Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Управління фінансового забезпечення Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління фінансового забезпечення

виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

1.1 Управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради (надалі – управління) є структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою організації бухгалтерського обліку, забезпечення фінансово-господарської діяльності виконавчого апарату обласної Ради, здійснення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі:

- начальника управління;

- заступника начальника управління;

- завідувача сектору обліку та використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам;

- завідувача сектору економічного аналізу і планування;

- головного спеціаліста сектору економічного аналізу і планування.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Управління підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.11 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.12 Управління при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату обласної Ради, підприємствами, установами, організаціями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також з структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, іншими органами та організаціями.

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

Основними завданнями управління є:

2.1 Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності з дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

2.2  Складання кошторисів доходів і витрат та планів асигнувань виконавчого апарату обласної Ради, зведених кошторисів та планів асигнувань виконавчого апарату обласної Ради, як головного розпорядника бюджетних коштів.

2.3 Складання штатного розпису обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради.

2.4 Забезпечення своєчасного надання звітності обласної Ради до відповідних органів.

2.5 Організація обліку грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, що надходять до виконавчого апарату обласної Ради.

2.6 Своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом.

2.7 Ведення обліку виконання кошторису витрат, результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових, розрахункових операцій.

2.8 Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного надання на реєстрацію юридичних та фінансових зобов’язань виконавчого апарату обласної Ради, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірно та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.9 Здійснення контролю з дотримання порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів.

2.10 Проведення розрахунків по заробітній платі з робітниками виконавчого апарату обласної Ради, здійснення правильного нарахування платежів до бюджету.

2.11 Забезпечення своєчасного та повного перерахування податків і зборів до відповідних бюджетів.

2.12 Прийняття висновків від депутатів обласної Ради, щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області та перевірка пакету документів, що додається до нього.

2.13 Ведення реєстру висновків, отриманих від депутатів обласної Ради щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області.

2.14 Контроль за використанням коштів обласного бюджету, що передбачені на виплату грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області.

2.15 Формування списків за формою № 103 на поштове відділення для відправки грошової допомоги громадянам за їх місцем проживання.

2.16 Формування платіжних доручень та забезпечення їх подання до Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області.

2.17 Ведення обліку з використання коштів, передбачених кошторисом витрат обласної Ради та її виконавчого апарату по статті «Видатки на відрядження». Формування Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

2.18 Формування та подання звітності до Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області.

2.19 Проведення інвентаризації  грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів.

2.20 Проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності виконавчого апарату обласної Ради за даними бухгалтерського обліку і звітності.

2.21 Здійснення заходів щодо попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

2.22  Проведення роботи щодо забезпечення суворого виконання штатної, фінансової дисципліни, кошторисів витрат, законності списання з бухгалтерського балансу нестач, дебіторської та кредиторської заборгованості, збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачі їх до архіву у встановленому порядку.

2.23 Оприлюднення інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів в обсягах та у терміни, передбачені Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

2.24  Розробка проектів нормативно-правових актів (проектів рішень та розпоряджень обласної Ради), що стосуються бюджетних та інших фінансових питань діяльності обласної Ради, проведення експертизи таких актів.

2.25  Надання методичної допомоги працівникам виконавчого апарату обласної Ради, районним, міським, селищним та сільським радам щодо питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

2.26 Підготовка за дорученням керівництва обласної Ради проектів відповідей на запити з питань обліку та звітності, запитів на доступ до публічної інформації, звернень громадян.

2.27 Участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад.

2.28 Участь у розробці і виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи обласної Ради, рад нижчого рівня.

2.29  Участь у пленарних засіданнях обласної Ради, засіданнях її постійних комісій, а також заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування.

2.30 Інформування депутатів обласної Ради про надання грошової допомоги громадянам на електронну пошту депутата.

2.31 Здійснення контролю за нарахуванням коштів від орендної плати, нарахованої пені, приватизації об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

2.32 Опрацювання звітів установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області про перерахування коштів до загального фонду обласного бюджету, за встановленою формою;

2.33 Введення обліку надходжень коштів від орендної плати, нарахованої пені, приватизації об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на підставі виписок Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області за відповідним кодом бюджетної класифікації доходів  місцевого бюджету;

2.34 Підготовка інформації про розміри нарахованої орендної плати, пені, коштів від приватизації об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та наповнення дохідної частини загального фонду обласного бюджету в обумовлені терміни та за встановленою формою;

 

Управління має право:

2.35  За дорученням керівництва обласної Ради представляти виконавчий апарат обласної Ради у встановленому порядку з питань, що відносяться до компетенції управління, в органах державної влади, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

2.36  Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

2.37 Одержувати від структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради необхідні відомості, довідки, звіти та інші матеріали, а також пояснення до них.

2.38 Вносити пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності обласної Ради.

2.39 Приймати участь у проведенні інвентаризацій майна підприємств, установ, закладів, організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

2.40 Застосовувати у роботі прогресивні форми і методи бухгалтерського обліку;

2.41 Здійснювати обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату;

2.42 Спільно з відділом інформаційних технологій виконавчого апарату обласної Ради використовувати програмні засоби з метою отримання оперативної інформації щодо нарахованої орендної плати, надходженням коштів та заборгованості по перерахуванню;

2.43 Проводити інвентаризацію об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, що знаходяться на балансі обласної Ради.

 

3. Начальник управління

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує її виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати їх роботи і  вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності управління. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників управління.

3.4 Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності з дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

3.5 Складає кошториси доходів і витрат та планів асигнувань виконавчого апарату обласної Ради, зведені кошториси та плани асигнувань виконавчого апарату обласної Ради, як головного розпорядника бюджетних коштів.

3.6 Складає штатний розпис обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради.

3.7 Забезпечує своєчасне надання звітності виконавчого апарату обласної Ради до відповідних органів.

3.8 Веде облік виконання кошторису витрат, результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових, розрахункових операцій, здійснює контроль за їх законністю, своєчасністю і правильністю.

3.9 Забезпечує своєчасне та повне перерахування податків і зборів до відповідних бюджетів.

3.10 Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті на облік бюджетних зобов’язань, своєчасного надання на реєстрацію юридичних та фінансових зобов’язань виконавчого апарату обласної Ради до ГУ Державної казначейської служби України у Вінницькій області, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірне та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

3.11 Проводить економічний аналіз фінансово-господарської діяльності виконавчого апарату обласної Ради за даними бухгалтерського обліку і звітності.

3.12 Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів.

3.13 Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог чинного законодавства України щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

3.14 Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, перспективних і поточних планів роботи обласної Ради та інших нормативно - правових актів, що стосуються питань фінансового, матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та її виконавчого апарату, майна спільної комунальної власності територіальних громад області, проводить їх експертизу.

3.15 Здійснює заходи щодо попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

3.16  Проводить заходи щодо забезпечення суворого виконання штатної, фінансової дисципліни, кошторисів витрат, законності списання з бухгалтерського балансу нестач, дебіторської та кредиторської заборгованості, збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачі їх до архіву у встановленому порядку.

3.17 Надає методичну допомогу працівникам виконавчого апарату обласної Ради, районним, міським, селищним та сільським радам щодо питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

3.18 За дорученням керівництва обласної Ради готує проекти відповідей на запити з питань обліку та звітності, запити на доступ до публічної інформації, звернень громадян.

3.19 Оприлюднює інформацію на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів в обсягах та у терміни, передбачені Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

3.20 Приймає участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад.

3.21 Приймає участь у розробці і виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи обласної Ради, рад нижчого рівня.

3.22  Приймає участь у пленарних засіданнях обласної Ради, засіданнях її постійних комісій, а також заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування.

3.23  Погоджує кандидатури працівників обласної Ради, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

3.24 Взаємодіє з аналогічними структурними підрозділами облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування міст та районів області.

3.25  Подає голові обласної Ради та заступникам голови обласної Ради пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності виконавчого апарату обласної Ради і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- визначення оптимальної структури відділу та чисельності його працівників;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності виконавчого апарату обласної Ради;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

- забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

3.26 Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням чинного законодавства України, інформує голову обласної Ради та заступників голови обласної Ради про встановлені факти порушення бюджетного законодавства України.

3.27  Не може отримувати за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

3.28  У разі отримання від голови обласної Ради чи заступників голови обласної Ради розпоряджень щодо вчинення дій, які суперечать чинному законодавству України, інформує у письмовій формі голову обласної Ради про неправомірність таких розпоряджень.

3.29 Забезпечує виконання в управлінні  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим   відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.30 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.31 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.32  Організація та координація діяльності начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Головним управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькій області шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, погодження призначення на посаду та звільнення з посади, проведення оцінки його діяльності.

3.33  Оцінка виконання начальником управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України.

3.34 Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.35 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.36 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

4. Заступник начальника управління

4.1 Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності з дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

4.2 Бере участь у складанні кошторисів доходів і витрат та планів асигнувань виконавчого апарату обласної Ради, зведених кошторисів та планів асигнувань виконавчого апарату обласної Ради як головного розпорядника бюджетних коштів.

4.3 Проводить облік грошових коштів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів, запасів, своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з їх рухом.

4.4 Здійснює нарахування заробітної плати працівникам виконавчого  апарату обласної Ради.

4.5 Здійснює своєчасне нарахування та перерахування податків і зборів.

4.6 Дотримується бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасно надає на реєстрацію юридичні та фінансові зобов’язання виконавчого апарату обласної Ради, здійснює платежі відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірно та у повному обсязі відображає операції у бухгалтерському обліку та звітності.

4.7 Формує  та подає звітність до Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області.

4.8 Бере участь у розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

4.9 Бере участь у проведенні інвентаризацій коштів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів та запасів.

4.10 Складає місячні, квартальні та річні звіти до органів Пенсійного фонду України, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Головного управління статистики, органів Державної фіскальної служби у Вінницькій області.

4.11 Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, перспективних і поточних планів роботи обласної Ради та інших нормативно - правових актів, що стосуються питань фінансового, матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та її виконавчого апарату, майна спільної комунальної власності територіальних громад області, проводить їх експертизу.

4.12 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.13 Оприлюднює інформацію на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів в обсягах та у терміни, передбачені Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

4.14 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.15 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.16 На період тимчасової відсутності начальника управління виконання його обов’язки.

 

5. Завідувач сектору та використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам

 

5.1 Приймає висновки від депутатів обласної Ради щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам Вінницької області та  перевіряє пакет документів, що додається до нього.

5.2 Веде реєстр висновків отриманих від депутатів обласної Ради щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам Вінницької області.

5.3 Здійснює контроль за використанням коштів обласного бюджету, що передбачені у видатках обласної Ради на виплату грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області.

5.4 Формує списки за формою № 103 на поштове відділення для відправки грошової допомоги громадянам за їх місцем проживання.

5.5 Формує платіжні доручення та забезпечує їх подання до Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, у повному обсязі відображає операції у бухгалтерському обліку та звітності. Формує та подає звітність до Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області.

5.6 Дотримується виконання бюджетного законодавства щодо взяття на облік в органах Державного казначейства юридичних та фінансових зобов’язань по коштах, передбачених в обласному бюджеті на утримання обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.7 Інформує депутатів обласної Ради про використання коштів з надання грошової допомоги громадянам.

5.8 Веде облік з використання коштів, передбачених кошторисом витрат обласної Ради та її виконавчого апарату по статті «Видатки на відрядження». Формування Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

5.9 Формує та подає звітність до Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області.

5.10 Бере участь у розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

5.11 Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, та інших нормативно - правових актів, що стосуються сектору обліку та використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам, проводить їх експертизу.

5.12 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.13 Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.14 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.15 Виконує інші доручення начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради.

 

6. Завідувач сектору економічного аналізу і планування

6.1 Здійснює контроль за нарахуванням коштів від орендної плати, нарахованої пені, приватизації об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

6.2 Опрацьовує звіти установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області  про перерахування коштів до загального фонду обласного бюджету, за встановленою формою;

6.3  Веде облік надходжень коштів від орендної плати, нарахованої пені, приватизації об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на підставі виписок Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області за відповідним кодом бюджетної класифікації доходів  місцевого бюджету;

6.4.Готує інформацію про розміри нарахованої орендної плати, пені, коштів від приватизації об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та наповнення дохідної частини загального фонду обласного бюджету в обумовлені терміни та за встановленою формою;

6.5 Приймає участь у проведенні інвентаризації майна підприємств, установ, закладів, організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

6.6 Застосовує у роботі прогресивні форми і методи бухгалтерського обліку, що стосуються компетенції сектору;

6.7 Спільно з відділом інформаційних технологій виконавчого апарату обласної Ради використовує програмні засоби з метою отримання оперативної інформації щодо нарахованої орендної плати, надходженням коштів та заборгованості по перерахуванню;

6.8 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

6.9 Взаємодіє з управлінням з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради, щодо об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, оренди та орендних відносин.

6.10 Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, та інших нормативно - правових актів, що стосуються сектору економічного аналізу і планування, проводить їх експертизу.

6.11 Дотримується  вимог Правил  внутрішнього трудового  розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради;

6.12 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

6.13 Виконує інші доручення начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради.

 

7. Головний спеціаліст сектору економічного аналізу і планування

7.1  Спільно із завідувачем сектору економічного аналізу і планування управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради здійснює контроль за нарахуванням коштів від орендної плати, нарахованої пені, приватизації об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

7.2 Опрацьовує звіти установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області про перерахування коштів до загального фонду обласного бюджету, за встановленою формою;

7.3 Веде облік надходжень коштів від орендної плати, нарахованої пені, приватизації об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на підставі виписок Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області за відповідним кодом бюджетної класифікації доходів  місцевого бюджету;

7.4 Спільно із завідувачем сектору економічного аналізу і планування управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради готує інформацію про розміри нарахованої орендної плати, пені, коштів від приватизації об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та наповнення дохідної частини загального фонду обласного бюджету в обумовлені терміни та за встановленою формою;

7.5  Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, та інших нормативно - правових актів, що стосуються сектору обліку, проводить їх експертизу.

7.6 Приймає участь у проведенні інвентаризації майна підприємств, установ, закладів, організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

7.7 Застосовує у роботі прогресивні форми і методи бухгалтерського обліку, що стосуються компетенції сектору;

7.8 Спільно з відділом інформаційних технологій виконавчого апарату обласної Ради використовує програмні засоби з метою отримання оперативної інформації щодо нарахованої орендної плати, надходженням коштів та заборгованості по перерахуванню;

7.9 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

2.10 Взаємодіє з управлінням з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради, щодо об’єктів  права спільної комунальної власності територіальних громад області, оренди та орендних відносин.

7.11 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку,які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради;

7.12 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки,пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради

7.13 Виконує інші доручення начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради та завідувача сектору економічного аналізу і планування управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної ради.

 

8. Відповідальність

Управління несе відповідальність за:

8.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

8.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

8.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:02
Оновлено: 15 липня 2019 року, 17:30
Переглядів: 432

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація