчих органів обласної Ради та брати участь в їх роботі.

4.2. Завдання, обов’язки та повноваження начальника управління:

- здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, передбачених цим Положенням;

- розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками управління;

- вносить на розгляд голові обласної Ради пропозиції про призначення, переведення і звільнення працівників управління, заохочення і накладання стягнень;

- у межах компетенції визначає політику та стратегію діяльності управління;

- контролює виконання завдань, покладених на управління, згідно з вимогами чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту та у відповідності до рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради;

- здійснює аналіз стану і тенденції розвитку внутрішнього аудиту та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій;

- організовує, регулює та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками управління звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, державних органів з питань, які стосуються діяльності управління, а також готує за результатами їх аналізу відповідні пропозиції, які вносить на розгляд голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради;

- планує, регулює та контролює ефективну взаємодію управління з Міністерством фінансів України, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності управління;

- вживає необхідних заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників управління з питань державного управління, місцевого самоврядування та внутрішнього аудиту;

- забезпечує дотримання працівниками управління чинного законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування та запобігання корупції;

- за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради розробляє проєкти законодавчих та нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів таких актів, що надходять в управління і віднесені до його компетенції;

- готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради;

- бере участь у підготовці та роботі пленарних засідань сесій обласної Ради, нарад, семінарів;

- організовує підготовку необхідних матеріалів (проєктів рішень, розпоряджень, листів, довідок) до пленарних засідань сесій обласної Ради та засідань тимчасових комісій, з питань, що належать до його компетенції управління;

- опрацьовує документи, які надходять до обласної Ради і відносяться до компетенції управління, бере участь у розробці проєктів відповідних законодавчих та нормативно-правових актів;

- бере участь у підготовці проєктів обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради та інших документів, перспективних і поточних планів роботи обласної Ради та управління, проводить аналіз та здійснює контроль за їх виконанням, проводить їх експертизу;

- сприяє постійним комісіям, фракціям, депутатським групам, депутатам в межах компетенції управління та, за потреби, бере участь у роботі постійних комісій з питань, віднесених до компетенції управління;

- вивчає міжнародний, а також досвід діяльності самоврядних структур на державному рівні щодо виконання закріплених повноважень, удосконалення роботи органів місцевого самоврядування, у межах компетенції управління;

- за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад;

- готує в межах компетенції управління інформаційні матеріали, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації;

- забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління;

- підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

4.3 Начальник управління забезпечує:

- планування, організацію та проведення внутрішнього аудиту у відповідності до вимог Порядку № 1001, Стандартів, Кодексу етики та інших документів, що регулюють діяльність у сфері внутрішнього аудиту;

- під час розроблення бюджетних запитів, проєктів кошторисів, фінансових планів і штатних розписів підготовку та подання голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради пропозицій з обґрунтованими розрахунками потреби в ресурсах для забезпечення виконання управлінням стратегічного та операційного планів роботи;

- для ефективного використання трудових ресурсів, визначення необхідних обсягів часу на проведення всіх внутрішніх аудитів та завантаженості працівників управління в процесі проведення внутрішніх аудитів, подання їх на затвердження голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради;

- подання стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту на розгляд і затвердження голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради не пізніше початку планового періоду, з інформацією про ресурси, необхідні для їх виконання. У разі обмеження управління у ресурсах, письмово інформувати про це голову обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, із зазначенням наслідків таких обмежень та подання відповідних пропозицій щодо вирішення зазначеного питання;

- визначення складу аудиторської групи, який повинен відповідати характеру й ступеню складності кожного внутрішнього аудиту, а також обмеженням в термінах і трудових ресурсах;

- підписання програми внутрішнього аудиту та подання її на затвердження голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради до початку його виконання;

- проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів за напрямами, визначеними у Стандартах та у відповідності до порядку, передбаченого рішеннями обласної Ради та розпорядженнями голови обласної Ради з питань здійснення внутрішнього аудиту;

- подання голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради аудиторських звітів, висновків та рекомендацій;

- підготовку звіту про результати діяльності управління за формою та у терміни, визначені чинним законодавством та документами обласної Ради з питань проведення внутрішніх аудитів.

- організацію здійснення моніторингу результатів виконання (впровадження) рекомендацій за наслідками проведених внутрішніх аудитів;

- здійснення заходів щодо усунення виявлених Міністерством фінансів України недоліків та порушень, установлених за результатами зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту;

- збереження, знищення справ внутрішніх аудитів, своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ управління в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву;

- передачу справ внутрішніх аудитів за актом іншій посадовій особі управління або комісії, призначеній головою обласної Ради, першим заступником голови обласної Ради, у разі звільнення начальника управління із займаної посади;

- відповідність рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради з питань проведення внутрішнього аудиту вимогам чинних законодавчих та нормативно-правових актів;

- надання пропозицій голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради для прийняття рішення про необхідність інформування правоохоронних органів, або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту, у разі виявлення під час його проведення фактів нецільового використання бюджетних коштів, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, шахрайства або марнотратства, зловживання службовим становищем, правопорушень, пов’язаних з корупцією тощо;

- у разі надходження звернення від Міністерства фінансів України - підготовку інформації про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей, що стосуються його проведення в терміни визначені чинним законодавством;

- здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та інформування голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради про їх результати;

- щорічне складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, підписання та подання її на затвердження голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради, а також подальше виконання такої програми;

- інформування голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради про сфери діяльності підприємства (установи, організації), в якій внутрішні аудитори працювали на керівних посадах або працюють (працювали у період, який охоплюється внутрішнім аудитом) їх близькі особи, для прийняття рішення про можливість проведення ними внутрішнього аудиту у зазначених сферах діяльності.

4.4 Начальник управління повинен:

- знати Конституцією України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», інші акти чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності обласної Ради, укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші акти чинного законодавства та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері внутрішнього аудиту;

- знати порядок підготовки та внесення проєктів законодавчих та нормативно-правових актів, основи державного управління, економіки, фінансів, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, ділову мову, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері;

- дотримуватися основних принципів професійної діяльності та правил поведінки, визначених Кодексом етики, а також вимагати їх дотримання від підлеглих працівників;

- принципово реагувати на факти неналежної поведінки підлеглих працівників, у тому числі за повідомленнями посадових осіб обласної Ради, державних органів, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проводяться внутрішні аудити;

- запобігати виникненню конфлікту інтересів у діяльності підлеглих працівників;

- додержуватися вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради;

- додержуватися вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки;

- забезпечувати виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

4.5 Начальник управління має право:

- на повний та безперешкодний доступ до документів, інформацій та баз даних, які стосуються аудиторських завдань;

- під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту проводити анкетування, опитування, інтерв’ювання працівників суб’єктів внутрішнього аудиту за їх згодою, готувати запити до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішнього аудиту;

- ініціювати перед головою обласної Ради, першим заступником голови обласної Ради питання щодо залучення до проведення внутрішнього аудиту фахівців та експертів інших державних органів, підприємств, установ та організацій за письмовим погодженням з їх керівниками;

- визначати цілі, обсяг та методи внутрішнього аудиту, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання;

- проводити планові та позапланові внутрішні аудити за напрямами, визначеними Стандартами, відповідно до норм чинного законодавства, рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради;

- готувати запити на отримання та отримувати в у установленому порядку від структурних підрозділів обласної Ради, державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань інформацію, документи та матеріали, необхідні для здійснення внутрішнього аудиту;

- за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, надавати службову інформацію та документи іншим структурним підрозділам обласної Ради, державним органам, правоохоронним органам, а також підприємствам, установам та організаціям відповідно до вимог чинного законодавства;

- використовувати всю наявну в розпорядженні обласної Ради інформацію загального користування для виконання основних завдань, покладених на управління;

- вносити на розгляд голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради пропозиції щодо удосконалення роботи управління;

- за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради представляти обласну Раду в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції управління;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів державної влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- у процесі виконання покладених на управління завдань, у межах компетенції, забезпечувати ділове листування з органами державної влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності управління;

- брати участь у засіданнях консультаційно-дорадчих органів, нарадах, семінарах, конференціях, круглих столах та інших заходах, у тому числі міжнародних, з питань, що належать до компетенції управління;

- за дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради брати участь у засіданнях постійних комісій, консультаційно-дорадчих органів обласної Ради, нарадах та інших заходах, які проводяться в обласній Раді з питань, віднесених до компетенції управління, а також бути присутнім на засіданнях сесій обласної Ради;

- знайомитись з рішеннями обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, обласними програмами, з питань, що відносяться до компетенції управління, вносити пропозиції до них, готувати проєкти рішень та розпоряджень;

- повертати на доопрацювання документи, які надійшли в управління і оформлені з порушенням Регламенту обласної Ради та інструкції з діловодства;

-  вносити пропозиції щодо усунення недоліків;

- здійснювати інші заходи, в межах компетенції управління.

 

 

 

5. Відділ операційного аудиту

5.1 Відділ утворюється з метою дослідження ефективності і продуктивності операцій, оптимізації діяльності, розробки рекомендацій стосовно досягнення цілей на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної Ради.

5.2 Відділ виконує наступні завдання:

- проводить моніторинг окремих господарських операцій, які заплановані до здійснення суб’єктами внутрішнього аудиту;

- досліджує ризикові операції на предмет законного та ефективного використання коштів обласного бюджету, майна та/або інших активів територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, правильності ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової та інших видів  звітності;

- здійснює моніторинг та аналіз тендерних процедур та надає в межах компетенції управління висновки щодо відповідності здійснення закупівель вимогам чинного законодавства;

- здійснює підготовку для подання керівникам суб’єктів внутрішнього аудиту, голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради пропозицій щодо ефективного використання коштів обласного бюджету, майна та інших активів територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, усунення недоліків та порушень, виявлених за результатами внутрішніх аудитів, моніторингів господарських операцій та/або інших заходів;

- проводить аналіз річної фінансової та інших видів звітності, оцінку врахування пропозицій, внесених керівникам суб’єктів внутрішнього аудиту протягом звітного року за результатами моніторингу господарських операцій та/або інших заходів.

5.3 Готує проєкти рішень обласної Ради, висновки відповідних комісій, розпоряджень голови обласної Ради, розробляє проєкти законодавчих та нормативно-правових актів, з питань віднесених до компетенції управління.

5.4 Розробляє проєкти законодавчих та нормативно-правових актів, проводить експертизу проєктів таких актів, з питань, які стосуються компетенції відділу.

5.5 Готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради.

5.6 Отримує та використовує у роботі інформацію, в межах компетенції відділу, яка надходить від міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування тощо.

5.7 За дорученням начальника управління, голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян, які відносяться до компетенції відділу.

5.8 Відпрацьовує у межах компетенції відділу питання, пов’язані із запитами на інформацію, яка відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесена до публічної інформації.

5.9 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.10 За дорученням начальника управління, голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

 

6. Відповідальність

6.1 Відповідальність за невчасне і неналежне виконання управлінням завдань і обов’язків, покладених на нього цим Положенням, несе начальник управління.

6.2 Відповідальність інших працівників управління визначається чинним законодавством України цим Положенням та посадовими інструкціями.

6.3 Працівники управління несуть відповідальність за:

- недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління;

- недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що можуть притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 30 березня 2021 року, 09:31 Переглядів: 275

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація