Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

  • Вінницька обласна Рада оголосила конкурс  «Комфортні громади»

    Сьогодні, 20 січня, обласна Рада дала старт конкурсу «Комфортні громади». Конкурс відбиратиме проєкти розвитку територіальних громад Вінниччини, і в подальшому реалізація прєктів-переможців фінансуватиметься за кошти обласного бюджету, бюджетів громад та з інших залучених джерел. – На завершальному етапі децентралізації на ....

  • Міст Ямпіль-Косеуць будуватимуть

    Питання будівництва мосту «Ямпіль-Косеуць» підняли, зокрема, на зустрічі Президента України Володимира Зеленського і новообраної Президентки Молдови Майї Санду, яка відбулася 12 січня. Будівництво цього мосту є надзвичайно важливим для Вінницької області, яка межує з Молдовою. Для України і Молдови – це стратегічний інфраструктурн ....

  • Вячеслав Соколовий: «Кожен житель навіть найвіддаленішого населеного пункту має отримувати якісні адміністративні, медичні та освітні послуги»

    Розпочалось засідання першої Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради 8 скликання. Обговорюють сьогодні питання організації та діяльності новообраних органів місцевого самоврядування територіальних громад і районів області. Роботу Координаційної ради розпочав голова обласної Ради Вячеслав Соколовий. Він при ....

Управління фінансового забезпечення Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління фінансового забезпечення

виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

1.1 Управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради (надалі – управління) є структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами  Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою організації бухгалтерського обліку, забезпечення фінансово-господарської діяльності виконавчого апарату обласної Ради, здійснення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура та чисельність управління затверджуються рішенням обласної Ради у складі виконавчого апарату обласної Ради.

1.7 До складу управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради входять такі посади:

- начальник управління;

- заступник начальника управління;

- завідувач сектору обліку та використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам;

- завідувач сектору економічного аналізу і планування;

- головний спеціаліст сектору економічного аналізу і планування.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Управління підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.11 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.12 Управління при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату обласної Ради, підприємствами, установами, організаціями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також з структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, іншими органами та організаціями.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

 

Основними завданнями управління є:

 

2.1 Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату та складення звітності.
2.2 Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
2.3 Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних  зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
2.4 Забезпечення складання кошторису доходів та видатків  обласної Ради та її виконавчого апарату.
2.5 Забезпечення складання штатного розпису обласної Ради та її виконавчого апарату.
2.6 Забезпечення складання паспорту бюджетної програми обласної Ради та її виконавчого апарату за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, звіту про його виконання.

2.7 Організація обліку грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та здача їх до архіву.

2.8 Складання бюджетного запиту апарату обласної Ради та її виконавчого апарату.

2.9 Надання оперативної інформації з питань, які належать до компетенції Відділу.

2.10. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітністі, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.

2.11 Здійснення своєчасного та правильного оформлення бухгалтерських документів з використання фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших платежів.

2.12 Дотримання встановлених правил та термінів проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань, в межах компетенції.

2.13 Здійснення контролю стану погашення та списання кредиторської та дебіторської заборгованості.

2.14 Прийняття участі у розробленні, проведенні експертизи та складанні проектів нормативно-правових актів.

2.15 Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням  фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів. 
2.16 Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. 
2.17 Управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради відповідно до покладених завдань: 

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

2) Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітності з дотриманням бюджетного законодавства  та національних  положень  (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншу звітність в порядку,  встановленому законодавством; 

3) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності,  у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та  кредиторської  заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо  стягнення дебіторської та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства; 

4) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів  бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

5) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

6) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників.

7) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків,виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами  та підрозділами бюджетної установи,  що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

2.8. Управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради служба має право:

1) представляти установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції управління, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до управління структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради первинних  документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати  контроль за їх дотриманням;

3) одержувати від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) вносити пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності обласної Ради.

5) Приймати участь у проведенні інвентаризацій майна підприємств, установ, закладів, організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

6) Проводити інвентаризацію об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, що знаходяться на балансі обласної Ради.

 

3. Начальник управління

 

3.1 Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на управління.

3.2 Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

3.3 Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна.

3.4 Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.

3.5 Погоджує кандидатури працівників виконавчого апарату обласної Ради, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

3.6 Подає голові обласної Ради пропозиції щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

визначення оптимальної структури управління та чисельності її працівників;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління.

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

організації навчання працівників управління з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення управління нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

3.7 Підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

3.8 Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з   порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства,  та інформує   голову обласної Ради про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

3.9 Здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт,

придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів,  у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми  та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та  бюджетних установ, які їй підпорядковані;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня  фінансово-бюджетної дисципліни працівників управління;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи,  що  уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

3.10 Організовує та забезпечує складання бюджетних запитів, а також детальні розрахунки до них.

3.11 Організовує та забезпечує своєчасну розробку паспортів бюджетних програм, достовіpність і повноту інфоpмaції, що в них міститься.

3.12 Організовує та забезпечує складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм та проводить оцінку їх ефективності.

3.13 Складає кошториси доходів і витрат та планів асигнувань виконавчого апарату обласної Ради, зведені кошториси та плани асигнувань виконавчого апарату обласної Ради та зміни до них.

3.14 Складає штатний розпис обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради.

3.15 Забезпечує своєчасне надання звітності виконавчого апарату обласної Ради до відповідних органів.

3.16 Веде облік виконання кошторису витрат, результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових, розрахункових операцій, здійснює контроль за їх законністю, своєчасністю і правильністю.

3.17 Забезпечує своєчасне та повне перерахування податків і зборів до відповідних бюджетів.

3.18 Погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати,  встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

3.19 Начальник управління фінансового забезпечення виконавчого апарату у разі отримання від керівництва обласної Ради розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження,

3.20 Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням чинного законодавства України, інформує голову обласної Ради та заступників голови обласної Ради про встановлені факти порушення бюджетного законодавства України.

3.21  Не може отримувати за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

3.22 Забезпечує виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку згідно з порядком, затвердженим  відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.23 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.24 Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, перспективних і поточних планів роботи обласної Ради та інших нормативно - правових актів, що стосуються питань фінансового, матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та її виконавчого апарату, майна спільної комунальної власності територіальних громад області, проводить їх експертизу.

3.25 За дорученням керівництва обласної Ради готує проекти відповідей на запити з питань обліку та звітності, запити на доступ до публічної інформації, звернень громадян.

3.26 Оприлюднює інформацію на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів в обсягах та у терміни, передбачені Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

3.27 Приймає участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад.

3.28 Приймає участь у розробці і виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи обласної Ради, рад нижчого рівня.

3.29  Приймає участь у пленарних засіданнях обласної Ради, засіданнях її постійних комісій, а також заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування.

3.30 Взаємодіє з аналогічними структурними підрозділами облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування міст та районів області.

3.31 Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.32 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.33 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.34  Організація та координація діяльності начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Головним управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькій області шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, проведення оцінки його діяльності.

3.35  Оцінка виконання начальником управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України.

4. Заступник начальника управління

4.1 Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності з дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

4.2 Бере участь у складанні бюджетних запитів, а також детальних розрахунків до них.

4.3 Бере участь у розробці паспортів бюджетних програм.

4.4 Бере участь у складанні звітів про виконання паспортів бюджетних програм та проводить оцінку їх ефективності.

4.5 Бере участь у складанні кошторисів доходів і витрат та планів асигнувань виконавчого апарату обласної Ради, зведених кошторисів та планів асигнувань виконавчого апарату обласної Ради та змін до них.

4.6 Здійснює аналіз і контроль табелю обліку робочого часу працівників виконавчого апарату обласної Ради.

4.7 Приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі.

4.8 Формує до Фонду соціального страхування Заяву-розрахунок на здійснення фінансування для надання матеріального забезпечення працівникам виконавчого апарату обласної Ради у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та повідомлення про виплату коштів.

4.9 Здійснює нарахування заробітної плати працівникам виконавчого  апарату обласної Ради.

4.10 Здійснює своєчасне нарахування та перерахування податків і зборів.

4.11 Формує та подає звітність до Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області.

4.12 Бере участь у розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

4.13 Бере участь у проведенні інвентаризацій коштів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів та запасів.

4.14 Складає місячні, квартальні та річні звіти до органів Пенсійного фонду України, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Головного управління статистики, органів Державної фіскальної служби у Вінницькій області.

4.15 Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, перспективних і поточних планів роботи обласної Ради та інших нормативно - правових актів, що стосуються питань фінансового, матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та її виконавчого апарату, майна спільної комунальної власності територіальних громад області, проводить їх експертизу.

4.16 Забезпечує виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку згідно з порядком, затвердженим  відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

4.17 Здійснює обробку персональних даних працівників обласної Ради та її виконавчого апарату та осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.18 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.19 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.20  На період тимчасової відсутності начальника управління виконання його обов’язки.

4.21 Виконує інші доручення начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради.

4.22 В разі відсутності начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради виконує його обов’язки.

 

5. Завідувач сектору обліку та використання коштів

обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам

 

5.1 Приймає висновки від депутатів обласної Ради щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам Вінницької області та  перевіряє пакет документів, що додається до нього.

5.2 Веде реєстр висновків отриманих від депутатів обласної Ради щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам Вінницької області.

5.3 Здійснює контроль за використанням коштів обласного бюджету, що передбачені у видатках обласної Ради на виплату грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області.

5.4 Формує списки за формою № 103 на поштове відділення для відправки грошової допомоги громадянам за їх місцем проживання.

5.5 Дотримується виконання бюджетного законодавства щодо взяття на облік в органах Державного казначейства юридичних та фінансових зобов’язань по коштах, що передбачені у видатках обласної Ради на виплату грошової допомоги громадянам.

5.6 Формує платіжні доручення для перерахування коштів громадянам на поштове відділення та забезпечує їх подання до Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, відображає операції у бухгалтерському обліку та звітності.

5.7. Формує та подає звітність до Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області.

5.8 Інформує депутатів обласної Ради про використання коштів з надання грошової допомоги громадянам.

5.9 Робить заявки на фінансування видатків, що передбачені у видатках обласної Ради на виплату грошової допомоги громадянам.

5.10 Відповідно до Лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, виданої Департаментом фінансів облдержадміністрації складає кошториси доходів і витрат, плани асигнувань, зведені кошториси та плани асигнувань виконавчого апарату обласної Ради, вносить зміни до них.

5.11 Формує місячні звіти про заборгованість за бюджетними коштами (Форма 7 м) , та подає звітність до Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області.

5.12 Бере участь у складанні квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності.

5.13 Бере участь у складанні бюджетних запитів, а також детальних розрахунків до них.

5.14 Бере участь розробці паспортів бюджетних програм.

5.15 Бере участь у складанні звітів про виконання паспортів бюджетних програм та проведенні оцінки їх ефективності.

5.16 Забезпечує підготовку документів до поточного зберігання в підрозділі протягом визначеного строку.

5.17 Бере участь у розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

5.18 Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, та інших нормативно - правових актів, що стосуються сектору обліку та використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам, проводить їх експертизу.

5.19 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.20  Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.21 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.22 Виконує інші доручення начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради.

5.23 В разі відсутності заступника начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради виконує його обов’язки.

 

6. Завідувач сектору економічного аналізу і планування

 

6.1 Проводить облік, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів, запасів.

6.2 Своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з їх рухом основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів, запасів.

6.3 Формує Накопичувальні відомості:

- за розрахунками з дебіторами;

- за розрахунками з кредиторами;

- про вибуття та переміщення необоротних активів;

- про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних  предметів;

- відомість витрачання виробничих запасів.

6.4 Бере участь в інвентаризації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів, запасів.

6.5 Веде облік з використання коштів, передбачених кошторисом витрат обласної Ради та її виконавчого апарату по статті «Видатки на відрядження»

6.6 Своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані витратами обласної Ради та її виконавчого апарату по статті «Видатки на відрядження».

6.7 Формує Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

6.8 Готує дані для фінансової звітності. Оформляє періодичні звіти, що грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

6.9 Бере участь у складанні квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності.

6.10 Бере участь у складанні бюджетних запитів, а також детальних розрахунків до них.

6.11 Бере участь розробці паспортів бюджетних програм.

6.12 Бере участь у складанні звітів про виконання паспортів бюджетних програм та проведенні оцінки їх ефективності.

6.13 Забезпечує підготовку документів до поточного зберігання в підрозділі протягом визначеного строку.

6.14 Бере участь у складанні балансу підприємства.

6.15 Забезпечує підготовку документів до поточного зберігання в підрозділі протягом визначеного строку.

6.16 Застосовує у роботі прогресивні форми і методи бухгалтерського обліку, що стосуються компетенції сектору;

6.17 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

6.18 Взаємодіє з управлінням з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради, щодо об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, оренди та орендних відносин.

6.19 Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, та інших нормативно - правових актів, що стосуються сектору економічного аналізу і планування, проводить їх експертизу.

6.20 Дотримується  вимог Правил  внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

6.21 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

6.22 Виконує інші доручення начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради.

6.23 В разі відсутності завідувача сектору обліку  та використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради виконує його обов’язки.

 

7. Головний спеціаліст сектору економічного аналізу і планування

 

7.1 Опрацьовує первинні документи (укладені договори, накладні, акти виконаних робіт) для перерахування коштів за придбання товарів та послуг.

7.2 Дотримується бюджетного законодавства при взятті бюджетних юридичних та фінансових зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

7.3 Формує платіжні доручення, забезпечує їх подання до Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

7.4 Формує платіжні доручення для перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних органів, забезпечує їх подання до Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області

7.5  Робить заявки на фінансування видатків, передбачених на утримання обласної Ради та її виконавчого апарату, слідкує за використанням бюджетних коштів в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації, подає їх до Департаменту фінансів облдержадміністрації.

7.6 Своєчасно та у повному обсязі відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані із взяттям юридичних та фінансових зобов’язань, формування платіжних доручень

7.7  Формує Накопичувальну відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України.

.8 Забезпечує підготовку документів до поточного зберігання в підрозділі протягом визначеного строку.

7.9 Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, та інших нормативно - правових актів, що стосуються сектору обліку, проводить їх експертизу.

7.10 Застосовує у роботі прогресивні форми і методи бухгалтерського обліку, що стосуються компетенції сектору;

7.11  Бере участь у складанні балансу підприємства.

7.12 Взаємодіє з управлінням з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради, щодо об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, оренди та орендних відносин.

7.13 Забезпечує виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку згідно з порядком, затвердженим  відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

7.14 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

7.15  Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради;

7.16 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради

7.17 Виконує інші доручення начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради.

7.18 В разі відсутності завідувача сектору економічного аналізу і планування управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради виконує його обов’язки.

 

8. Відповідальність

 

Управління несе відповідальність за:

 

8.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

8.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

8.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

 

__________________________

Створено: 5 травня 2015 року, 17:02 Переглядів: 340

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація