Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління фінансового забезпечення Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління фінансового забезпечення 
виконавчого апарату обласної Ради

Основними завданнями управління є:
1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату та складення звітності.
2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації  про  господарські операції  і результати діяльності, необхідної для оперативного  управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів. 
5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській   діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. 
6. Забезпечення складання бюджетних запитів апарату обласної Ради та її виконавчого апарату за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
7. Забезпечення складання паспортів бюджетних програми обласної Ради та її виконавчого апарату за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, звітів про їх виконання.
8. Забезпечення складання кошторису доходів, видатків обласної Ради та її виконавчого апарату.
9. Забезпечення складання штатного розпису обласної Ради та її виконавчого апарату.
10. Організація обліку грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та здача їх до архіву.
11. Надання оперативної інформації з питань, які належать до компетенції відділу.
12. Прийняття участі у розробленні, проведенні експертизи та складанні проектів нормативно-правових актів.
13. Опрацювання висновків від депутатів обласної Ради щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам Вінницької області та  перевіряє пакет документів, що додається до нього.
14. Ведення реєстру висновків отриманих від депутатів обласної Ради щодо надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам Вінницької області.
15. Здійснення контролю за використанням коштів обласного бюджету, що передбачені у видатках обласної Ради на виплату грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області. 
16. Формування списків на поштове відділення для відправки грошової допомоги громадянам за їх місцем проживання.
17. Управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради відповідно до покладених завдань: 
1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
2) здійснює поточний контроль за: 
дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; 
правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи; 
3) своєчасно подає звітність; 
4) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів; 
5) забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо: 
використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; 
інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей,  грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу; 
6) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості,  розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства; 
7) забезпечує: 
дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; 
достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до  реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань; 
повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування; 
зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій  та складення звітності, а також звітності; 
користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи,  результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
8) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів; 
9) здійснює заходи  щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під  час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами  бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства. 
18. Управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради має право:
1) представляти установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції управління, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до управління структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради первинних  документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати  контроль за їх дотриманням;
3) одержувати від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них; 
4) вносити пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності обласної Ради.
5) проводити інвентаризацію об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, що знаходяться на балансі обласної Ради.

_______________________
 

Створено: 5 травня 2015 року, 17:02

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація