28 вересня о 12.00 в сесійній залі обласної Ради (2 поверх) – відбудеться засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління з питань майнових та орендних відносин, будівництва, інфраструктури, ЖКГ Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань майнових та орендних відносин, будівництва, інфраструктури, ЖКГ виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

 

1.1 Управління з питань майнових та орендних відносин, будівництва, інфраструктури, ЖКГ виконавчого апарату обласної Ради (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про автомобільні дороги», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про житлово-комунальні послуги», «Про оренду державного та комунального майна» іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою здійснення організаційного, аналітичного, методичного забезпечення діяльності обласної Ради з питань щодо реалізації повноважень обласної Ради по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, з питань аналізу обласних програм у галузі будівництва, житлово-комунального господарства, розвитку транспорту та іншої інфраструктури області.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі: начальника управління, заступника начальника управління, начальника відділу майнових та орендних відносин, заступника начальника відділу-завідувача сектору орендних

 

відносин, завідувача сектору комунального майна і головних спеціалістів; заступника начальника управління-начальника відділу супроводу комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури та заступника начальника відділу-завідувача сектору контролю за виконанням рішень з питань комунальної власності; начальника відділу супроводу обласних програм з питань ЖКГ та енергоефективності, заступника начальника відділу-завідувача сектору аналізу обласних програм з питань ЖКГ та завідувача сектору аналізу обласних програм з питань енергоефективності; начальника відділу супроводу обласних програм з питань будівництва, заступника начальника відділу-завідувача сектору аналізу обласних програм з питань будівництва; начальника відділу супроводу обласних програм з питань інфраструктури.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.11 Управління підпорядковується голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та  керуючому справами  виконавчого апарату обласної Ради.

1.12 Управління, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

 

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

2.1 Управління здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної Ради, депутатів обласної Ради з питань майнових та орендних відносин, галузі будівництва, житлово-комунального господарства області, розвитку транспорту та іншої інфраструктури області в рамках супроводу обласних програм.

2.2 Управління здійснює наглядові та координаційні функції щодо належного виконання структурними підрозділами облдержадміністрації реалізації цільових програм з питань віднесених до відання управління. Крім того, управління супроводжує питання ефективного використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання об'єктів, доріг місцевого значення і доріг комунальної власності у населених пунктах, які фінансуються та співфінансуються за рахунок коштів обласного бюджету.

2.3 В межах своєї компетенції надає допомогу депутатам та постійним комісіям обласної Ради у здійсненні ними своїх повноважень. Готує депутатам обласної Ради довідково - інформаційні та інші матеріали з питань, віднесених до компетенції управління.

2.4 Готує пропозиції, висновки, рекомендації, проєкти рішень обласної Ради та відповідних комісій, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції управління. Розробляє проєкти нормативно-правових актів (рішень та розпоряджень голови обласної Ради).

2.5 Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради з питань майнових та орендних відносин, сфери будівництва, житлово-комунального господарства області, розвитку транспорту та іншої інфраструктури області в рамках супроводу обласних програм.

2.6 Здійснює підготовку пропозицій та проєктів розпорядчих документів щодо майнових та орендних відносин.

2.7 Здійснює за дорученням голови обласної Ради інших повноважень, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, що належать до сфери управління обласної Ради.

         2.8 Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних програм, які стосуються компетенції управління, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

2.9 Здійснює реєстр об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

2.10 Надає методичну допомогу підприємствам, установам, закладам, організаціям, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області з питань віднесених до компетенції управління.

2.11 Спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та обласної державної адміністрації готує пропозиції про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили чинність, рішень обласної Ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради.

2.12 Перевіряє на відповідність вимогам законодавства проєкти рішень обласної Ради, розпорядження голови обласної Ради та інші документи, що відносяться до компетенції управління і вносяться на розгляд обласної Ради, його виконавчого апарату, а також візує їх.

2.13 Бере участь у засіданнях комісій обласної Ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться за участю обласної Ради з питань, які відносяться до компетенції управління.

2.14 За дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад з питань, які відносяться до компетенції управління.

2.16 Супроводжує роботу постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

2.17 Здійснює попередній аналіз проєктів рішень обласної Ради, які відносяться до відання управління та передає їх з відповідним висновком на розгляд постійної комісії обласної Ради.

2.18 Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали з питань, що відносяться до компетенції управління.

         2.19 Надає методичну допомогу в організації роботи відділів районних, міських рад, органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення з питань, що стосуються компетенції управління.

2.20 Одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від обласної державної адміністрації, окремих обласних управлінь, департаментів, структурних підрозділів обласної Ради, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств (незалежно від форм власності та господарювання) з питань майнових та орендних відносин, сфери будівництва, житлово-комунального господарства області, розвитку транспорту та іншої інфраструктури області в рамках супроводу обласних програм.

2.21 Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради забезпечує підготовку сесій обласної Ради, а також засідань постійних комісій обласної Ради, нарад та інших заходів.

2.22 За погодженням із керівництвом обласної Ради управління залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради до підготовки проєктів документів.

2.23 Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції управління.

2.24 Готує (в межах повноважень управління) інформаційні матеріали, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації.

2.25 Відпрацьовує (у межах повноважень управління) питання, пов’язані із запитами на інформацію, яка відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесена до публічної інформації.

2.26 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

2.27 Здійснює інформаційне наповнення офіційного вебсайту обласної Ради матеріалами, які відносяться до компетенції управління.

2.28 Організовує заходи з охорони праці в обласній Раді.

 

Управління має право:

2.29 Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних установ та організацій, органів місцевого самоврядування області документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, з питань, що відносяться до компетенції управління, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.30 Інформувати голову обласної Ради, у разі покладення на управління виконання завдань та функцій, що не належать чи виходять за межі компетенції управління, а також у випадках ненадання інформації, необхідної для вирішення порушених питань.

2.31 Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до вирішення питань щодо підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків.

2.32 Брати участь у засіданнях сесій обласної Ради, постійних комісій, інших дорадчих і колегіальних органів Ради, нарадах, які проводяться в обласній Раді з питань, які відносяться до компетенції управління.

2.33 Одержувати для виконання своїх обов’язків необхідні матеріально-технічні засоби, обладнання, сучасну офісну техніку та засоби зв’язку, доступ до мережі Інтернет.

 

3. Начальник управління

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує його виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати їх роботи і  вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності управління. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників управління.

3.4 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради подання про приймання, переведення і звільнення працівників управління, заохочення і накладання стягнень.

3.5 Забезпечує виконання працівниками управління розпоряджень та доручень голови обласної Ради.

3.6 Аналізує результати роботи управління, вживає заходи щодо підвищення її ефективності.

 

Начальник управління:

- за дорученням керівництва розробляє проєкти нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів таких актів, що надходять в управління і віднесені до його компетенції;

- готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради;

- бере участь у підготовці та роботі пленарних засідань сесії обласної Ради, нарад, семінарів;

- організовує підготовку необхідних матеріалів (проєктів рішень, розпоряджень, листів, довідок) з питань управління об’єктами спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, житлово-комунального господарства, енергоефективності, будівництва та інфраструктури до пленарних засідань сесії обласної Ради та засідань тимчасових комісій;

- опрацьовує документи, які надходять до обласної Ради і відносяться до компетенції управління, аналітичні звіти, довідкові та інші матеріали, розробляє проєкти нормативно-правових актів;

- забезпечує надання методичної і практичної допомоги депутатам обласної Ради в організації їх діяльності, забезпеченні їх інформаційно-довідковими матеріалами з питань, що відносяться до компетенції управління;

- бере участь у підготовці проєктів обласних програм, розпоряджень та інших документів, перспективних і поточних планів роботи обласної Ради, проводить аналіз та здійснює контроль за їх виконанням, проводить їх експертизу;

- сприяє постійним комісіям, фракціям, депутатським групам, депутатам в межах повноважень управління та за потреби бере участь у роботі постійних комісій з питань, віднесених до повноважень управління;

- вивчає міжнародний, місцевий і регіональний досвід діяльності самоврядних структур, щодо виконання закріплених повноважень, удосконалення роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень управління;

- за дорученням керівництва обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад;

- організовує та вживає заходи щодо виконання управлінням, іншими структурними підрозділами обласної Ради, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування рішень обласної Ради з питань майнових та орендних відносин, сфери будівництва, житлово-комунального господарства області, розвитку транспорту та іншої інфраструктури області в рамках супроводу обласних програм. Інформує голову обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради про стан виконання цієї роботи;

- підписує документи в межах своєї компетенції.

 

Начальник управління має право:

- брати участь у пленарних засіданнях сесії обласної Ради та постійних комісій обласної Ради, нарадах, що проводяться в інших структурних підрозділах обласної Ради та органах місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції управління;

- знайомитись з рішеннями обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, обласними програмами, з питань, що відносяться до компетенції управління, вносити пропозиції з цих питань, готувати проєкти розпоряджень;

- одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції управління;

- повертати на доопрацювання документи, які надійшли в управління і оформлені з порушенням Регламенту обласної Ради 8 скликання та інструкції з діловодства;

- інформувати керівництво обласної Ради про факти порушень щодо порядку оформлення документів працівниками виконавчого апарату обласної Ради, іншими службовими особами, встановленого Регламентом обласної Ради 8 скликання та/або інструкцією з діловодства;

-  вносити пропозиції щодо усунення недоліків;

- представляти за дорученням керівництва обласної Ради інтереси управління в інших органах місцевого самоврядування з питань його компетенції.

3.7 Забезпечує виконання в управлінні вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку згідно з порядком, затвердженим відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.8 Візує проєкти рішень до розгляду постійною комісією обласної Ради.

3.9 Візує прийняті обласною Радою рішення та кожну сторінку додатків до рішення із зазначенням прізвища.

3.10 Протягом 10 робочих днів після пленарного засідання, формує текст рішення обласної Ради, з врахуванням всіх прийнятих обласною Радою до нього змін і доповнень, візує рішення і кожну сторінку додатків до рішення (із зазначенням прізвища) та оприлюднює рішення на офіційному сайті обласної Ради.

3.11 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.12 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.13 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.14 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.15 На період тимчасової відсутності начальника управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника управління.

 

4. Відділ майнових та орендних відносин

4.1 Здійснює моніторинг та аналізує документи, які надійшли в обласну Раду щодо приватизації, утримання, управління списання та передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, а також проєкти нормативно-правових актів із цих питань, здійснює їх експертизу.

4.2 Здійснює аналіз, експертизу проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради віднесених до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

4.3 За дорученням начальника управління та/або керівництва обласної Ради розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян.

4.4 Одержує у встановленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

         4.5 Організовує роботу з ведення реєстру укладених договорів оренди майна, а також об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, переданих в оренду.

4.6 Вивчає та розглядає питання, пов’язані з договорами оренди майна, а також об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, переданих в оренду.

4.7 Надає консультативну підтримку об’єктам спільної власності територіальних громад області з питань віднесених до компетенції відділу.

         4.8 Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

4.9 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.10 Забезпечує виконання інших доручень начальника, заступника начальника управління.

4.11 Здійснює інформаційне наповнення офіційного вебсайту обласної Ради матеріалами, які відносяться до компетенції відділу.

4.1  Сектор орендних відносин

4.1.1 За дорученням начальника відділу опрацьовує документи, які надходять до обласної Ради і відносяться до компетенції відділу, аналітичні звіти, довідкові та інші матеріали.

4.1.2 Організовує роботу з ведення реєстру укладених договорів оренди майна, а також об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, переданих в оренду

4.1.3 Здійснює аналіз, експертизу проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради віднесених до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

4.1.4 Здійснює роботу сектору щодо надання методичної допомоги об’єктам спільної комунальної власності територіальних громад області з питань орендних відносин.

4.1.5 За дорученням начальника відділу розробляє проєкти розпоряджень голови обласної Ради щодо передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області.

4.1.6 Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради з питань оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

4.1.7 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

 

4.2 Сектор комунального майна

 

4.2.1 Систематизує інформацію щодо спільної комунального власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

4.2.2 Розробляє за дорученням начальника управління проєкти рішень, розпоряджень голови обласної Ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад області.

4.2.3 Здійснює аналіз, експертизу проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради віднесених до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

4.2.4 Організовує роботу щодо ведення реєстру об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

4.2.5 Готує матеріали щодо приймання-передачі майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, або із  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області відповідно до прийнятих рішень.

4.2.6 Організовує роботу по оформленню у встановленому порядку права власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на об’єкти нерухомого майна підприємствами, установами, закладами, організаціями, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

4.2.7 Надає пропозиції щодо вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» щодо керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

4.2.8 Організовує роботу по здійсненню контролю та підготовці відповідних матеріалів для зняття з контролю рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, з питань, віднесених до повноважень управління.

4.2.9 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

 

5. Відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури

 

5.1 Супроводжує роботу постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

5.2 Готує пропозиції, висновки, рекомендації, проєкти рішень обласної Ради та відповідних комісій, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції відділу. Розробляє проєкти нормативно-правових актів (рішень та розпоряджень голови обласної Ради), проводить експертизу таких актів.

5.3 Готує необхідні матеріали (проєкти рішень, розпоряджень, листів, довідок) до засідання постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

5.4 Розробляє проєкти нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів таких актів, що надходять у відділ і віднесені до його компетенції.

5.5 Готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради.

5.6 Забезпечує надання методичної і практичної допомоги депутатам обласної Ради в організації їх діяльності, забезпеченні їх інформаційно-довідковими матеріалами з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.7 Отримує та використовує у роботі інформацію, яка надходить від структурних підрозділів виконавчої влади, управлінь, відділів обласної Ради та органів місцевого самоврядування.

5.8 За дорученням начальника управління та/або керівництва обласної Ради розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян, які відносяться до компетенції відділу.

5.9 Відпрацьовує у межах повноважень відділу питання, пов’язані із запитами на інформацію, яка відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесена до публічної інформації.

5.10 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.11 Забезпечує виконання інших доручень начальника управління.

5.12 Здійснює інформаційне наповнення офіційного вебсайту обласної Ради матеріалами, які відносяться до компетенції відділу.

 

5.1. Сектор контролю за виконанням рішень

з питань комунальної власності

 

5.1.1 Здійснює аналіз матеріалів (проєктів рішень, розпоряджень, листів, довідок) до засідання постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

5.1.2 За дорученням начальника відділу готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови та членів постійної комісії з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

5.1.3 За дорученням начальника відділу опрацьовує документи, які надходять до обласної Ради і відносяться до компетенції відділу, аналітичні звіти, довідкові та інші матеріали.

5.1.4 Здійснює аналіз, експертизу проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради віднесених до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

5.1.5 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

 

6. Відділ супроводу обласних програм з питань ЖКГ та енергоефективності

 

6.1 Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних програм з питань ЖКГ та енергоефективності, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

6.2 Здійснює аналіз, експертизу проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради віднесених до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

6.3 За дорученням начальника управління та/або керівництва обласної Ради розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян.

6.4 Одержує у встановленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

         6.5 Вивчає та розглядає питання, пов’язані з розвитком житлово-комунального господарства області у сфері водо- та теплопостачання, водовідведення.

6.6 Взаємодіє з комунальними підприємствами обласного підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у сфері житлово-комунального господарства.

         6.7 Розглядає питання, пов’язані із енергопостачанням, впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності, а також розвитку відновлювальних джерел енергії на території області.

6.8 Надає консультативну підтримку органам місцевого самоврядування щодо впровадження енергоменеджменту та механізму енергосервісу на території області.

6.9 Бере участь у розробці пропозицій щодо покращення роботи паливно-енергетичного комплексу області, обласних програм у сфері житлово-комунального господарства, енергоефективності та впровадженню енергозберігаючих технологій на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області. 

6.10 Вивчає та вносить пропозиції щодо  реалізації проєктів з енергоефективності та енергозбереження, модернізації житлово-комунального господарства та поводження з побутовими відходами на території області.

6.11 Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

6.12 Бере участь у роботі постійних комісій з питань, віднесених до повноважень управління.

6.13 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

6.14 Забезпечує виконання інших доручень начальника, заступника начальника управління та заступника начальника управління-начальника відділу супроводу комісії.

6.15 Здійснює інформаційне наповнення офіційного вебсайту обласної Ради матеріалами, які відносяться до компетенції відділу.

6.16 Організовує заходи з охорони праці в обласній Раді.

 

6.1 Сектор аналізу обласних програм з питань ЖКГ

 

6.1.1 Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних програм з питань ЖКГ, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

6.1.2 За дорученням начальника відділу розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян.

6.1.3 Вивчає та розглядає питання, пов’язані з розвитком житлово-комунального господарства області у сфері водо- та теплопостачання, водовідведення

6.1.4 Здійснює аналіз, експертизу проєктів рішень обласної Ради, віднесених до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

6.1.5 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

6.2. Сектор аналізу обласних програм з питань енергоефективності

6.2.1 Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних програм з питань енергоефективності, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

6.2.2 За дорученням начальника відділу розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян.

6.2.3 Здійснює аналіз, експертизу проєктів рішень обласної Ради, віднесених до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

6.2.4 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

 

7. Відділ супроводу обласних програм з питань будівництва

7.1 Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних будівельних та інфраструктурних програм, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

7.2 Здійснює аналіз, експертизу проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, віднесених до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

7.3 Вивчає та розглядає питання комплексної забудови та реконструкції населених пунктів, проєктування та будівництва об'єктів житловоцивільного і виробничого призначення, систем транспортного та інженерного забезпечення.

7.4 Аналізує в межах повноважень стан виконання інвестиційних проєктів щодо будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та житла, ефективного використання бюджетних коштів усіх рівнів, що спрямовуються на ці цілі.

7.5 За дорученням начальника управління та/або керівництва обласної Ради розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян.

7.6 Одержує у встановленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.7 Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

7.8 Бере участь у роботі постійних комісій з питань, віднесених до повноважень управління.

7.9 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

7.10 Забезпечує виконання інших доручень начальника, заступника начальника управління та заступника начальника управління-начальника відділу супроводу комісії.

7.11 Здійснює інформаційне наповнення офіційного вебсайту обласної Ради матеріалами, які відносяться до компетенції відділу.

7.1. Сектор аналізу обласних програм з питань будівництва

7.1.1 Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних програм з питань будівництва, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів.

7.1.2 За дорученням начальника відділу розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян.

7.1.3 Здійснює аналіз, експертизу проєктів рішень обласної Ради, віднесених до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

7.1.4 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

 

8. Відділ супроводу обласних програм з питань інфраструктури

8.1 Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних програм з інфраструктури, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

8.2 Здійснює аналіз, експертизу проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради віднесених до повноважень відділу, та подальший контроль за їх прийняттям та виконанням.

8.3 За дорученням начальника управління та/або керівництва обласної Ради розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян.

8.4 Вивчає стан галузі дорожнього господарства Вінницької області, аналізує обсяг фінансування та стан використання коштів, виділених на реконструкцію, ремонт, будівництво та експлуатаційне утримання автомобільних доріг на території Вінницької області.

8.5 Одержує у встановленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 8.6 Вивчає та розглядає питання, пов’язані з розвитком дорожнього господарства області.

8.7 Надає консультативну підтримку органам місцевого самоврядування щодо реалізації проєктів в частині будівництва/ремонту доріг.

8.8 Бере участь у розробці пропозицій щодо підвищення ефективності використання коштів в рамках реалізації обласних програм у сфері дорожнього господарства.

8.9 Вивчає та вносить пропозиції щодо розвитку інфраструктури Вінницької області.

8.10 Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

8.11 Бере участь у роботі постійних комісій з питань, віднесених до повноважень управління.

8.12 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

8.13 Забезпечує виконання інших доручень начальника, заступника начальника управління та заступника начальника управління-начальника відділу супроводу комісії.

8.14 Здійснює інформаційне наповнення офіційного вебсайту обласної Ради матеріалами, які відносяться до компетенції відділу.

 

9. Відповідальність

Працівники управління несуть відповідальність за:

9.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на них завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

9.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

9.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 30 березня 2021 року, 09:43 Переглядів: 450

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація