28 вересня о 12.00 в сесійній залі обласної Ради (2 поверх) – відбудеться засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління у справах медіа та комунікацій Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління у справах медіа та комунікацій

виконавчого апарату обласної Ради

1. Загальні положення

1.1 Управління у справах медіа та комунікацій виконавчого апарату обласної Ради (надалі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Регламентом обласної Ради, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради, Положенням про офіційний веб-сайт обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою: інформування про діяльність обласної Ради, прозорості та публічності її роботи, об’єктивного висвітлення пріоритетних напрямів роботи обласної Ради. Метою діяльності управління є інформування жителів громад області і зовнішніх аудиторій через сайт обласної Ради, ЗМІ та інші канали  комунікацій про діяльність, цілі та результати роботи Вінницької обласної Ради, ключові події та тенденції розвитку Вінницької області.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників – керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі: начальника управління, двох заступників начальника управління,  начальника відділу зв’язків із ЗМІ та заступника начальника відділу зв’язків зі ЗМІ – завідувача сектору комунікацій.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Обласна Рада створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами комп’ютерної та оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами.

1.11 Управління підпорядковується голові обласної Ради.

1.12 Управління, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділом виконавчого апарату обласної Ради, департаментами, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами, організаціями.

 

2. Основні завдання,  обов’язки та права управління

2.1 Основними завданнями управління є:

-   забезпечення підготовки та розповсюдження через сайт обласної Ради, місцеві засоби масової інформації та інші канали масової комунікації інформації про діяльність обласної Ради, її структурних підрозділів, а також інші значимі для мешканців області події, процеси, тенденції;

- забезпечення прозорості та публічності в роботі обласної Ради шляхом інформування про діяльність обласної Ради;

- здійснення інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності обласної Ради, голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, заступників голови, структурних підрозділів обласної Ради, її виконавчого апарату, об’єктивне висвітлення їхніх пріоритетних напрямів роботи;

- вивчення, за участю засобів масової інформації, громадської думки з питань місцевого самоврядування, а також про ключові події та тенденції розвитку області, відображену у ЗМІ та інших каналах масових комунікацій,  інформування посадових осіб обласної Ради про позицію громади та внесення на цій основі пропозицій керівництву обласної Ради;

- регулярне наповнення офіційного сайту обласної Ради інформацією у розділі «Новини»; внесення пропозицій  керівництву стосовно модернізації та удосконалення роботи сайту обласної Ради;

- забезпечення, спільно з іншими управліннями виконавчого апарату обласної Ради, підготовки матеріалів для доповідей, виступів голови обласної Ради, першого заступника, заступників голови обласної Ради перед аудиторією та в засобах масової інформації, пресконференцій;

виконання інших доручень голови обласної Ради, першого заступника голови обласної ради, заступників голови, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради, заступника керуючого справами;

  - здійснення інших функцій, передбачених законодавством України,     рішеннями обласної Ради та її виконавчого апарату, розпорядженнями та дорученнями  голови обласної Ради.

 

2.2 Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- інформує населення про діяльність обласної Ради, роботу пленарних засідань сесій обласної Ради, постійних комісій, фракцій, депутатів обласної Ради;

- забезпечує інформаційний супровід засідань, які проводяться в обласній Раді  через запрошення представників засобів масової інформації;

- готує та розповсюджує пресрелізи та інформаційні матеріали з актуальних проблем життєдіяльності області для подальшого їх розміщення в засобах масової інформації, мережі Інтернет та через інші канали масових комунікацій;

- здійснює аналіз матеріалів, розміщених у загальнодержавних, обласних та місцевих засобах масової інформації стосовно діяльності обласної Ради та органів місцевого самоврядування;

- організовує пресконференції, брифінги, засідання пресклубів за участю керівництва та депутатів обласної Ради;

- надає організаційну допомогу та сприяє керівництву і депутатам обласної Ради в участі у прямих ефірах на телебаченні та радіо;

- на підставі відповідних запитів за дорученням організовує коментарі голови обласної Ради, першого заступника та заступників голови обласної Ради, депутатів обласної Ради з питань соціально-економічного та суспільно-політичного характеру для центральних, регіональних та зарубіжних засобів масової інформації;

- готує пропозиції голові обласної Ради щодо інформаційної політики обласної Ради, проводить опитування громадської думки щодо діяльності обласної Ради;

 - здійснює акредитацію журналістів для участі у сесіях обласної Ради, інших заходах обласної Ради, сприяє створенню умов для їхньої роботи, організовує їх роботу під час засідань;

- за дорученням керівництва обласної Ради запитує від обласної державної адміністрації, її відділів, управлінь, обласних організацій та об’єднань необхідні матеріали, довідки, інформації для виконання своїх функцій і завдань;

- при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з національними, обласними, міськими, районними засобами масової інформації, депутатами обласної Ради, постійними комісіями обласної Ради, виконавчими органами влади, підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями громадян;

- здійснює підготовку та розміщує новини, інформації про діяльність обласної Ради на сайті обласної Ради у рубриці «Новини»;

- надає консультативну допомогу органам місцевого самоврядування у здійсненні інформаційно-аналітичної діяльності,  підтримує робочі зв’язки з органами місцевого самоврядування з інформаційних питань.

 

2.3 Управління має право:

- одержувати необхідну інформацію від керівництва, депутатів обласної ради, працівників виконавчого апарату обласної Ради, посадових осіб обласної державної адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій з питань, що відносяться до функціональних повноважень для виконання покладених на управління завдань;

- брати участь в зустрічах, семінарах, конференціях, «круглих столах», нарадах, інших заходах, які відбуваються в області за участі голови обласної Ради, його першого заступника та заступників;

- брати участь в зустрічах, семінарах, конференціях, пресконференціях, «круглих столах», нарадах, інших заходах, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування, діяльності депутатів, вивчення громадської думки, проблемних питань та інших питань, актуальних для області;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління та інші права, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

 

3. Начальник управління

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує її виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати їх роботи і  вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності управління. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників управління.

3.4 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради подання про приймання, переведення і звільнення працівників управління, заохочення і накладання стягнень.

3.5 Забезпечує виконання працівниками управління розпоряджень, доручень голови обласної Ради.

3.6 Аналізує результати роботи управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.7  Координує роботу працівників управління з питань:

- інформування про діяльність обласної Ради;

- акредитації журналістів для участі у сесіях обласної Ради, інших заходах обласної Ради, створення умов для їхньої роботи, організації їх роботи під час засідань;

- забезпечення, спільно з іншими управліннями виконавчого апарату обласної Ради, підготовки матеріалів для доповідей, виступів голови обласної Ради, першого заступника, заступників голови обласної Ради перед аудиторією та в засобах масової інформації, пресконференцій;

- забезпечення прозорості та публічності в роботі обласної Ради;

- підготовки та розміщення новин на сайті обласної Ради у рубриці «Новини» з метою інформування про діяльність обласної Ради, а також про рішення обласної Ради, їх виконання та про інші питання відповідно до компетенції;

- забезпечення, спільно з іншими управліннями, підготовки матеріалів для доповідей, виступів голови обласної Ради, а в разі погодження головою обласної Ради - його заступників перед аудиторією та в засобах масової інформації;

- здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, рішеннями обласної Ради, розпорядженнями та дорученнями  голови обласної Ради.

3.8 За дорученнями голови обласної Ради забезпечує контроль за підготовкою інформаційних повідомлень, пресрелізів, новин щодо діяльності обласної Ради.

3.9 Вивчає матеріали друкованих та електронних засобів масової інформації України та області, а також повідомлення з інших каналів масової комунікації щодо питань діяльності обласної Ради, голови обласної Ради, його заступників.

3.10 Надає голові обласної Ради матеріали щодо моніторингу засобів масової інформації України та області, які висвітлюють питання, пов’язані з діяльністю обласної Ради та її голови.

3.11 Здійснює співробітництво та обмін досвідом із пресслужбами органів місцевого самоврядування та органів державної влади України.

3.12 Представляє управління за дорученням керівництва обласної Ради в установах, підприємствах та закладах області.

3.13 Узагальнює, при необхідності, аналітичні, довідкові та інші  матеріали, що надходять в управління і віднесені до його компетенції.

3.14 Бере участь у нарадах, які проводяться керівництвом обласної Ради.

 

3.15 Начальник управління має право:

- підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції та компетенції управління;

- виконувати доручення голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради, заступника керуючого справами;

- звертатися в оперативному порядку до голови обласної Ради, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Ради, структурних підрозділів для отримання та узгодження інформації, яка необхідна для виконання службових обов’язків;

- посилатися в інформаційних повідомленнях на офіційне джерело інформації;

- брати участь у розробці та реалізації рішень щодо поліпшення інформування населення, удосконалення роботи управління.

3.16 Забезпечує своєчасну передплату на періодичні друковані видання.

3.17  Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.18 Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.19 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.20 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.21. На час відсутності чальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління.

 

4. Відділ зв’язків зі ЗМІ

4.1 Організовує виконання доручень голови обласної Ради, першого заступника голови, заступників голови, керуючого справами, заступника керуючого справами, керівника управління.

4.2 Здійснює інформаційне забезпечення діяльності обласної Ради, голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, заступників голови та  депутатів обласної Ради.

4.3. Готує та розміщує на сайті обласної Ради у рубриці «Новини», а також на сторінках обласної Ради у соціальних мережах новини та інформаційні повідомлення про діяльність обласної Ради, голови обласної Ради, депутатів обласної Ради.

4.4 Збирає матеріали для підготовки інформаційних повідомлень, пресрелізів, які готуються управлінням.

4.5 Координує зв’язок із друкованими та електронними  засобами масової інформації області.

4.6 Здійснює підготовку пакетів документів для проведення акредитації журналістів засобів масової інформації.

4.7 За дорученням начальника управління здійснює підготовку документів стосовно організації роботи із засобами масової інформації, удосконалення роботи по інформуванню населення.

4.8 Здійснює вичитування та корегування текстів, що готує управління, усуває орфографічні, пунктуаційні, змістові, логічні, стилістичні помилки.

4.9 Здійснює моніторинг та  готує матеріали засобів масової інформації України та області, які висвітлюють питання, пов’язані з діяльністю обласної Ради та її голови.

4.10 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.11 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.12 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.13 Виконує інші завдання та доручення начальника управління.

4.14 На час відсутності завідуючого сектору виконує його обов’язки.

 

5. Сектор інформації та зв’язків зі ЗМІ

5.1 Організовує виконання доручень голови обласної Ради, першого заступника голови, заступників голови, керуючого справами, заступника керуючого справами, керівника управління.

5.2. Готує та розміщує на сайті обласної Ради у рубриці «Новини», а також на сторінках обласної Ради у соціальних мережах новини та інформаційні повідомлення про діяльність обласної Ради, голови обласної Ради, депутатів обласної Ради.

5.3 Здійснює вичитування та корегування текстів, що готує управління, усуває орфографічні, пунктуаційні, змістові, логічні, стилістичні помилки.

5.4 Збирає матеріали для підготовки інформаційних повідомлень, пресрелізів, які готуються управлінням.

5.5 Координує зв’язок із друкованими та електронними  засобами масової інформації області.

5.6 Здійснює моніторинг та  готує матеріали засобів масової інформації України та області, які висвітлюють питання, пов’язані з діяльністю обласної Ради та її голови.

5.7  Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.8 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.9 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.10 Виконує інші завдання та доручення начальника управління.

 

6. Відповідальність

Управління несе відповідальність за:

6.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

6.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

6.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01 Переглядів: 315

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація