Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Управління аналітично-інформаційної роботи Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління аналітично-інформаційної роботи 

виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

1.1 Управління аналітично-інформаційної роботи виконавчого апарату обласної Ради (надалі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Регламентом обласної Ради, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради, Положенням про офіційний веб-сайт обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою забезпечення інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності обласної Ради, прозорості та публічності її роботи, обласної Ради, об’єктивного висвітлення пріоритетних напрямів роботи постійних комісій, депутатів обласної Ради  та виконавчого апарату обласної Ради.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі: начальника управління, двох заступників начальника управління,  завідувача сектору  інформації та зв’язків із ЗМІ.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Обласна Рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами комп’ютерної та оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами.

1.11 Управління підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.12 Управління, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, департаментами, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами, організаціями.

 

2. Основні завдання,  обов’язки та права управління

2.1 Основними завданнями управління є:

-   забезпечення прозорості та публічності в роботі обласної Ради;

- здійснення інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності обласної Ради, її органів, депутатів, об’єктивне висвітлення пріоритетних напрямів роботи;

- вивчення, за участю засобів масової інформації, громадської думки з конкретних проблем самоврядування та внесення на цій основі пропозицій керівництву обласної Ради щодо своєчасного коригування соціально-економічної політики на території області;

- формування банку інформації з економічних, соціальних, культурних та інших проблем розвитку області;

- організаційне та інформаційне забезпечення функціонування офіційного вебсайту обласної Ради;

- регулярне наповнення офіційного веб-сайту обласної Ради інформацією, моніторингу роботи офіційного веб-сайту обласної Ради, внесення пропозицій керівництву стосовно його модернізації та удосконалення роботи;

- забезпечення спільно з іншими управліннями підготовки матеріалів для доповідей, виступів голови обласної Ради, його заступників перед аудиторією та в засобах масової інформації, прес-конференцій;

- підготовка на пленарне засідання сесії обласної Ради  інформації про роботу обласної Ради в міжсесійний період;

- розробка проектів, нормативно-правових актів та проведення експертизи проектів актів, з питань, які віднесені до компетенції управління;

- здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, рішеннями обласної Ради та її виконавчого апарату, розпорядженнями та дорученнями  голови обласної Ради.

 

2.2 Управління відповідно покладених на нього завдань:

- інформування населення про діяльність Ради, роботу сесій, постійних комісій, фракцій, депутатів обласної Ради;

- забезпечує інформаційний супровід засідань, які проводяться в обласній Раді  через запрошення представників засобів масової інформації;

- готує та розповсюджує прес-релізи та інформаційні матеріали з актуальних проблем життєдіяльності області для подальшого їх розміщення в засобах масової інформації та мережі Інтернет;

- здійснює аналіз матеріалів, розміщених у загальнодержавних, обласних та міських засобах масової інформації стосовно діяльності обласної Ради та органів місцевого самоврядування;

- організовує прес-конференції, брифінги, засідання прес-клубів за участю керівництва та депутатів обласної Ради;

- надає організаційну допомогу та сприяє керівництву і депутатам обласної Ради в участі у прямих ефірах на телебаченні та радіо;

- на підставі відповідних запитів організовує коментарі голови обласної Ради, його першого заступника та заступників, депутатів обласної Ради з широкого кола питань соціально-економічного та суспільно-політичного характеру для центральних, регіональних та зарубіжних засобів масової інформації;

- готує пропозиції голові обласної Ради щодо інформаційної політики обласної Ради, проводить опитування громадської думки щодо діяльності обласної Ради;

- надає методичну та практичну допомогу постійній комісії обласної Ради з питань розвитку демократії, гласності, свободи слова, інформаційного простору, своєчасній підготовці проектів рішень для розгляду їх на засіданні постійної комісії, президії та сесіях обласної Ради, опрацьовує та візує проекти рішень,  допомагає у веденні документації та організації її роботи;

- здійснює акредитацію журналістів, сприяє створенню сприятливих умов для їхньої роботи;

- з дозволу керівництва обласної Ради запитує від обласної державної адміністрації, її відділів, управлінь, обласних організацій та об’єднань необхідні матеріали, довідки, інформації для виконання власних повноважень;

- працівники управління беруть участь у роботі сесій обласної Ради, сесій місцевих рад області, засіданнях їх постійних комісій, інших заходах;

- при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з національними, обласними, міськими, районними засобами масової інформації, депутатами обласної Ради, постійними комісіями обласної Ради, виконавчими органами влади, підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями громадян;

- здійснює інформаційне забезпечення офіційного веб-сайту обласної Ради;

- надає методичну і консультативну допомогу органам місцевого самоврядування у здійсненні інформаційно-аналітичної діяльності,  підтримує робочі зв’язки з органами місцевого самоврядування з інформаційних питань;

- готує проекти рішень обласної Ради, розпорядження голови обласної Ради відповідно до своїх повноважень.

 

2.3 Управління має право:

- одержувати необхідну інформацію від керівництва, депутатів обласної ради, працівників виконавчого апарату обласної Ради, посадових осіб обласної державної адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій з питань, що відносяться до функціональних повноважень для виконання покладених на управління завдань;

- брати участь в зустрічах, семінарах, конференціях, «круглих столах», нарадах, візитах голови обласної Ради, його першого заступника та заступників, інших заходах, які відбуваються в області;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління та інші права, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

 

3. Начальник управління

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує його виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати їх роботи і  вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності управління. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників управління.

3.4 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради подання про приймання, переведення і звільнення працівників управління, заохочення і накладання стягнень.

3.5 Забезпечує виконання працівниками управління розпоряджень, доручень голови обласної Ради.

3.6 Аналізує результати роботи управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.7 Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів тих актів, які віднесені до компетенції управління.

3.8  Координує роботу працівників управління з питань:

- забезпечення прозорості та публічності в роботі обласної Ради;

- здійснення інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності обласної Ради, депутатів, об’єктивне висвітлення пріоритетних напрямів роботи;

- формування банку інформації з економічних, соціальних, культурних та інших проблем розвитку області;

- забезпечення організаційного функціонування вебсайту Вінницької обласної Ради, регулярного наповнення інформацією;

- забезпечення, спільно з іншими управліннями, підготовки матеріалів для доповідей, виступів голови обласної Ради, його заступників перед аудиторією та в засобах масової інформації.

- здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, рішеннями обласної Ради, розпорядженнями та дорученнями  голови обласної Ради.

3.9 За дорученнями голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради забезпечує контроль за підготовкою інформаційних повідомлень, прес-релізів, інших матеріалів обласної Ради.

3.10 Забезпечує контроль за своєчасним розміщенням на офіційному сайті обласної Ради  інших матеріалів, зокрема: звітів, документів, інформацій.

3.11 Вивчає матеріали друкованих та електронних засобів масової інформації України та області, питань діяльності обласної Ради, голови обласної Ради, його заступників.

3.12 Надає голові обласної Ради матеріали моніторингу засобів масової інформації України та області, які висвітлюють питання, пов’язані з діяльністю обласної Ради та її голови.

3.13 Здійснює співробітництво та обмін досвідом із прес-службами органів державної влади та місцевого самоврядування України.

3.14 Представляє управління в установах, підприємствах та закладах області.

3.15 Узагальнює, при необхідності, аналітичні, довідкові та інші  матеріали, що надходять в управління і віднесені до його компетенції.

3.16 Бере участь у нарадах, які проводяться керівництвом обласної Ради.

3.17 Начальник управління має право:

- підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції та компетенції управління;

- виконувати інші обов’язки та доручення, покладені на нього головою обласної Ради, його заступниками, керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради;

- звертатися в оперативному порядку до голови обласної Ради для отримання та узгодження інформації, яка необхідна для виконання службових обов’язків;

- посилатися в інформаційних повідомленнях на офіційне джерело інформації;

- брати участь у розробці та реалізації рішень щодо поліпшення інформування населення, поширення інформаційного простору, удосконалення роботи управління.

3.18 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ управління, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву.

3.19 Забезпечує своєчасну передплату на періодичні друковані видання.

3.20 Забезпечує виконання в управлінні  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим   відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

-  інформації для її оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації;

-  наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.21 Відповідає за організаційне та інформаційне забезпечення функціонування вебсайту обласної Ради.

3.22  Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.23 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.24 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.25 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.26 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

 

4. Заступники начальника управління

4.1 Здійснюють інформаційне забезпечення діяльності обласної Ради, заступників голови обласної Ради та  депутатів обласної Ради. Відповідають за об’єктивність та грамотність підготовлених матеріалів та їх своєчасне висвітлення на веб-сайті обласної Ради.

4.2 Узагальнюють, запроваджують та поширюють позитивний досвід взаємодії обласної Ради із засобами масової інформації.

4.3 Забезпечують, за участі відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, постійне оновлення інформації на веб-сайті, зокрема, оперативно оприлюднюють інформаційні та аналітичні матеріали.

4.4 Планують заходи щодо висвітлення діяльності обласної Ради, безпосередню участь керівництва і депутатів обласної Ради у прес-конференціях, брифінгах, круглих столах, прямих ефірах, виступи у друкованих та електронних ЗМІ.

4.5 Організовують медійні заходи голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради: прес-конференції, брифінги, круглі столи, прямі ефіри, актуальні інтерв'ю, виступи у пресі і теле- радіопередачах та висвітлює їх на офіційному сайті обласної Ради, соціальних мережах і в ЗМІ.

4.6 Готують матеріали для преси: прес-релізи, привітання з нагоди свят, звернення до громадян та офіційні заяви прес-служби.

4.7 Здійснюють вичитування та корегування усіх текстів, що готує управління інформаційно-аналітичної роботи, усуває орфографічні, пунктуаційні, змістові, логічні, стилістичні помилки.

4.8 Відповідають за підготовку та передачу публічної інформації в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для її реєстрації в системі обліку публічної інформації.

4.9 Здійснюють обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.10 Дотримуються вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.11 Дотримуються вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.12  Виконують інші завдання за дорученням начальника управління.

4.13  На період тимчасової відсутності начальника управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника управління.

 

5. Завідувач сектору інформації та зв’язків із ЗМІ

5.1 Здійснює інформаційне забезпечення діяльності обласної Ради, голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради та  депутатів обласної Ради.

5.2 Збирає матеріали для підготовки інформаційних повідомлень, прес-релізів, які готуються управлінням.

5.3 Координує зв’язок із друкованими та електронними  засобами масової інформації області.

5.4 Здійснює підготовку пакетів документів для проведення акредитації журналістів засобів масової інформації.

5.5 Здійснює підготовку розпорядчих документів стосовно організації роботи із засобами масової інформації,  поширення інформаційного простору, удосконалення роботи по інформуванню населення.

5.6 Здійснює вичитування та корегування усіх текстів, що готує управління, усуває орфографічні, пунктуаційні, змістові, логічні, стилістичні помилки.

5.7 Здійснює моніторинг та  готує матеріали засобів масової інформації України та області, які висвітлюють питання, пов’язані з діяльністю обласної Ради та її голови.

5.8 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.9 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.10 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.11 Виконує інші завдання та доручення начальника управління.

 

6. Відповідальність

Управління несе відповідальність за:

 

6.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

6.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

6.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01
Оновлено: 15 липня 2019 року, 17:29
Переглядів: 538

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація