28 вересня о 12.00 в сесійній залі обласної Ради (2 поверх) – відбудеться засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління з питань підготовки сесій Роздрукувати

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань підготовки сесій обласної Радивиконавчого апарату обласної Ради

1. Загальні положення

1.1 Управління з з питань підготовки сесій обласної Радивиконавчого апарату обласної Ради (далі - управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про звернення громадян”, “Про запобігання корупції”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних” та іншими чинними законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, Положенням про виконавчий апарат обласної Ради, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, а також цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою забезпечення сесійної діяльності обласної Ради.

1.4 Робота управління планується відповідно до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі: заступника керуючого справами -начальника управління,заступника начальника управління; начальника відділу по роботі з депутатами.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління підпорядковується голові обласної Ради, першому заступнику, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.10 Управління, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, апаратом, департаментами та управліннями облдержадміністрації, з виконавчими апаратами районних, міських (міст обласного значення) рад, а також з обласними установами та організаціями.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

Основними завданнями управління є:

2.1Організація підготовки пленарних засідань сесій обласної Ради та матеріалів, що вносяться на їх розгляд.

2.2 Забезпечення протоколювання, за допомогою програмно-технічного комплексу електронної системи голосування «Рада-В», пленарних засідань сесій обласної Ради.

2.3Забезпечення роботи пленарних засідань сесій обласної Ради.

2.4Підготовка за дорученням голови обласної Ради, першого заступника,заступників голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради, спільно з іншими управліннями та відділами обласної Ради, проєктів рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, довідок, інших документів з питань, що входять до компетенції управління.

2.5 Забезпечення інформаційного наповнення відповідних розділів офіційного вебсайту обласної Ради, Єдиного державного вебпорталу відкритих даних та системи обліку публічної інформації відповідно до порядку, затвердженого розпорядженням голови обласної Ради.

2.6Підготовка порядку проведення пленарного засідання сесії обласної Ради.

2.7Підготовка проєкту порядку денного пленарного засідання сесії обласної Ради.

2.8Формування та надсилання депутатам обласної Ради в електронному вигляді переліку питань та проєктів рішень, які вносяться на розгляд пленарного засідання сесії обласної Ради.

2.9  Відповідно до визначених завдань управління:

- вивчає та узагальнює документи, які надходять до обласної Ради і відносяться до компетенції управління, за дорученням керівництва розробляє проєкти нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів таких актів, готує при необхідності аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, що надходять до управління і віднесені до його компетенції.

- готує розпорядження про скликання сесії обласної Ради та перелік питань, який вноситься на розгляд сесії обласної Ради;

- забезпечує направлення повідомлень депутатам обласної Ради, голові обласної державної адміністрації та його заступникам, керівникам силових структур, головам судів та головам районних рад про час і місце проведення пленарних засідань сесій  обласної Ради;

- готує на сесію інформацію щодо результатів розгляду депутатських запитів, звернень, виконання протокольних доручень сесій обласної Ради;

- готує для депутатів обласної Ради в друкованому вигляді перелік питань, що вносяться на розгляд пленарного засідання сесії обласної Ради;

- забезпечує реєстрацію депутатів обласної Ради перед пленарним засіданням сесії обласної Ради;

- забезпечує роботу пленарних засідань сесій обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради в частині, що входить до компетенції управління;

- оприлюднює на офіційному сайті обласної Ради, в день  проведення пленарного засідання сесії, результати поіменного голосування, реєстрації депутатів, порядок денний пленарного засідання сесії;

- оприлюднює на офіційному сайті обласної Ради прийняті обласною Радою рішення пленарних засідань сесій обласної Ради в строки, визначені законодавством України та Регламентом обласної Ради;

- оформляє протокол сесії обласної Ради та оприлюднює його на офіційному сайті обласної Ради,  протокольні доручення сесії та голови обласної Ради;

- оформляє примірник переліку проєктів рішень, оприлюднених на офіційному сайті обласної Ради, станом на день проведення пленарного засідання сесії обласної Ради (прошитий і пронумерований в установленому порядку);

- здійснює розсилку рішень сесій обласної Ради, інших  організаційно-розпорядчих документів адресатам;

- бере участь у розробці та виданні методичних посібників, рекомендацій, довідників, необхідних для роботи в обласній, районних радах та інших органах місцевого самоврядування, підготовці проєктів рішень сесій обласної Ради та інших нормативно-правових актів для розгляду на засіданнях постійних комісій, пленарних засідань сесій обласної Ради;

- здійснює інформаційне  наповнення відповідних розділів офіційного вебсайту обласної Ради, Єдиного державного вебпорталу відкритих даних та системи обліку публічної інформації відповідно до порядку, затвердженого розпорядженням голови обласної Ради.

2.10 Управління має право:

- подавати пропозиції в установленому порядку щодо отримання від департаментів, управлінь, відділів, інших підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, обласних органів міністерств та відомств, підприємств, організацій та установ документів, матеріалів і статистичних даних, необхідних для виконання покладених на управління завдань.

 

3. Заступник керуючого справами - начальник управління

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і особисто відповідає за належну організацію його роботи, за своєчасне і якісне виконання планів роботи та покладених на управління завдань, за порядок і стан трудової дисципліни серед працівників управління.

3.2 Розробляє посадові інструкції, проєкти інших нормативно-правових актів, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками управління, аналізує результати роботи, сприяє підвищенню ефективності їх праці та ділової кваліфікації.

3.3 Вносить на розгляд керівництва Ради подання про заохочення працівників  або накладання стягнень.

3.4 Забезпечує організацію навчання та ознайомлення працівників виконавчого апарату, які прийняті на роботу, з Регламентом обласної Ради та Інструкцією з діловодства у Вінницькій обласній Раді та її виконавчому апараті, іншими нормативними документами з питань ведення діловодства.

3.5 Забезпечує взаємодію управління з управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради та апаратом, департаментами, управліннями, іншими підрозділами облдержадміністрації. . 

3.6 Проводить за дорученням голови обласної Ради, першого заступника, заступників голови обласної Ради,  керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради підготовку, спільно з іншими управліннями та відділами обласної Ради, проєктів рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, довідок, інших документів з питань, що входять до компетенції управління.

3.7. Розробляє проєкти нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів таких актів, віднесених до компетенції управління;

3.8 Узагальнює, при необхідності, аналітичні, довідкові та інші  матеріали, що надходять до управління і віднесені до його компетенції;

3.9 Розглядає звернення громадян з питань, віднесених до компетенції управління;

3.10 Організовує:

- формування переліку документів до протоколів пленарних засідань сесій обласної Ради відповідно до Регламенту обласної Ради;

- оформлення замовлень та контроль за вчасним  і якісним тиражуванням у необхідній кількості рішень, за картками розсилок, які надаються структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та облдержадміністрації, з ініціативи яких приймались рішення, забезпечення розсилки рішень виконавцям, у встановлені  строки;

- оформлення протокольних доручень сесії обласної Ради, голови обласної Ради;

- оформлення примірника переліку проєктів рішень обласної Ради, оприлюднених на офіційному сайті обласної Ради, станом на день проведення пленарного засідання сесії обласної Ради (прошитий і пронумерований);

- підготовку інформації щодо участі депутатів обласної Ради в пленарних засіданнях сесій обласної Ради, їх виступів, внесення проєктів рішень, змін і доповнень до проєктів рішень, тощо.

3.11 У межах компетенції, забезпечує виконання заходів, пов’язаних з підготовкою пленарних засідань сесій обласної Ради,  Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, нарад, які проводяться керівництвом обласної Ради.

3.12 Здійснює контроль за своєчасним наданням управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, департаментами, управліннями, відділами, іншими підрозділами облдержадміністрації проєктів документів, що виносяться на розгляд сесії обласної Ради.

3.13 Організовує підготовку аналітичних довідок про характер, кількість рішень сесій Ради та розпоряджень голови обласної Ради.

3.14 Підписує і візує документи в межах своєї компетенції.

3.15Бере участь у розробці проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради.

3.16Відповідає за обробкуперсональнихданих в управлінні.

3.17Здійснює контроль за дотриманням в управлінні інструкції з діловодства.

3.18 Має право :

- підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;

- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на оплату праці залежно від посади, яку займає, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;

- на безпечні та необхідні  для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

- отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію, безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування  безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо неї;

- захищати свої законні права та інтереси у органах державної влади, органах місцевого самоврядування та у судовому порядку.

3.19 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.20 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.21 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.22 На період тимчасової відсутності начальника управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника управління.

 

4. Відділ по роботі з депутатами

4.1 Основними завдання є:

забезпечення підготовки сесій обласної Ради;

- опрацювання документів, які надходять до обласної Ради і відносяться до компетенції управління, готують, при необхідності, аналітичні, довідкові та інші матеріали, розробляють проєкти нормативно-правових актів та проводять експертизу проєктів таких актів, що надходять до управління і віднесені до його компетенції;

- підготовка  матеріалів для розгляду питань на пленарних засіданнях сесій обласної Ради, нарадах, зустрічах;

- підготовка порядку ведення сесії обласної Ради;

- співпрацює з депутатами обласної Ради.

4.2 Участь в роботі по підготовці до пленарних засідань сесії обласної Ради.

4.3 Надання методичної допомоги з питань підготовки та оформлення, відповідно до вимог Регламенту обласної Ради, Інструкції з діловодства у Вінницькій обласній Раді та її виконавчому апараті, проєктів розпорядчих  документів обласної Ради та голови обласної Ради.

4.4За дорученням керівництва, розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян з питань роботи органів місцевого самоврядування.

4.5 Виконує інші доручення голови обласної Ради, заступників  голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради, заступника керуючого справами - начальника управління. 

4.6Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.7 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.8 На час відсутності заступника начальника управліннявиконує його обов’язки і несе відповідальність за належне їх виконання. 

 

5. Відповідальність

Управління несе відповідальність за:

5.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

5.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

5.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних”, Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01 Переглядів: 199

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація