28 вересня о 12.00 в сесійній залі обласної Ради (2 поверх) – відбудеться засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління з питань економіки, фінансів та бюджету Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань економіки, фінансів та бюджету

виконавчого апарату обласної Ради

 

Загальні положення

 

1.1 Управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Бюджетним кодексом України, іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою здійснення організаційного, аналітичного, інформаційного забезпечення діяльності обласної Ради з питань бюджету, фінансів та економіки, аналізу ефективності обласних програм, погодження фінансових планів обласних комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств і аналіз звітів про результатиїх виконання.

1.4Діяльність управління здійснюється у відповідності до плану роботи обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції працівників управління - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі: начальника управління, заступника начальника управління, завідувача сектора економіки, завідувача сектору фінансів та бюджету.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади начальника управління та працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління підпорядковується голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та  керуючому справами  виконавчого апарату обласної Ради.

1.10 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою,  а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.11 Управління, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділом виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

 

Основні завдання, обов’язки та права управління

 

2.1 Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної Ради, постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету та депутатів обласної Ради з питань бюджету, фінансів та економіки,  аналізу ефективності обласних програм,  фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств,  результатів їх виконання, а також надає консультативно- методичну допомогу місцевим радам з цих питань.

2.2 Бере участь у підготовці пропозицій до проєкту програми соціально-економічного розвитку області.

2.3 Вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету.

2.4 В межах своєї компетенції надає допомогу депутатам та постійним комісіям обласної Ради у здійсненні ними своїх повноважень. Готує депутатам обласної Ради довідково-інформаційні та інші матеріали з питань, віднесених до компетенції управління.

2.5 Готує пропозиції, висновки, рекомендації, проєкти рішень обласної Ради та відповідної постійної комісії, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції управління. Розробляє проєкти нормативно-правових актів (рішень та розпоряджень голови обласної Ради), проводить експертизу таких актів.

2.6 Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради, обласних програм та розпоряджень голови обласної Ради з питань фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку області, фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств.

2.7 Здійснює моніторинг та аналіз стану виконання заходів обласних програм, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

2.8 Організовує роботу щодо передачі субвенцій між місцевими бюджетами.

2.9 Спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та обласної державної адміністрації готує пропозиції про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили чинність, рішень обласної Ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради.

2.10 Перевіряє на відповідність вимогам законодавства проєкти рішень, розпоряджень голови обласної Ради та інших документів, що відносяться до компетенції управління і вносяться на розгляд обласної Ради, його виконавчого апарату, готує експертні висновки до проєктів, а також візує їх.

2.11 Проводить аналіз проєктів рішень, розпоряджень та інших документів з питань, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання та передає їх з відповідним висновком на розгляд постійної комісії обласної Ради.

2.12 Бере участь у засіданнях постійних комісій обласної Ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться за участю обласної Ради з питань, які відносяться до компетенції управління.

2.13 За дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради та керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад з питань, які відносяться до компетенції управління.

2.14Забезпечує супровід постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету.

2.15 Проводить попередній аналіз поданих проєктів рішень і передає їх з відповідним висновком на розгляд постійної комісії.

2.16 Здійснює фінансово-економічний аналіз та контроль за виконанням обласних програм, затверджених обласною Радою.

2.17 Вивчає проблематику з питань бюджету та фінансів, готує пропозиції щодо вдосконалення бюджетного законодавства.

2.18 Вивчає, узагальнює та впроваджує позитивний досвід роботи органів місцевого самоврядування щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного, цільового і раціонального витрачання бюджетних коштів.

2.19 Здійснює контроль за обов’язковим наданням обласними комунальними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, що входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, до обласної Ради на затвердження річних фінансових планів.

2.20 Надає пропозиції щодо затвердження зазначених фінансових планів  голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради, голові постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету.

2.21 Моніторить та контролює щоквартальне звітування обласними комунальними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, що входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області щодо виконання показників фінансових планів.

2.22 Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали з питань, що відносяться до компетенції управління.

2.23 Надає методичну допомогу районним, міським, сільським, селищним радам з питань, що стосуються компетенції управління.

2.24 Одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від обласної державної адміністрації, окремих обласних управлінь, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств (незалежно від форм власності та господарювання) з питань економіки, фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку області.

2.25 Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради забезпечує підготовку сесій обласної Ради, а також засідань постійних комісій обласної Ради, нарад та інших заходів.

2.26 За погодженням із керівництвом обласної Ради управління залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради до підготовки проєктів документів.

2.27 Організовує систематичний облік і зберігання нормативних документів, що належать до компетенції управління.

2.28 Забезпечує розгляд листів, скарг, звернень громадян з питань, віднесених до компетенції управління та готує відповідні пропозиції.

 Управління має право:

2.29 Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування документи, довідки, розрахунки, інші матеріали,  з питань, що відносяться  до компетенції управління, необхідних  для виконання покладених на нього завдань.

2.30 Інформувати голову обласної Ради, у разі покладення на управління виконання завдань та функцій, що не належать чи виходять за межі компетенції управління, а також у випадках ненадання інформації, необхідної для вирішення порушених питань.

 

Начальник управління

 

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує його виконання, бере участь у розробці плану роботи обласної ради та постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету.

3.3 Забезпечує супровід постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету.

3.4 Здійснює експертизу проєктів рішень, що вносяться на рогляд постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету, візує проєкти рішень.

3.5 Візує проєкти рішень до рогляду постійною комісією обласної Ради.

3.6. Візує прийняті обласною Радою рішення та кожну сторінку додатків до рішення із зазначенням прізвища.

3.7. Протягом 10 робочих днів після пленарного засідання, формує текст рішення обласної Ради, з врахуванням всіх прийнятих обласною Радою до нього змін і доповнень, візує рішення і кожну сторінку додатків до рішення (із зазначенням прізвища) та оприлюднює рішення на офіційному сайті обласної Ради.

3.8Забезпечує розроблення посадових інструкцій, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати їх роботи і  вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності управління. Сприяє підвищенню професійної кваліфікації працівників управління.

3.9 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради подання про приймання, переведення і звільнення працівників управління, заохочення чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, включення до кадрового резерву, надання відпусток тощо.

3.10 Забезпечує виконання працівниками управління розпоряджень та доручень голови обласної Ради, трудової та виконавчої дисципліни.

3.11. Забезпечує та відповідає за своєчасний розгляд заяв, листів та скарг громадян в управлінні з питань віднесених до компетенції управління.

3.12 Аналізує результати роботи управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.13 Надає  практичну  допомогу з питань, що належать до компетенції управління, депутатам обласної Ради, постійній комісії обласної Ради з питань з питань економіки, фінансів та бюджету.

3.14 Забезпечує виконання в управлінні вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим   відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.15 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.16 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.17Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ виконавчого апарату обласної Ради, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву.

3.18Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.19Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.20 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.21 На період тимчасової відсутності начальника управління виконання  його обов’язків аокладається на заступника начальника управління.

 

Сектор економіки

 

4.1 Забезпечує реалізацію політики економічного і соціального розвитку регіону шляхом проведення економічного аналізу діяльності галузей економіки області, окремих суб’єктів господарювання, що віднесені до спільної комунальної власності територіальних громад області.

4.2 Здійснює підготовку аналітичних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку області.

4.3 Готує пропозиції до проєкту програми соціально-економічного розвитку області та проєкту обласного бюджету.

4.4 Готує матеріали з економічних питань для здійснення супроводу  постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету.

4.5Вивчає, узагальнює та надає пропозиції щодо впровадження передового досвіду пошуку додаткових джерел наповнення доходної частини обласного бюджету.

4.6. Контролює подання обласними комунальними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, що входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад,  фінансових планів відповідно до нормативних актів та звітів про їх виконання.

4.7 Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали з питань, що відносяться до компетенції сектору та управління вцілому.

4.8 Надає методичну допомогу районним, міським, сільським, селищним радам з питань, що стосуються компетенції сектору та управління вцілому.

4.9 Одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від обласної державної адміністрації, окремих обласних управлінь, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств (незалежно від форм власності та господарювання) з питань економіки,  соціально-економічного розвитку області.

4.10 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.11Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.12 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.13 Забезпечує виконання інших доручень начальника та заступника начальника управління.

 

 

Сектору фінансів та бюджету

 

5.1 Забезпечує реалізацію бюджетної політики шляхом проведення  аналізу планування, виконання та звітності обласного бюджету.

5.2 Здійснює підготовку аналітичних матеріалів щодо бюджетних питань.

5.3 Готує пропозиції до проєкту обласного бюджету.

5.4 Вивчає проблематику з питань бюджету та фінансів, готує пропозиції щодо вдосконалення бюджетного законодавства.

5.5 Готує експертний висновок щодо проектів обласних програм на відповідність нормативним актам.

5.6 Здійснює моніторинг та оцінку результативності виконання обласних програм, затверджених обласною Радою, за результатами проведеної роботи готує  пропозиції.

5.7 Вивчає проблематику з бюджетних питань, узагальнює та надає пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

5.8 Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали з питань, що відносяться до компетенції сектору та управління вцілому.

5.9 Надає методичну допомогу районним, міським, сільським, селищним радам з питань, що стосуються компетенції сектору та управління вцілому.

5.10 Одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від обласної державної адміністрації, окремих обласних управлінь, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств (незалежно від форм власності та господарювання) з питань фінансів та бюджету.

5.11 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.12Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.13 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.14 Забезпечує виконання інших доручень начальника та заступника начальника управління.

 

Відповідальність

 

Управління несуть  відповідальність за:

6.1 Невчасне і неналежне виконання  завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням та посадовими іструкціями.

6.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

6.3Недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01 Переглядів: 275

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація