5 червня о 10.00 в сесійній залі обласної Ради відбудеться робоча зустріч з представниками окремих комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я.
 

Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Управління з питань контролю та запобігання корупції Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань контролю та запобігання корупції

виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

 

        1.1 Управління з питань контролю  та запобігання корупції виконавчого апарату обласної Ради (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою здійснення контролю за виконанням розпоряджень голови обласної Ради, доручень, протокольних доручень голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради та впровадження і реалізації заходів щодо запобігання та виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією в обласній Раді та її виконавчому апараті.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі начальника управління, заступника начальника управління – уповноваженої особи з питань запобігання корупції та консультанта управління.

Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Управління підпорядковується голові обласної Ради, заступнику голови обласної Ради відповідно до розподілу обов’язків, керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.11 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.12 Управління, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

 

Основними завданнями управління є:

2.1 Розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій з питань удосконалення організації та здійснення контролю за станом виконання розпоряджень голови обласної Ради, протокольних доручень, доручень голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради.

2.2 Проведення випереджувального моніторингу строків виконання документів та своєчасне інформування голови обласної Ради.

2.3 Проведення роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

2.4 Внесення пропозицій щодо заслуховування на сесіях обласної Ради, засіданнях президії обласної Ради, нарадах питань, що стосуються контролю за виконанням рішень обласної Ради.

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

2.5 Готує проекти рішень обласної Ради, розпорядження голови обласної Ради з питань, що відносяться до компетенції управління.

2.6  Здійснює контроль за виконанням документів у виконавчому апараті обласної Ради.

2.7 Здійснює контроль за виконанням доручень, розпоряджень, протокольних доручень, тощо.

2.8 Вносить пропозиції щодо заслуховування на засіданнях сесій обласної Ради, президіях обласної Ради питань щодо стану здійснення контролю за виконаннями документів.

2.9 Вносить пропозиції про зняття з контролю чи продовження термінів виконання документів обласної Ради.

2.10 Здійснює контроль за дотриманням строків виконання структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради  при опрацюванню проектів рішень  після їхнього надходження.

2.11 Здійснює контроль при підготовці необхідних матеріалів та документів для голови обласної Ради.

2.12 Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, а також в проведенні правових експертиз таких актів.

2.13 Готує інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань виконання документів та інформує голову обласної Ради про стан виконання документів.

2.14 Розробляє заходи щодо запобігання корупції та здійснює контроль за їх виконанням.

2.15 Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

2.16 Проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

2.17 Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.

2.18 Виконує інші завдання і доручення голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради.

2.19 Організовує зустрічі голови обласної Ради з громадськістю, посадовими особами інших органів.

2.20 Взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, постійними комісіями, органами місцевого самоврядування, департаментами, управліннями, відділами органів виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції управління.

2.21 Організовує зустрічі, наради, з питань співпраці з представниками громадськості, громадських формувань, громадських організацій, волонтерських організацій, об’єднаннями ветеранів та учасників бойових дій, громадянами, які брали безпосередню участь у проведені антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

2.22 Бере участь у роботі сесій обласної Ради, засіданнях постійних комісій обласної Ради, робочих групах, дорадчих органах, нарадах та інших заходах, що проводяться за участю голови обласної Ради, сесіях місцевих рад всіх рівнів.

2.23 Здійснює контроль за заходами щодо запобігання корупції.

2.24 Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства працівникам виконавчого апарату та депутатам обласної Ради.

2.25 Проводить у виконавчому апараті організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

2.26 Здійснює контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.

2.27 Виконує інші завдання і доручення голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради.

2.28 Працівники управління мають право:

- користуватися правами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоюється, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи;

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

- на отримання в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватись з іншими документами, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних  звинувачень або підозри щодо них;

- захищати свої законні права та інтереси в органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

3. Начальник управління

 

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує його виконання.

3.3 Забезпечує контроль за своєчасним і якісним виконанням доручень голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради; підготовку матеріалів та документів, які подаються на розгляд голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради з питань відповідно до компетенції; взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та постійними комісіями обласної Ради.

3.4 Приймає від управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради зареєстровані документи для розгляду головою обласної Ради та готує проекти резолюцій голови обласної Ради.

3.5 Бере участь в розробці проектів нормативно-правових актів, рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, а також в проведенні експертизи проектів таких актів.

3.6 3а погодженням з головою обласної Ради уточнює план його щоденної роботи.

3.7 Організовує контроль за виконанням доручень за підсумками нарад, які проводять голова обласної Ради та заступники голови обласної Ради.

3.8 Разом з консультантом управління бере участь в організації прийому громадян, депутатських прийомів головою обласної Ради та заступниками голови обласної Ради, зустрічей з трудовими колективами, громадськістю.

3.9 За дорученням голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради представляє керівництво в структурних підрозділах виконавчого апарату і комісіях обласної Ради, інших органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, в межах  компетенції управління.

3.10 Взаємодіє з органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень при розгляді питань, що стосуються компетенції управління.

3.11 Забезпечує виконання в управлінні  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим  відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

-  інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації;

-  наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.12 Вносить на розгляд голови обласної Ради пропозиції щодо вдосконалення роботи управління з питань, що стосуються його діяльності.

3.13 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.14 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.15 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.16 За дорученням голови обласної Ради організовує розгляд заяв, скарг та пропозицій громадян щодо діяльності органів місцевого самоврядування, підзвітних установ і організацій, здійснювати контроль за їх реалізацією.

3.17 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.18 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.19 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

 

4. Заступник  начальника  управління – уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

4.1 Забезпечує контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в обласній Раді та її виконавчому апараті.

4.2 Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

4.3 Проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

4.4 Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.   

4.5 Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

4.6 Надає іншим структурним підрозділам виконавчого апарату обласної Ради та окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

4.7 Надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування

4.8 Інформує голову обласної Ради в установленому порядку у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

4.9 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.10 Веде облік працівників виконавчого апарату, депутатів обласної Ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

4.11 Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, а також в проведенні експертиз з питань, що відносяться до компетенції управління.

4.12 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.13 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.14 Виконує інші завдання з питань правової роботи за дорученням начальника управління.

4.15  Виконує обов’язки начальника управління у разі його відсутності.
 

5. Консультант управління

 

5.1 Здійснює моніторинг за дотриманням строків при опрацюванні проектів рішень, які надходять до виконавчого апарату обласної Ради.

5.2 Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, а також в проведенні експертиз з питань, що відносяться до компетенції управління.

5.3 Готує інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань строків виконання документів та інформує про це начальника управління.

5.4 Забезпечує своєчасне та якісне виконання доручень начальника управління, підготовку матеріалів та документів для голови обласної Ради.

5.5 Здійснює організаційне забезпечення та підготовку участі голови обласної Ради у виїзних засіданнях, робочих зустрічах, прийомі відвідувачів та міжнародних делегацій.

5.6 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.7 Бере участь у проведенні прийому громадян головою обласної Ради, вносить пропозиції щодо вирішення порушених питань.

5.8 Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.9 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.10 Виконує інші завдання за дорученням начальника управління.

6. Відповідальність

 

Управління несе відповідальність за:

6.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

6.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

6.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01
Оновлено: 15 липня 2019 року, 16:24
Переглядів: 435

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація