28 вересня о 12.00 в сесійній залі обласної Ради (2 поверх) – відбудеться засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

 

про відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин

виконавчого апарату Вінницької обласної Ради

 

 

1. Загальні положення

1.1 Відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин виконавчого апарату обласної Ради (надалі – відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Відділ утворюється:

- для забезпечення супроводу постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин;

- для організаційного та методичного забезпечення реалізації повноважень обласної Ради:

 в галузях агропромислового комплексу;

з питань розвитку лісового та мисливського господарства;

з питань реалізації на території області земельної реформи

з питань землекористування, вирішення питань землеустрою;

з питань  раціонального використання та охорони земель.

1.4 Робота відділу планується у відповідності до плану роботи обласної Ради, завдань, що поставлені перед відділом.

1.5 Положення про відділ затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Відділ  утворюється у складі начальника відділу та головного спеціаліста відділу.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників  відділу здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Відділ підпорядковується голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради, заступникам голови обласної Ради, керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.10 Обласна Рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами комп’ютерної та оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами.

1.11 Відділ при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.

        

2. Основні завдання, обов’язки та права відділу

Основними завданнями відділу є:

2.1 Забезпечення супроводу постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин.

2.2 Організаційне та методичне забезпечення реалізації повноважень обласної Ради у галузях агропромислового комплексу, з питань лісового та мисливського господарства; з питань реалізації на території області земельної реформи, з питань землекористування, вирішення питань землеустрою; з питань  раціонального використання та охорони земель.

2.3 Проведення попереднього аналізу проєктів рішень та їх передача з відповідним висновком на розгляд постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин.

2.4 Підготовка пропозицій, висновків, проєктів рішень обласної Ради з питань:

- землекористування, освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб;

-збереження та відтворення родючості ґрунтів,  ефективної господарської діяльності на землі;

- охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки;

- лісокористування та мисливського господарства, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області;

- розгляду звітів про виконання рішень обласної Ради.

2.5 Організація роботи щодо проведення обласних конкурсів згідно з обласними програмами у відповідних галузях.

З метою виконання покладених на нього завдань відділ:

2.6 Проводить попередній аналіз поданих проєктів рішень і передає їх з відповідним висновком на розгляд постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних.

2.7 Вивчає та узагальнює документи, які надходять до обласної Ради і відносяться до компетенції відділу, за дорученням керівництва розробляє проєкти нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів таких актів, готує при необхідності аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, що надходять до відділу і віднесені до його компетенції.

2.10 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради проєкти планів, заходів, доповідних записок, інформацій з питань компетенції відділу та забезпечує їх виконання.

2.11 За дорученням керівництва обласної Ради здійснює опрацювання заяв, скарг і звернень громадян, вносить пропозиції щодо їх вирішення.

2.12 Організовує проведення нарад та семінарів, забезпечує підвищення кваліфікації відповідних категорій керівників і працівників місцевих рад з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.13 Сприяє здійсненню контролю постійною комісією за виконанням обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною Радою повноважень.

2.14 Сприяє постійній комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин у здійсненні контролю за виконанням рішень обласної Ради, довгострокових програм, затверджених рішеннями  обласної Ради.

2.15 Здійснює формування документів, відповідно до номенклатури справ відділу, та готує їх для передачі на зберігання до архіву обласної Ради.

2.16 Відділ має право:

- взаємодіяти з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

- одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб обласної Ради та її виконавчого апарату інформацію, матеріали та пояснення, необхідні для здійснення покладених на відділ завдань;

 

3. Начальник відділу

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

3.2 Планує роботу відділу і забезпечує його виконання.

3.3 Вносить керівництву обласної Ради  пропозиції щодо структури та чисельності відділу.

3.4 Забезпечує супровід постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин.

3.5 Сприяє постійній комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин у здійсненні нею  своїх повноважень, підготовці проєктів рішень обласної Ради та інших нормативно-правових актів для розгляду на її засіданні.

3.6 Готує пропозиції, висновки, проєкти рішень з питань агропромислового розвитку та земельних відносин, охорони  навколишнього середовища, екологічної безпеки, лісокористування та мисливського господарства, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області, землекористування, освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб; збереження та відтворення родючості ґрунтів,  ефективної господарської діяльності на землі;

3.7 Візує проєкти рішень до розгляду постійною комісією.

3.8 Візує прийняті рішення та кожну сторінку додатків до рішення із зазначенням прізвища.

3.9 Протягом 10 робочих днів після пленарного засідання, формує текст рішення обласної Ради, з врахуванням всіх прийнятих обласною Радою до нього змін і доповнень, візує рішення і кожну сторінку додатків до рішення (із зазначенням прізвища) та оприлюднює рішення на офіційному сайті обласної Ради.

3.10 Здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності заступника голови обласної Ради з питань агропромислового комплексу, землекористування,  розвитку лісового та мисливського господарства ( далі – заступник голови обласної Ради).

3.11 Здійснює роботу з проєктами документів, що надходять на підпис заступника голови обласної Ради. Готує інформаційні, довідкові, аналітичні матеріали, виступи, проекти доповідей, співдоповідей заступника голови обласної Ради на засіданнях, нарадах, публічних заходах тощо. Готує матеріали до робочих поїздок, нарад, заходів за участі заступника голови обласної Ради, за результатами оформлює протокольні доручення, інформує заступника голови про їх виконання.

3.12 Узагальнює матеріали про стан виконання документів, розпоряджень, доручень заступника голови обласної Ради. Готує матеріали для проведення прес-конференцій, брифінгів за участю заступника голови обласної Ради, зустрічей з представниками засобів масової інформації. Забезпечує вирішення організаційних питань, пов'язаних з участю заступника голови обласної Ради у заходах, що проводяться обласною Радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади.

3.13 Організовує роботу щодо проведення обласних конкурсів згідно з обласними програмами у відповідних галузях.

3.14 За дорученнями голови обласної Ради, заступника голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради:

- забезпечує організаційну підготовку і проведення нарад;

- вивчає та узагальнює документи, які надходять до Ради і відносяться до компетенції відділу;

- розробляє проєкти нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів таких актів, віднесених до компетенції відділу;

- узагальнює, при необхідності, аналітичні, довідкові та інші  матеріали, що надходять до відділу і віднесені до його компетенції;

- розглядає звернення громадян з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.15  Забезпечує виконання в відділі вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку згідно з порядком, затвердженим  відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.16 Відповідає за обробку персональних даних в відділі.

3.17 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.18 Має право вносити на розгляд керівництва обласної Ради пропозиції з питань удосконалення роботи відділу, надавати роз’яснення, рекомендації, що входять до компетенції відділу.

3.19 Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.20 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.21 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та обов’язків  управління.

3.22 На період тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

 

4. Відповідальність

Відділ несе відповідальність за:

4.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

4.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.

4.3 Відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації»,  Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 30 березня 2021 року, 09:20 Переглядів: 139

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація