28 вересня о 12.00 в сесійній залі обласної Ради (2 поверх) – відбудеться засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Відділ забезпечення діяльності керівництва обласної Ради (патронатна служба) Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ забезпечення діяльності керівництва обласної Ради

(патронатна служба) виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

 

1.1 Відділ забезпечення діяльності керівництва обласної Ради (патронатна служба) виконавчого апарату обласної Ради (далі – відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй  діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законами України,  указами  Президента  України,  постановами  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями  та  Регламентом  обласної  Ради,  розпорядженнями голови обласної  Ради,  Положенням  про  виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Відділ утворюється з метою організаційного забезпечення діяльності голови обласної Ради. 

1.4 Робота відділу планується у відповідності до плану роботи обласної Ради, завдань, поставлених перед відділом.

1.5 Положення про відділ затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Відділ утворюється у складі: начальника відділу-старшого радника та чотирьох радників голови.

1.7 Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, які призначаються на посади та звільняються з посад головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.8 На посади працівників відділу призначаються громадяни України, які мають вищу освіту та необхідний досвід роботи в органах управління, відповідній галузі чи сфері діяльності, володіють державною мовою.

1.9 Працівники відділу зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно виконувати доручення начальника відділу, керівництва обласної Ради відповідно до посадових обов’язків.

1.10 Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, депутатами обласної Ради.

1.11 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.12 Відділ підпорядковується голові обласної Ради.

1.13 На період тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на одного з радників.

 

2. Основні завдання та функції відділу

2. Основними завданням відділу є:

2.1 Планування та підготовка робочих поїздок голови обласної Ради.

2.2 Супровід голови обласної Ради під час робочих поїздок.

2.3 Підготовка інформаційних матеріалів, виступів, проєктів доповідей, співдоповідей для керівництва обласної Ради.

2.4 Інформування представників засобів масової інформації про прес-конференції, брифінги, засідання постійних комісій, сесії обласної Ради.

2.5 Здійснення моніторингу політичної, економічної і соціальної ситуації в районах області, виокремлення проблемних питань.

2.6 Здійснення моніторингу висвітлення центральними, обласними та районними засобами масової інформації, інтернет-виданнями області діяльності обласної Ради.

2.7Підготовка спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради звіту голови обласної Ради про його роботу.

2.8 Перевірка проєктів документів, за підписом голови обласної Ради.

2.9 Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян з питань, що відносяться компетенції відділу.

2.10 Забезпечення своєчасного опрацювання запитів на інформацію з питань, що відносяться до компетенції відділу, та підготовки відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2.11 Надання публічної інформації з питань, що відносяться до компетенції відділу для оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної ради.

2.12 Виконання інших доручень голови обласної Ради.  

2.13 Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з:

- структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради;

- обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами;

- органами місцевого самоврядування;

- апаратом Верховної Ради України;

- центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими держаними органами;

- підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності;

- об’єднаннями громадян;

- засобами масової інформації.

2.14 Відділ за згодою голови обласної Ради може бути залучений до спільної роботи з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з метою надання консультативної допомоги.

2.15Відділбере участь у розробці проєктів нормативно-правовихактів, проектіврішень з питань, що належать до повноваженьобласної Ради.

 

3. Права відділу

3. Відділ має право:

3.1 Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної Ради, підприємств, установ, які віднесені до комунальної власності, та їх посадових осіб, а у передбачених законами України - інших форм власності - документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.2 Брати участь в роботі сесій обласної Ради, засіданнях постійних комісій обласної Ради, робочих групах, дорадчих органах, нарадах, інших заходах, що проводяться за участю обласної Ради, сесіях місцевих рад всіх рівнів.

3.3 Залучати, за дорученням голови обласної Ради, відповідних спеціалістів для підготовки проектів документів, а також для підготовки і проведення заходів за участю голови обласної Ради, її органів, виконання інших завдань відповідно до покладених на відділ обов’язків.

3.4 Залучати, за дорученням голови обласної Ради, фахівців та спеціалістів місцевих органів влади, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до компетенції обласної Ради.

3.5 Інформувати голову обласної Ради про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради.

3.6 Вносити пропозиції голові обласної Ради з питань удосконалення роботи відділу.

3.7 Вносити зауваження і пропозиції до документів, що підготовлені з порушенням вимог чинного законодавства.

3.8 Здійснювати за дорученням голови обласної Ради підготовку нормативно-правових актів.

 

4. Начальник відділу - старший радник

4. Відділ очолює начальник відділу – старший радник з вищою юридичною освітою, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови обласної Ради.

Начальник відділу:

4.1Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників щодо виконання ними своїх посадових інструкцій, вносить пропозиції щодо заохочення працівників відділу.

4.2 Планує роботу відділу.

4.3 3а погодженням з головою обласної Ради уточнює план його щоденної роботи.

4.4 3а дорученням голови обласної Ради організовує контроль за виконанням доручень за підсумками оперативних нарад.

4.5 За дорученням голови обласної Ради супроводжує його під час робочих поїздок.

4.6 Бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради.

4.7 Несе відповідальність за дотриманням працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.8 Представляє відділ в органах місцевого самоврядування, місцевих органах виконавчої влади, правоохоронних та інших органах, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян з питань, віднесених до його компетенції.

4.9 Відповідає за обробку персональних даних в відділі.

4.10 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.11  Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.12 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.13  Забезпечує виконання інших, передбачених цим Положенням завдань та функцій відділу.

 

5. Відповідальність

5.1 Відділ несе відповідальність за:

- несвоєчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань;

- достовірність, правильність та об’єктивність підготовлених аналітичних матеріалів, інформацій, звітів тощо;

- дотримання державної таємниці та збереження конфіденційності інформації відповідно до чинного законодавства України.

5.2 Працівники відділу несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним Положенням, за що можуть притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю. 

Створено: 30 березня 2021 року, 09:17 Переглядів: 336

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація