Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

  • Вінницька обласна Рада оголосила конкурс  «Комфортні громади»

    Сьогодні, 20 січня, обласна Рада дала старт конкурсу «Комфортні громади». Конкурс відбиратиме проєкти розвитку територіальних громад Вінниччини, і в подальшому реалізація прєктів-переможців фінансуватиметься за кошти обласного бюджету, бюджетів громад та з інших залучених джерел. – На завершальному етапі децентралізації на ....

  • Міст Ямпіль-Косеуць будуватимуть

    Питання будівництва мосту «Ямпіль-Косеуць» підняли, зокрема, на зустрічі Президента України Володимира Зеленського і новообраної Президентки Молдови Майї Санду, яка відбулася 12 січня. Будівництво цього мосту є надзвичайно важливим для Вінницької області, яка межує з Молдовою. Для України і Молдови – це стратегічний інфраструктурн ....

  • Вячеслав Соколовий: «Кожен житель навіть найвіддаленішого населеного пункту має отримувати якісні адміністративні, медичні та освітні послуги»

    Розпочалось засідання першої Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради 8 скликання. Обговорюють сьогодні питання організації та діяльності новообраних органів місцевого самоврядування територіальних громад і районів області. Роботу Координаційної ради розпочав голова обласної Ради Вячеслав Соколовий. Він при ....

Управління організаційного забезпечення діяльності Ради та зв’язків з органами місцевого самоврядування Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління організаційного забезпечення діяльності Ради

та зв’язків з органами місцевого самоврядування

виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

 

1.1 Управління організаційного забезпечення діяльності Ради та зв’язків з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної Ради (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою організаційного та методичного забезпечення діяльності обласної Ради та її органів, здійснення обласною Радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та виконавчої влади, надання методичної та практичної допомоги працівникам органів місцевого самоврядування.

1.4 Робота управління планується відповідно до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі: заступника керуючого справами - начальника управління, двох заступників начальника управління, завідувача  сектору методичної роботи, завідувача сектору по зв’язках з органами місцевого самоврядування, завідувача сектору по роботі з депутатами, завідувача сектору планування та зв’язків з громадськістю.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює заступник керуючого справами - начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, транспортом для виконання службових обов'язків, комп'ютерами та оргтехнікою, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.11 Управління підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.12 Управління при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, департаментами, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами  облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами, організаціями.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

 

Основними завданнями управління є:

2.1 Організаційне та методичне забезпечення  діяльності обласної Ради.

2.2 Сприяння роботі постійних комісій обласної Ради, надання допомоги у здійсненні ними своїх повноважень, підготовці проектів рішень обласної Ради та інших нормативно-правових актів для розгляду на засіданнях постійних комісій обласної Ради та сесій обласної Ради.

2.3 Організація підготовки пленарних засідань сесій обласної Ради, президій, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради та матеріалів, що вносяться на їх розгляд.

2.4 Забезпечення організаційних заходів з підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів; всеукраїнських і місцевих референдумів.

2.5 Надання методичної та практичної допомоги органам та посадовим особам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції управління.2.6 Сприяння забезпеченню гласності в роботі обласної Ради.

2.7 Організація навчання депутатів обласної Ради.

2.8 Сприяння проведенню навчання посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

2.9 Сприяння здійсненню обласною Радою, її виконавчим апаратом взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади. 

2.10 Вивчення та поширення кращого досвіду діяльності органів місцевого самоврядування області, постійних комісій та депутатів місцевих рад, а також органів самоорганізації населення.

2.11 Надання методичної та консультативної допомоги постійним комісіям обласної Ради, створення необхідних умов для їх ефективної діяльності, сприяння залученню спеціалістів до підготовки відповідних проектів рішень, рекомендацій, висновків та пропозицій.

2.12 Надання  методичної і практичної допомоги депутатам обласної Ради у здійсненні ними своїх депутатських повноважень, участі у сесійній діяльності, роботі на виборчому окрузі під час депутатських днів.

2.14 Взаємодія з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надання їм необхідної методичної та практичної допомоги з питань, що належать до компетенції управління.

2.15  Підготовка довідок, звітів, інформацій, методичних матеріалів з питань роботи депутатів та управління, органів місцевого самоврядування.

2.16 Підготовка порядку проведення пленарного засідання сесії обласної Ради.

2.17 Підготовка проекту порядку денного пленарного засідання сесії обласної Ради.

2.18 Узагальнення пропозицій щодо  змін і доповнень до проектів рішень, які надійшли за результатами їх обговорення на засіданнях постійних комісій обласної Ради.

2.19 Формування та надсилання депутатам обласної Ради в електронному вигляді переліку питань та проектів рішень, які вносяться на розгляд пленарного засідання сесії обласної Ради.

2.20 Формування та надсилання депутатам обласної Ради в електронному вигляді проектів рішень, які оприлюднені на офіційному сайті обласної Ради станом на 1 число  кожного місяця.

2.21 Підготовка проектів планів роботи обласної Ради на рік, заходів на місяць, на тиждень.

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.22 Вивчає та узагальнює документи, які надходять до обласної Ради і відносяться до компетенції управління, за дорученням керівництва розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів таких актів, готує при необхідності аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, що надходять до управління і віднесені до його компетенції.

2.23 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради проекти планів, заходів, доповідних записок, інформацій з питань компетенції управління та забезпечує їх виконання.

2.24 За дорученням керівництва обласної Ради, здійснює перевірку фактів, які наведені у заявах, скаргах і зверненнях громадян, вносить пропозиції щодо їх вирішення.

2.25 Організовує проведення нарад та семінарів, забезпечує підвищення кваліфікації відповідних категорій керівників і працівників місцевих рад з питань, віднесених до компетенції управління.

2.26 Сприяє здійсненню контролю постійними комісіями за виконанням обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною Радою повноважень.

2.27 Сприяє постійним комісіям у здійсненні контролю за виконанням рішень обласної Ради, довгострокових програм, затверджених рішеннями  обласної Ради.

2.28 Розробляє та здійснює організаційно - технічні заходи щодо сприяння в підготовці та проведенні виборів депутатів місцевих рад; сільських, селищних, міських голів.

2.29 Взаємодіє з політичними партіями, рухами, об’єднаннями громадян в питаннях, віднесених до компетенції управління.

2.30 Здійснює формування документів, відповідно до номенклатури справ управління, та готує їх для передачі на зберігання до архіву обласної Ради.

2.31 Управління може здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями керівництва обласної Ради.

2.32 Управління має право:

- залучати спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших  підрозділів облдержадміністрації, обласних підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду депутатських звернень, депутатських запитів та питань, що належать до компетенції управління;

- подавати пропозиції в установленому порядку щодо отримання від департаментів, управлінь, відділів, інших підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, обласних органів міністерств та відомств, підприємств, організацій та установ документів, матеріалів і статистичних даних, необхідних для виконання покладених на управління завдань.

 

3. Заступник керуючого справами - начальник управління

 

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за належну організацію його роботи, своєчасне і якісне виконання планів роботи та покладених на управління завдань, за порядок і стан трудової дисципліни серед працівників управління.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує його виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками управління, аналізує результати їх роботи. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників управління.

3.4 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради пропозиції про призначення, переведення і звільнення працівників управління, заохочення і накладання стягнень.

3.5 Координує роботу працівників управління:

- з розроблення і здійснення організаційних заходів з підготовки і проведення засідань постійних комісій, президій та сесій обласної Ради, засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, громадських (депутатських) слухань, науково-практичних конференцій, круглих столів;

- з надання методичної та практичної допомоги постійним комісіям і депутатам обласної Ради в організації їх діяльності;

- з питань організаційного забезпечення виборів відповідно до законодавства.

3.6 За дорученнями голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, заступника керівника виконавчого апарату та керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради:

- організаційно забезпечує підготовку і проведення нарад;

- вивчає та узагальнює документи, які надходять до Ради і відносяться до компетенції управління;

- розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів таких актів, віднесених до компетенції управління;

- узагальнює, при необхідності, аналітичні, довідкові та інші  матеріали, що надходять до управління і віднесені до його компетенції;

- розглядає звернення громадян з питань, віднесених до компетенції управління;

- готує документи і матеріали, пов’язані з вирішенням питань адміністративно-територіального устрою області, ведення бази даних з цих питань;

- веде облік даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування області;

- сприяє створенню і діяльності робочих груп із спеціалістів відділів, управлінь, департаментів, інших підрозділів обласної державної адміністрації (за згодою) для вивчення питань і підготовки проектів розпоряджень голови обласної Ради та виконання інших його доручень з питань, віднесених до компетенції управління.

3.7 Взаємодіє з Управлінням по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України, а також з іншими управліннями, відділами виконавчого апарату обласної Ради та апаратом, департаментами, управліннями, відділами, іншими підрозділами облдержадміністрації.

3.8 Здійснює контроль за дотриманням в управлінні інструкції з діловодства.

3.9 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ управління, до управління з загальних питань для зберігання та передачі до державного архіву.

3.10  Забезпечує виконання в управлінні  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим   відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.11 Бере участь у нарадах, які проводяться керівництвом обласної Ради.

3.12 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.13 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.14 Має право :

- підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;

- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на оплату праці залежно від посади, яку займає, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;

- на безпечні та необхідні  для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

- отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію, безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування  безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо неї;

- захищати свої законні права та інтереси у органах державної влади, органах місцевого самоврядування та у судовому порядку.

3.15 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.16 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.17 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.18 Виконує обов’язки керуючого справами виконавчого апарату обласної  Ради у разі його відсутності.

3.19 На період тимчасової відсутності заступника керуючого справами - начальника управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника управління.

 

4. Заступники начальника управління

 

4.1 Забезпечують організаційну підготовку сесій та засідань президій обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, семінарів, нарад та інших заходів, передбачених поточними та перспективними планами, з питань, віднесених до компетенції управління, згідно з планом, погодженим начальником управління та керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

4.2 Надають методичну та практичну допомогу постійним комісіям обласної Ради з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр, з питань регулювання комунальної власності та приватизації, з питань розвитку промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики, з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини у своєчасній підготовці проектів рішень для розгляду їх на засіданнях постійних комісій, засіданнях президії та сесіях обласної Ради, забезпечують комісії необхідним інформаційно-аналітичним матеріалом, допомагають у веденні документації та організації їх роботи.

4.3 Співпрацюють з департаментами, управліннями та відділами обласної державної адміністрації, іншими обласними підрозділами; органами місцевого самоврядування області, організаціями та установами у питаннях одержання від них інформацій, документів, аналітичних та статистичних даних, необхідних для підготовки рішень, що приймаються на сесії обласної Ради.

4.4 Опрацьовують  документи, які надходять до Ради і відносяться до компетенції управління, готують статистичні звіти, при необхідності аналітичні, довідкові та інші матеріали, розробляють проекти нормативно-правових актів та проводять експертизу проектів таких актів, що надходять до Управління і віднесені до його компетенції.

4.5 Готують матеріали для розгляду питань на пленарних засіданнях сесій обласної Ради, президій, постійних комісій; засіданнях Координаційних рад, нарадах, зустрічах.

4.6 Координують роботу постійних комісій обласної Ради та організовують навчання їх голів, заступників голів та секретарів, сприяють проведенню спільних засідань постійних комісій обласної Ради та міських, селищних, сільських рад.

4.7 Готують для затвердження перелік заходів з виконання пропозицій, зауважень, висловлених депутатами на сесіях обласної Ради, засіданнях постійних комісій і президії, на навчаннях депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Контролюють їх виконання.

4.8 За дорученням керівництва, розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян з питань роботи органів місцевого самоврядування.

4.9 Відповідають за підготовку наборів даних та паспортів наборів даних для їх оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

4.10 Відповідають за підготовку та передачу публічної  інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації.

4.11 Здійснюють обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.12 Виконують інші доручення голови обласної Ради, заступників голови обласної ради, заступника керівника виконавчого апарату, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради та начальника управління.

4.13 Дотримуються вимог Інструкції з діловодства в обласній Раді та її виконавчому апараті.

4.14 Забезпечують своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ управління, в архів обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву.

4.15 Дотримуються вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.16 Дотримуються вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.17 Виконують інші завдання за дорученням заступника керуючого справами - начальника управління.

 

5. Завідувачі секторів управління

 

5.1 Забезпечують підготовку сесій та засідань президій обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, громадських (депутатських) слухань, спільних засідань постійних комісій обласної Ради, семінарів, нарад та інших заходів, передбачених поточними та перспективними планами обласної Ради, з питань, віднесених до компетенції управління.

5.2 Надають методичну та практичну допомогу постійним комісіям обласної Ради у плануванні роботи та своєчасній підготовці проектів рішень для розгляду їх на засіданнях постійних комісій, президії та сесіях обласної Ради, забезпечують комісії необхідним інформаційно-аналітичним матеріалом, допомагають у веденні документації та організації їх роботи.

5.3 За дорученням керівництва, за погодженням з головами постійних комісій та відповідно до Регламенту обласної Ради, запрошують для участі в роботі комісій посадових осіб, представників громадських організацій, вчених і спеціалістів, забезпечують матеріально-технічні умови проведення засідань комісій, організують підготовку необхідних інформаційних матеріалів.

5.4 Сприяють виконанню прийнятих рішень та довгострокових програм, надають допомогу постійним  комісіям у веденні документації.

5.5 Співпрацюють з відповідними департаментами, управліннями, відділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, організаціями та установами у питаннях одержання від них інформацій, документів, аналітичних та статистичних даних, необхідних для підготовки на сесії обласної Ради рішень та для виконання покладених на управління завдань.

5.6 Опрацьовують документи, які надходять до обласної Ради і відносяться до компетенції управління, готують, при необхідності, аналітичні, довідкові та інші матеріали, розробляють проекти нормативно-правових актів та проводять експертизу проектів таких актів, що надходять до управління і віднесені до його компетенції. 

5.7 Готують матеріали для розгляду питань на пленарних засіданнях сесій обласної Ради, президій, постійних комісій; засіданнях Координаційних рад, нарадах, зустрічах.

5.8 Готують порядок ведення сесії обласної Ради.

5.9 Інформують керівництво обласної Ради про пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на засіданнях постійних комісій, та їх виконання. Готують заходи щодо їх реалізації. Здійснюють контроль за їх виконанням.

5.10 Вивчають і узагальнюють практику роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, постійних комісій, депутатів.

5.11 За дорученням керівництва, розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян з питань роботи органів місцевого самоврядування.

5.12 Відповідають за підготовку та передачу публічної  інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації.

5.13 Здійснюють обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.14 Виконують інші доручення голови обласної Ради, заступників  голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради, заступника керуючого справами - начальника управління. 

5.15 Дотримуються вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.16 Дотримуються вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.17 Виконують інші завдання за дорученням начальника управління.

 

6. Відповідальність

 

Управління несе відповідальність за:

6.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

6.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

6.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01 Переглядів: 417

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація