Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Затверджена Антикорупційна програма обласної Ради Роздрукувати

­­­Депутати обласної Ради на черговій 27-й сесії  затвердили Антикорупційну програму Вінницької обласної Ради на 2017-2020 роки. Вона розроблена відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Для реалізації повноважень обласної Ради необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів; виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в діяльності посадових осіб; забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами повноважень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Заходами з реалізації політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної Ради є:

1. Проведення серед депутатів обласної Ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної Ради, працівників управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції (у тому числі, проведення семінарів та інших освітніх заходів щодо внесення змін до антикорупційного законодавства).

2. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та їх усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб обласної Ради, працівників управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, в тому числі шляхом опрацювання уповноваженими особами проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної Ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству.

4. Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної Ради, працівниками управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області під час виконання посадових обов’язків загально етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

5. Проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

6. Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в діяльності обласної Ради, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової.

7. Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень.

8. Забезпечення доступу до публічної Інформації та дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті обласної Ради суспільно важливої інформації про її діяльність.

9. Забезпечення контролю за своєчасністю подання депутатами обласної Ради, працівниками управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, посадовими особами обласної Ради декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

10. Забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Здійснення аналізу аудиторських звітів з метою виявлення наявності корупційних ризиків у сферах діяльності, щодо яких здійснюється аудит.

12. Створення прозорої системи добору кадрів та забезпечення прозорості діяльності обласної Ради.

13. Інші заходи щодо запобігання та протидії корупції згідно із законодавством.

Одним із основних напрямків у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати у роботі обласної Ради, а також усунення умов та причин їх виникнення. Рішенням Вінницької обласної Ради від 24 травня 2017 року № 56-13/2017 «Про антикорупційну програму Вінницької обласної Ради на 2017 рік» створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Вінницькій обласній Раді та затверджено Положення про неї.

Для виконання поставлених завдань складено робочий план оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної Ради. Комісією з оцінки корупційних ризиків виконано всі заплановані робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків: визначено джерела отримання інформації, необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків; визначено коло осіб, відповідальних за проведення ідентифікації корупційних ризиків; ідентифіковано корупційні ризики; визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків; проведено оцінку корупційних ризиків.

Для забезпечення проведення серед депутатів обласної Ради, посадових осіб обласної Ради, працівників управління спільної власності територіальних громад Вінницької області організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється роз’яснювальна робота відповідно до плану заходів щодо запобігання корупції серед посадових осіб виконавчого апарату Вінницької обласної Ради, працівників управління спільної власності територіальних громад Вінницької області. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції скеровуються на навчання і тренінги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Систематично, але не рідше одного разу на півріччя, в апараті обласної Ради проводитимуться навчання з питань запобігання корупційним проявам з урахуванням актуальних питань.

Після навчань планується проведення тестування серед депутатського корпусу, посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області на знання ними вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

З метою належного подання суб’єктами декларування обласної Ради декларацій, відбулися відповідні тематичні короткострокові семінари у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій Вінницької області.

Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в обласній Раді спільно з постійною комісією з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської етики і комісією з оцінки корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми забезпечують контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також здійснюють моніторинг впровадження цих заходів.

Антикорупційна програма переглядається у разі ідентифікації нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) її положень.

Створено комісію з оцінки корупційних ризиків до складу якої включено депутатів обласної Ради 7 скликання, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, працівників управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та до її роботи залучено представників громадськості.

Комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності обласної Ради, здійснено опис та проведено їх оцінку. При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності обласної Ради здійснювалося вивчення та аналіз організаційної структури обласної Ради, положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної Ради, Положення управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

З урахуванням повноважень, завдань, які передбачені у діяльності обласної Ради, Комісія ідентифікувала та оцінила такі корупційні ризики:

 • прийняття рішень обласною Радою шляхом проведення голосування в умовах конфлікту інтересів;
 • вплив на депутатів обласної Ради з метою прийняття рішення обласною Радою;
 • участь у прийнятті рішення конкурсною комісією в умовах конфлікту інтересів;
 • передача службової інформації третім особам, без законних на те підстав;
 • відсутність контролю за допороговими закупівлями;
 • поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі через РгоZоrrо;
 • формування тендерної документації або завдань таким чином, щоб конкуренція була обмеженою або взагалі неможливою;
 • вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органи місцевого самоврядування близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів;
 • надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити стосовно надання публічної інформації;
 • ймовірність порушення працівниками виконавчого апарату обласної Ради вимог Закону України «Про запобігання корупції» у частині конфлікту інтересів, фінансового контролю, отримання дарунків тощо;
 • дискреційний порядок встановлення розміру премій працівникам виконавчого апарату обласної Ради.
Повернутись Створено: 20 грудня 2017 року, 14:10
Оновлено: 20 грудня 2017 року, 14:28
Переглядів: 500

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація