28 вересня о 12.00 в сесійній залі обласної Ради (2 поверх) – відбудеться засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління фінансового забезпечення Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління фінансового забезпечення

виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

1.1 Управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради (надалі – управління) є структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», Кодексом законів про працю України», указами Президента України та постановами Верховної Ради України, постановами  Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  фінансів України, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями обласної Ради, Регламентом обласної Ради 8 скликання, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою організації бухгалтерського обліку, забезпечення фінансово-господарської діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, здійснення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура та чисельність управління затверджуються рішенням обласної Ради у складі виконавчого апарату обласної Ради.

1.7 До складу  управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради входять такі посади:

- начальник управління;

- заступник начальника управління;

- завідувач сектору обліку та використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам;

- завідувач сектору планування;

- завідувач сектору з питань бухгалтерського обліку.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Управління підпорядковується голові обласної Ради, першому  заступнику, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.11 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.12 Управління при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату обласної Ради, підприємствами, установами, організаціями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також з структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, іншими органами та організаціями.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

Основними завданнями управління є:

2.1 Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату та складення звітності.

2.2 Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації  про  господарські операції  і результати діяльності, необхідної для оперативного  управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3 Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.4 Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.5 Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській   діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.6 Забезпечення складання бюджетних запитів апарату обласної Ради та її виконавчого апарату за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

2.7 Забезпечення складання паспортів бюджетних програми обласної Ради та її виконавчого апарату за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, звітів про їх виконання.

2.8 Забезпечення складання кошторису доходів, видатків обласної Ради та її виконавчого апарату.

2.9 Забезпечення складання штатного розпису обласної Ради та її виконавчого апарату.

2.10 Організація обліку грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та здача їх до архіву.

2.11 Надання оперативної інформації з питань, які належать до компетенції відділу.

2.12 Прийняття участі у розробленні, проведенні експертизи та складанні проектів нормативно-правових актів.

2.13 Опрацювання висновків від депутатів обласної Ради щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам Вінницької області та  перевіряє пакет документів, що додається до нього.

2.14 Ведення реєстру висновків отриманих від депутатів обласної Ради щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам Вінницької області.

2.15 Здійснення контролю за використанням коштів обласного бюджету, що передбачені у видатках обласної Ради на виплату грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області.

2.16 Формування списків на поштове відділення для відправки грошової допомоги громадянам за їх місцем проживання.

2.17 Управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради відповідно до покладених завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

2) здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

3) своєчасно подає звітність;

4) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

5) забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей,  грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

6) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості,  розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

7) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до  реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій  та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи,  результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

8) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

9) здійснює заходи  щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під  час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами  бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

2.18 Управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради має право:

1) представляти установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції управління, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до управління структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради первинних  документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати  контроль за їх дотриманням;

3) одержувати від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) вносити пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності обласної Ради.

5) проводити інвентаризацію об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, що знаходяться на балансі обласної Ради.

 

3. Начальник управління

3.1 Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на управління.

3.2 Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

3.3 Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна.

3.4 Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.

3.5 Погоджує кандидатури працівників виконавчого апарату обласної Ради, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

3.6 Подає голові обласної Ради пропозиції щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

визначення оптимальної структури управління та чисельності її працівників;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління.

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

організації навчання працівників управління з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення управління нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

3.7 Підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

3.8 Здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів,  у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми  та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та  бюджетних установ, які їй підпорядковані;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня  фінансово-бюджетної дисципліни працівників управління;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи,  що  уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

3.9 Погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати,  встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

3.10 Начальник управління фінансового забезпечення виконавчого апарату у разі отримання від керівництва обласної Ради розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження.

3.11 Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням чинного законодавства України, інформує голову обласної Ради та заступників голови обласної Ради про встановлені факти порушення бюджетного законодавства України.

3.12 Забезпечує виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку згідно з порядком, затвердженим  відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради;

публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації;

наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.13 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.14 Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, перспективних і поточних планів роботи обласної Ради та інших нормативно - правових актів, що стосуються питань фінансового, матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та її виконавчого апарату, проводить їх експертизу.

3.15 За дорученням керівництва обласної Ради готує проекти відповідей на запити з питань обліку та звітності, запити на доступ до публічної інформації, звернень громадян.

3.16 Приймає участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад.

3.17  Приймає участь у пленарних засіданнях обласної Ради, засіданнях її постійних комісій, а також заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування.

3.18 Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.19 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.20 В разі тимчасової відсутності начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається  на заступника начальника управління.

 

4. Сектор обліку та використання коштів

обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам

Основними завданнями сектору є:

4.1 Опрацювання висновків від депутатів обласної Ради щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам Вінницької області та  перевіряє пакет документів, що додається до нього.

4.2 Ведення реєстру висновків отриманих від депутатів обласної Ради щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам Вінницької області.

4.3 Здійснення контролю за використанням коштів обласного бюджету, що передбачені у видатках обласної Ради на виплату грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області.

4.4 Формування списків на поштове відділення для відправки грошової допомоги громадянам за їх місцем проживання.

4.5 Дотримання бюджетного законодавства при взятті на облік в органах Державного казначейства юридичних та фінансових зобов’язань коштів, що передбачені у видатках обласної Ради на виплату грошової допомоги.

4.6 Інформування депутатів обласної Ради про використання коштів з надання грошової допомоги громадянам.

4.7 Подання звітності до Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області.

4.8 Формування та подання місячної звітності про заборгованість за бюджетними коштами (Форма 7 м) до головного управління Державної  казначейської служби України у Вінницькій області.

4.9 Прийняття участі у складанні квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності.

4.10 Оформлення та передача оброблених первинних документів, що стосуються сектору,  до архіву.

4.11 Надання оперативної інформації з питань, які належать до компетенції Сектору.

4.12 Прийняття участі у розробленні, проведенні експертизи та складанні проектів нормативно-правових актів.

4.13 Здійснення обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.14  Дотримання  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.15 Дотримання вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.16 Виконання інших доручень начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради.

 

5. Сектору планування

Основними завданнями сектору планування є:

5.1 Забезпечення складання бюджетних запитів апарату обласної Ради та її виконавчого апарату за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

5.2 Забезпечення складання паспортів бюджетних програми обласної Ради та її виконавчого апарату за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, звітів про їх виконання.

5.3 Забезпечення складання звітів про виконання паспортів бюджетних програми обласної Ради та її виконавчого апарату за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

5.4 Забезпечення складання кошторису доходів та видатків обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.5 Проведення обліку, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів, запасів.

5.6 Своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів, запасів.

5.7 Прийняття участі у складанні квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності.

5.8 Оформлення та передача оброблених первинних документів, що стосуються сектору до архіву.

5.9 Надання оперативної інформації з питань, які належать до компетенції сектору.

5.10 Застосування у роботі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, що стосуються компетенції сектору;

5.11 Надання оперативної інформації з питань, які належать до компетенції Сектору.

5.10 Прийняття участі у розробленні, проведенні експертизи та складанні проектів нормативно-правових актів.

5.11 Здійснення обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.12  Дотримання  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.13 Дотримання вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.14 Виконання інших доручень начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради.

 

6. Сектор з питань бухгалтерського обліку

Основними завданнями сектору є:

6.1 Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату та складення звітності.

6.2 Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації  про  господарські операції  і результати діяльності,необхідної для оперативного  управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

6.3 Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

6.4 Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській   діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

6.5 Опрацювання первинних документів (укладені договори, накладні, акти виконаних робіт) для перерахування коштів за придбання товарів та послуг.

6.6 Дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних юридичних та фінансових зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

6.7  Формування платіжних доручень для перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних органів, забезпечує їх подання до Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області

6.8  Ведення  заявок на фінансування видатків, передбачених на утримання обласної Ради та її виконавчого апарату, слідкує за використанням бюджетних коштів в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації, подає їх до Департаменту фінансів облдержадміністрації.

6.9 Формування Накопичувальної відомості руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України.

6.10 Забезпечення підготовки документів до поточного зберігання в підрозділі протягом визначеного строку.

6.11 Застосування у роботі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, що стосуються компетенції сектору;

6.12 Надання оперативної інформації з питань, які належать до компетенції Сектору.

6.13 Прийняття участі у розробленні, проведенні експертизи та складанні проектів нормативно-правових актів.

6.14 Здійснення обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

6.15  Дотримання  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

6.16 Дотримання вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

6.17 Виконання інших доручень начальника управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради.

 

7. Відповідальність

Управління несе відповідальність за:

7.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

7.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

7.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:02 Переглядів: 258

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація