Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

  • Обласна Рада створила сім постійних комісій

    Впродовж роботи першої сесії обласної Ради депутати розглянули та прийняли 65 голосами питання про утворення та склад постійних комісій. Постійні комісії є органами Ради та обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії Ради діють відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту та н ....

  • Вячеслава Соколового обрано головою обласної Ради 8 скликання

    Під час засідання першої сесії обласної Ради 8 скликання до бюлетеня для таємного голосування з виборів голови обласної Ради були включені кандидатури від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Вячеслав Соколовий та від політичної партії «Європейська солідарність» Андрій Гижко. За результатами таємного голосув ....

  • Прийнято новий Регламент обласної Ради 8 скликання

    На першій сесії обласної Ради 8 скликання депутати розглянули та затвердили новий Регламент обласної Ради. Пропозицію щодо нової редакції вніс депутат Володимир Кістіон. Перед присутніми виступив депутат Владислав Скальський. – Новий регламент збільшує частоту проведення сесій – депутатам доведеться працювати більше. Підвищується які ....

Відділ з питань персоналу Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань персоналу

виконавчого апарату Вінницької обласної Ради

 

1. Загальні положення

 

1.1 Відділ з питань персоналу виконавчого апарату обласної Ради (надалі – відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про відпустки», «Про запобігання корупції»,  «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Відділ утворюється для забезпечення реалізації державної політики з питань управління персоналом в виконавчому апарату обласної Ради.

1.4 Робота відділу планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед відділом.

1.5 Положення про відділ затверджується розпорядженням голови обласної Ради.

1.6 Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Відділ утворюється у складі начальника відділу.

1.8 Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Відділ підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.10 Обласна Рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами комп’ютерної та оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами.

1.11 Відділ при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.

1.12 Відділ в своїй роботі використовує свою печатку.

        

2. Основні завдання, обов’язки та права відділу

 

Основними завданнями відділу є:

2.1 Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи.

2.2 Документальне оформлення вступу на службу в органі місцевого самоврядування, її проходження та припинення.

2.3 Планування та організація  роботи щодо підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату обласної Ради, проведення атестації та щорічної оцінки  виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань.

2.4 Вивчення поточної та перспективної потреби в кваліфікованих фахівцях на вакантні посади виконавчого апарату обласної Ради та внесення відповідних пропозицій керівництву.

2.5 Організація планування роботи з персоналом виконавчого апарату обласної Ради.

З метою виконання покладених на нього завдань відділ:

2.6 В межах своєї компетенції надає пропозиції до структури та штатної чисельності виконавчого апарату.

2.7 Надає методичну допомогу при розробленні положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної Ради.

2.8 Розробляє та готує проекти нормативно-правових актів з кадрових питань виконавчого апарату обласної Ради.

2.9 Вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття вакантних посад.

2.10 Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад, проводить перевірку документів, поданих кандидатами на відповідність  встановленим вимогам.

2.11 Організовує роботу щодо стажування посадових осіб виконавчого апарату обласної Ради та осіб, які претендують на зайняття вакантних посад.

2.12 Відділ має право:

- взаємодіяти з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

- одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб обласної Ради та її виконавчого апарату інформацію, матеріали та пояснення, необхідні для здійснення покладених на відділ завдань;

- на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на відділ повноважень.

 

3. Начальник відділу

 

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

3.2 Планує роботу відділу і забезпечує його виконання.

3.3 Вносить керівництву обласної Ради  пропозиції щодо структури та чисельності відділу.

3.4 Готує проекти розпоряджень голови обласної Ради щодо стажування, призначення, звільнення, заохочення та нагородження  працівників виконавчого апарату, надання їм відпусток, на підставі пропозицій начальників відділів, проекти розпоряджень щодо затвердження резерву кадрів, а також проекти розпоряджень про призначення позаштатних радників голови обласної Ради, помічників-консультантів депутатів обласної Ради на громадських засадах.

3.5 Формує і веде особові справи працівників виконавчого апарату обласної Ради, помічників-консультантів депутатів обласної Ради, вносить в них зміни, пов’язані з трудовою діяльністю, забезпечує надійне їх зберігання.

3.6 Оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особам виконавчого апарату обласної Ради, вносить про це записи до трудових книжок.

3.7 Проводить перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

3.8 Організовує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та з підвищеним корупційним ризиком.

3.9 Готує та видає посадовим особам місцевого самоврядування службові посвідчення.

3.10 Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує встановлену річну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.11 Проводить роботу щодо добору кандидатур для вступу на навчання в Національній академії державного управління при Президентові України та її Одеському регіональному інституті.

3.12 Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок працівників обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.13 Обчислює стаж роботи посадової особи місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників обласної Ради та її виконавчого апарату, здійснює контроль за його дотриманням.

3.14  Веде табель обліку робочого часу працівників обласної Ради та її виконавчого апарату і щомісячно, у визначені терміни, подає в управління фінансового забезпечення виконавчого апарату виконавчого апарату обласної Ради.

3.15 Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.

3.16 Вивчає професійні та інші індивідуальні якості працівників виконавчого апарату обласної Ради з метою формування кадрового резерву на  посади посадових осіб виконавчого апарату, здійснює заходи щодо оновлення, навчання та використання кадрового резерву.

3.17 Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків.

3.18 Готує розпорядчі документи про відрядження працівників обласної Ради та її виконавчого апарату, у тому числі за кордон.

3.19 Розробляє проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, перспективних і поточних планів роботи обласної Ради та інших нормативно - правових актів, що стосуються кадрових питань, проводить їх експертизу.

3.20 Здійснює інформаційне наповнення офіційного веб-сайту обласної Ради матеріалами, які відносяться до компетенції відділу.

3.21 Веде облік військовозобов’язаних в обласній Раді та її виконавчому апараті.

3.22 Забезпечує виконання у відділі вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим   відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.23 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.24 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.25 Начальник відділу має право:

- вносити на розгляд керівництва обласної Ради пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи виконавчого апарату обласної Ради;

- надавати роз’яснення, рекомендації, що входять до компетенції відділу;

- вести листування з питань, що входять до компетенції відділу;

- за погодженням з керівництвом обласної Ради брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом.

3.26 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.27 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.28 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та обов’язків  відділу.

 

4. Відповідальність

 

Відділ несе відповідальність за:

4.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

4.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.

4.3 Відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації»,  Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 11 липня 2017 року, 16:54
Оновлено: 15 липня 2019 року, 16:02
Переглядів: 724

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація